Откриване на новата академична година 2013/2014 г.
Откриване на новата академична година 2013/2014 г.
Откриване на новата академична година 2013/2014 г.
Откриване на новата академична година 2013/2014 г.
Откриване на новата академична година 2013/2014 г.
Откриване на новата академична година 2013/2014 г.
Откриване на новата академична година 2013/2014 г.
Откриване на новата академична година 2013/2014 г.
Откриване на новата академична година 2012/2013 г.
Откриване на новата академична година 2013/2014 г.
04
Откриване на новата академична година 2013/2014 г.
7_n
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Библиотека
Библиотека

Последни новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА БЪДАТ НАСТАНЕНИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015г. В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ПРИ ИНСПЕКТОР СБВ – СО-2, СТ. 203 СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:.....
За повече информация…


Новото структурно звено „Факултет по обществено здраве и здравни грижи” вече е факт

Днес, 27.06.2014 г., в Пленарна зала на Народно събрание бе гласувано единодушно решение за разкриване на новото структурно звено
„Факултет по обществено здраве и здравни грижи” в структурата на нашия Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас. За тази благородна кауза, в продължение на 4 години работиха всеотдайно в активно
партньорство и сътрудничество местните и национални държавни и законодателни власти, всички народни представители на Бургаска област, Ръководството и Академичната общност на Университета и здравната
общественост на гр. Бургас....

За повече информация…


Подготвителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


За учебната 2014/2015 , в рамките на ФТН се разкрива НОВА АТРАКТИВНА СПЕЦИАЛНОСТ

„Компютърни системи и технологии - мрежови технологии, мултимедия и дизайн”
Специалността е в направление 5.3. „Компютърна и комуникационна техника”. Компютърните инженери, завършили специалността с образователно - квалификационна степен „Бакалавър” могат успешно да се адаптират към бързо променящото се развитие на компютърните и комуникационни системи, и технологии....
За повече информация…


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с кандидатстудентска кампания 2014 г. в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас

От новата учебна 2014/15 година в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас ще се осъществява прием за нова акредитирана специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, в професионално направление „Обществено здраве” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „медицински рехабилитатор-ерготерапевт”, редовно обучение, четири години.
За повече информация…


ОКС „магистър” „Иновации в обучението по история в средното училище" на специалност „Български език и история" от професио¬нално направление 1.3. Педагогика на обучението по....

Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педаго¬гика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера......
За повече информация…


Екип от катедра „Компютърни системи и технологии” към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели проект в КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЯ

За повече информация…


Десета международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”

За повече информация…


МЕЖДУНАРОДНА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ОДЕСА

За повече информация…


Стипендии на Байер за таланти в науката

За повече информация…


КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА СТАЖОВЕ И РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, АГЕНЦИИ И КОМИТЕТИ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 2014 ГОДИНА

За повече информация…


Kонкурс за външни сътрудници по съпътстващи дейности и инициативи за 2014г.

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти, работодатели, ментори и академични наставници,

В резултат на актуализация на проект "Студентски практики", BG051PO001-3.3.07-0002, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, са настъпили следните промени: проектът е удължен до 31.12.2014г.; последната дата за приключване на организирана студентска практика е 30.11.2014г.; възстановяваме приема на документи за започване на студентски практики за периода от 02.06.2014г. до 15.10.2014г. по досегашния установен ред.

Екип за оперативна работа по проект "Студентски практики"
към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2013І2014 Г.

За повече информация…


Обявени са конкурсите за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през академичната 2014 – 2015 година

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА БЪДАТ НАСТАНЕНИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015г. В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ПРИ ИНСПЕКТОР СБВ – СО-2, СТ. 203 СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:.....
За повече информация…


Новото структурно звено „Факултет по обществено здраве и здравни грижи” вече е факт

Днес, 27.06.2014 г., в Пленарна зала на Народно събрание бе гласувано единодушно решение за разкриване на новото структурно звено
„Факултет по обществено здраве и здравни грижи” в структурата на нашия Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас. За тази благородна кауза, в продължение на 4 години работиха всеотдайно в активно
партньорство и сътрудничество местните и национални държавни и законодателни власти, всички народни представители на Бургаска област, Ръководството и Академичната общност на Университета и здравната
общественост на гр. Бургас....

За повече информация…


Подготвителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


За учебната 2014/2015 , в рамките на ФТН се разкрива НОВА АТРАКТИВНА СПЕЦИАЛНОСТ

„Компютърни системи и технологии - мрежови технологии, мултимедия и дизайн”
Специалността е в направление 5.3. „Компютърна и комуникационна техника”. Компютърните инженери, завършили специалността с образователно - квалификационна степен „Бакалавър” могат успешно да се адаптират към бързо променящото се развитие на компютърните и комуникационни системи, и технологии....
За повече информация…


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с кандидатстудентска кампания 2014 г. в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас

От новата учебна 2014/15 година в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас ще се осъществява прием за нова акредитирана специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, в професионално направление „Обществено здраве” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „медицински рехабилитатор-ерготерапевт”, редовно обучение, четири години.
За повече информация…


ОКС „магистър” „Иновации в обучението по история в средното училище" на специалност „Български език и история" от професио¬нално направление 1.3. Педагогика на обучението по....

Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педаго¬гика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера......
За повече информация…


Екип от катедра „Компютърни системи и технологии” към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели проект в КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЯ

За повече информация…


Десета международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”

За повече информация…


МЕЖДУНАРОДНА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ОДЕСА

За повече информация…


Стипендии на Байер за таланти в науката

За повече информация…


КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА СТАЖОВЕ И РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, АГЕНЦИИ И КОМИТЕТИ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 2014 ГОДИНА

За повече информация…


Kонкурс за външни сътрудници по съпътстващи дейности и инициативи за 2014г.

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти, работодатели, ментори и академични наставници,

В резултат на актуализация на проект "Студентски практики", BG051PO001-3.3.07-0002, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, са настъпили следните промени: проектът е удължен до 31.12.2014г.; последната дата за приключване на организирана студентска практика е 30.11.2014г.; възстановяваме приема на документи за започване на студентски практики за периода от 02.06.2014г. до 15.10.2014г. по досегашния установен ред.

Екип за оперативна работа по проект "Студентски практики"
към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2013І2014 Г.

За повече информация…


Обявени са конкурсите за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през академичната 2014 – 2015 година

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА БЪДАТ НАСТАНЕНИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015г. В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ПРИ ИНСПЕКТОР СБВ – СО-2, СТ. 203 СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:.....
За повече информация…


Новото структурно звено „Факултет по обществено здраве и здравни грижи” вече е факт

Днес, 27.06.2014 г., в Пленарна зала на Народно събрание бе гласувано единодушно решение за разкриване на новото структурно звено
„Факултет по обществено здраве и здравни грижи” в структурата на нашия Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас. За тази благородна кауза, в продължение на 4 години работиха всеотдайно в активно
партньорство и сътрудничество местните и национални държавни и законодателни власти, всички народни представители на Бургаска област, Ръководството и Академичната общност на Университета и здравната
общественост на гр. Бургас....

За повече информация…


Подготвителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


За учебната 2014/2015 , в рамките на ФТН се разкрива НОВА АТРАКТИВНА СПЕЦИАЛНОСТ

„Компютърни системи и технологии - мрежови технологии, мултимедия и дизайн”
Специалността е в направление 5.3. „Компютърна и комуникационна техника”. Компютърните инженери, завършили специалността с образователно - квалификационна степен „Бакалавър” могат успешно да се адаптират към бързо променящото се развитие на компютърните и комуникационни системи, и технологии....
За повече информация…


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с кандидатстудентска кампания 2014 г. в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас

От новата учебна 2014/15 година в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас ще се осъществява прием за нова акредитирана специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, в професионално направление „Обществено здраве” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „медицински рехабилитатор-ерготерапевт”, редовно обучение, четири години.
За повече информация…


ОКС „магистър” „Иновации в обучението по история в средното училище" на специалност „Български език и история" от професио¬нално направление 1.3. Педагогика на обучението по....

Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педаго¬гика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера......
За повече информация…


Екип от катедра „Компютърни системи и технологии” към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели проект в КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЯ

За повече информация…


Десета международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”

За повече информация…


МЕЖДУНАРОДНА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ОДЕСА

За повече информация…


Стипендии на Байер за таланти в науката

За повече информация…


КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА СТАЖОВЕ И РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, АГЕНЦИИ И КОМИТЕТИ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 2014 ГОДИНА

За повече информация…


Kонкурс за външни сътрудници по съпътстващи дейности и инициативи за 2014г.

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти, работодатели, ментори и академични наставници,

В резултат на актуализация на проект "Студентски практики", BG051PO001-3.3.07-0002, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, са настъпили следните промени: проектът е удължен до 31.12.2014г.; последната дата за приключване на организирана студентска практика е 30.11.2014г.; възстановяваме приема на документи за започване на студентски практики за периода от 02.06.2014г. до 15.10.2014г. по досегашния установен ред.

Екип за оперативна работа по проект "Студентски практики"
към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2013І2014 Г.

За повече информация…


Обявени са конкурсите за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през академичната 2014 – 2015 година

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА БЪДАТ НАСТАНЕНИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015г. В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ПРИ ИНСПЕКТОР СБВ – СО-2, СТ. 203 СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:.....
За повече информация…


Новото структурно звено „Факултет по обществено здраве и здравни грижи” вече е факт

Днес, 27.06.2014 г., в Пленарна зала на Народно събрание бе гласувано единодушно решение за разкриване на новото структурно звено
„Факултет по обществено здраве и здравни грижи” в структурата на нашия Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас. За тази благородна кауза, в продължение на 4 години работиха всеотдайно в активно
партньорство и сътрудничество местните и национални държавни и законодателни власти, всички народни представители на Бургаска област, Ръководството и Академичната общност на Университета и здравната
общественост на гр. Бургас....

За повече информация…


Подготвителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


За учебната 2014/2015 , в рамките на ФТН се разкрива НОВА АТРАКТИВНА СПЕЦИАЛНОСТ

„Компютърни системи и технологии - мрежови технологии, мултимедия и дизайн”
Специалността е в направление 5.3. „Компютърна и комуникационна техника”. Компютърните инженери, завършили специалността с образователно - квалификационна степен „Бакалавър” могат успешно да се адаптират към бързо променящото се развитие на компютърните и комуникационни системи, и технологии....
За повече информация…


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с кандидатстудентска кампания 2014 г. в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас

От новата учебна 2014/15 година в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас ще се осъществява прием за нова акредитирана специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, в професионално направление „Обществено здраве” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „медицински рехабилитатор-ерготерапевт”, редовно обучение, четири години.
За повече информация…


ОКС „магистър” „Иновации в обучението по история в средното училище" на специалност „Български език и история" от професио¬нално направление 1.3. Педагогика на обучението по....

Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педаго¬гика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера......
За повече информация…


Екип от катедра „Компютърни системи и технологии” към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели проект в КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЯ

За повече информация…


Десета международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”

За повече информация…


МЕЖДУНАРОДНА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ОДЕСА

За повече информация…


Стипендии на Байер за таланти в науката

За повече информация…


КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА СТАЖОВЕ И РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, АГЕНЦИИ И КОМИТЕТИ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 2014 ГОДИНА

За повече информация…


Kонкурс за външни сътрудници по съпътстващи дейности и инициативи за 2014г.

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти, работодатели, ментори и академични наставници,

В резултат на актуализация на проект "Студентски практики", BG051PO001-3.3.07-0002, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, са настъпили следните промени: проектът е удължен до 31.12.2014г.; последната дата за приключване на организирана студентска практика е 30.11.2014г.; възстановяваме приема на документи за започване на студентски практики за периода от 02.06.2014г. до 15.10.2014г. по досегашния установен ред.

Екип за оперативна работа по проект "Студентски практики"
към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2013І2014 Г.

За повече информация…


Обявени са конкурсите за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през академичната 2014 – 2015 година

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА БЪДАТ НАСТАНЕНИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015г. В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ПРИ ИНСПЕКТОР СБВ – СО-2, СТ. 203 СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:.....
За повече информация…


Новото структурно звено „Факултет по обществено здраве и здравни грижи” вече е факт

Днес, 27.06.2014 г., в Пленарна зала на Народно събрание бе гласувано единодушно решение за разкриване на новото структурно звено
„Факултет по обществено здраве и здравни грижи” в структурата на нашия Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас. За тази благородна кауза, в продължение на 4 години работиха всеотдайно в активно
партньорство и сътрудничество местните и национални държавни и законодателни власти, всички народни представители на Бургаска област, Ръководството и Академичната общност на Университета и здравната
общественост на гр. Бургас....

За повече информация…


Подготвителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


За учебната 2014/2015 , в рамките на ФТН се разкрива НОВА АТРАКТИВНА СПЕЦИАЛНОСТ

„Компютърни системи и технологии - мрежови технологии, мултимедия и дизайн”
Специалността е в направление 5.3. „Компютърна и комуникационна техника”. Компютърните инженери, завършили специалността с образователно - квалификационна степен „Бакалавър” могат успешно да се адаптират към бързо променящото се развитие на компютърните и комуникационни системи, и технологии....
За повече информация…


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с кандидатстудентска кампания 2014 г. в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас

От новата учебна 2014/15 година в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас ще се осъществява прием за нова акредитирана специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, в професионално направление „Обществено здраве” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „медицински рехабилитатор-ерготерапевт”, редовно обучение, четири години.
За повече информация…


ОКС „магистър” „Иновации в обучението по история в средното училище" на специалност „Български език и история" от професио¬нално направление 1.3. Педагогика на обучението по....

Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педаго¬гика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера......
За повече информация…


Екип от катедра „Компютърни системи и технологии” към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели проект в КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЯ

За повече информация…


Десета международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”

За повече информация…


МЕЖДУНАРОДНА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ОДЕСА

За повече информация…


Стипендии на Байер за таланти в науката

За повече информация…


КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА СТАЖОВЕ И РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, АГЕНЦИИ И КОМИТЕТИ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 2014 ГОДИНА

За повече информация…


Kонкурс за външни сътрудници по съпътстващи дейности и инициативи за 2014г.

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти, работодатели, ментори и академични наставници,

В резултат на актуализация на проект "Студентски практики", BG051PO001-3.3.07-0002, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, са настъпили следните промени: проектът е удължен до 31.12.2014г.; последната дата за приключване на организирана студентска практика е 30.11.2014г.; възстановяваме приема на документи за започване на студентски практики за периода от 02.06.2014г. до 15.10.2014г. по досегашния установен ред.

Екип за оперативна работа по проект "Студентски практики"
към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2013І2014 Г.

За повече информация…


Обявени са конкурсите за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през академичната 2014 – 2015 година

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА БЪДАТ НАСТАНЕНИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015г. В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ПРИ ИНСПЕКТОР СБВ – СО-2, СТ. 203 СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:.....
За повече информация…


Новото структурно звено „Факултет по обществено здраве и здравни грижи” вече е факт

Днес, 27.06.2014 г., в Пленарна зала на Народно събрание бе гласувано единодушно решение за разкриване на новото структурно звено
„Факултет по обществено здраве и здравни грижи” в структурата на нашия Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас. За тази благородна кауза, в продължение на 4 години работиха всеотдайно в активно
партньорство и сътрудничество местните и национални държавни и законодателни власти, всички народни представители на Бургаска област, Ръководството и Академичната общност на Университета и здравната
общественост на гр. Бургас....

За повече информация…


Подготвителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


За учебната 2014/2015 , в рамките на ФТН се разкрива НОВА АТРАКТИВНА СПЕЦИАЛНОСТ

„Компютърни системи и технологии - мрежови технологии, мултимедия и дизайн”
Специалността е в направление 5.3. „Компютърна и комуникационна техника”. Компютърните инженери, завършили специалността с образователно - квалификационна степен „Бакалавър” могат успешно да се адаптират към бързо променящото се развитие на компютърните и комуникационни системи, и технологии....
За повече информация…


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с кандидатстудентска кампания 2014 г. в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас

От новата учебна 2014/15 година в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас ще се осъществява прием за нова акредитирана специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, в професионално направление „Обществено здраве” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „медицински рехабилитатор-ерготерапевт”, редовно обучение, четири години.
За повече информация…


ОКС „магистър” „Иновации в обучението по история в средното училище" на специалност „Български език и история" от професио¬нално направление 1.3. Педагогика на обучението по....

Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педаго¬гика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера......
За повече информация…


Екип от катедра „Компютърни системи и технологии” към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели проект в КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЯ

За повече информация…


Десета международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”

За повече информация…


МЕЖДУНАРОДНА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ОДЕСА

За повече информация…


Стипендии на Байер за таланти в науката

За повече информация…


КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА СТАЖОВЕ И РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, АГЕНЦИИ И КОМИТЕТИ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 2014 ГОДИНА

За повече информация…


Kонкурс за външни сътрудници по съпътстващи дейности и инициативи за 2014г.

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти, работодатели, ментори и академични наставници,

В резултат на актуализация на проект "Студентски практики", BG051PO001-3.3.07-0002, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, са настъпили следните промени: проектът е удължен до 31.12.2014г.; последната дата за приключване на организирана студентска практика е 30.11.2014г.; възстановяваме приема на документи за започване на студентски практики за периода от 02.06.2014г. до 15.10.2014г. по досегашния установен ред.

Екип за оперативна работа по проект "Студентски практики"
към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2013І2014 Г.

За повече информация…


Обявени са конкурсите за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през академичната 2014 – 2015 година

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА БЪДАТ НАСТАНЕНИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015г. В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ПРИ ИНСПЕКТОР СБВ – СО-2, СТ. 203 СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:.....
За повече информация…


Новото структурно звено „Факултет по обществено здраве и здравни грижи” вече е факт

Днес, 27.06.2014 г., в Пленарна зала на Народно събрание бе гласувано единодушно решение за разкриване на новото структурно звено
„Факултет по обществено здраве и здравни грижи” в структурата на нашия Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас. За тази благородна кауза, в продължение на 4 години работиха всеотдайно в активно
партньорство и сътрудничество местните и национални държавни и законодателни власти, всички народни представители на Бургаска област, Ръководството и Академичната общност на Университета и здравната
общественост на гр. Бургас....

За повече информация…


Подготвителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


За учебната 2014/2015 , в рамките на ФТН се разкрива НОВА АТРАКТИВНА СПЕЦИАЛНОСТ

„Компютърни системи и технологии - мрежови технологии, мултимедия и дизайн”
Специалността е в направление 5.3. „Компютърна и комуникационна техника”. Компютърните инженери, завършили специалността с образователно - квалификационна степен „Бакалавър” могат успешно да се адаптират към бързо променящото се развитие на компютърните и комуникационни системи, и технологии....
За повече информация…


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с кандидатстудентска кампания 2014 г. в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас

От новата учебна 2014/15 година в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас ще се осъществява прием за нова акредитирана специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, в професионално направление „Обществено здраве” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „медицински рехабилитатор-ерготерапевт”, редовно обучение, четири години.
За повече информация…


ОКС „магистър” „Иновации в обучението по история в средното училище" на специалност „Български език и история" от професио¬нално направление 1.3. Педагогика на обучението по....

Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педаго¬гика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера......
За повече информация…


Екип от катедра „Компютърни системи и технологии” към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели проект в КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЯ

За повече информация…


Десета международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”

За повече информация…


МЕЖДУНАРОДНА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ОДЕСА

За повече информация…


Стипендии на Байер за таланти в науката

За повече информация…


КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА СТАЖОВЕ И РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, АГЕНЦИИ И КОМИТЕТИ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 2014 ГОДИНА

За повече информация…


Kонкурс за външни сътрудници по съпътстващи дейности и инициативи за 2014г.

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти, работодатели, ментори и академични наставници,

В резултат на актуализация на проект "Студентски практики", BG051PO001-3.3.07-0002, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, са настъпили следните промени: проектът е удължен до 31.12.2014г.; последната дата за приключване на организирана студентска практика е 30.11.2014г.; възстановяваме приема на документи за започване на студентски практики за периода от 02.06.2014г. до 15.10.2014г. по досегашния установен ред.

Екип за оперативна работа по проект "Студентски практики"
към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2013І2014 Г.

За повече информация…


Обявени са конкурсите за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през академичната 2014 – 2015 година

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА БЪДАТ НАСТАНЕНИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015г. В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ПРИ ИНСПЕКТОР СБВ – СО-2, СТ. 203 СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:.....
За повече информация…


Новото структурно звено „Факултет по обществено здраве и здравни грижи” вече е факт

Днес, 27.06.2014 г., в Пленарна зала на Народно събрание бе гласувано единодушно решение за разкриване на новото структурно звено
„Факултет по обществено здраве и здравни грижи” в структурата на нашия Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас. За тази благородна кауза, в продължение на 4 години работиха всеотдайно в активно
партньорство и сътрудничество местните и национални държавни и законодателни власти, всички народни представители на Бургаска област, Ръководството и Академичната общност на Университета и здравната
общественост на гр. Бургас....

За повече информация…


Подготвителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


За учебната 2014/2015 , в рамките на ФТН се разкрива НОВА АТРАКТИВНА СПЕЦИАЛНОСТ

„Компютърни системи и технологии - мрежови технологии, мултимедия и дизайн”
Специалността е в направление 5.3. „Компютърна и комуникационна техника”. Компютърните инженери, завършили специалността с образователно - квалификационна степен „Бакалавър” могат успешно да се адаптират към бързо променящото се развитие на компютърните и комуникационни системи, и технологии....
За повече информация…


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с кандидатстудентска кампания 2014 г. в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас

От новата учебна 2014/15 година в Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас ще се осъществява прием за нова акредитирана специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, в професионално направление „Обществено здраве” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „медицински рехабилитатор-ерготерапевт”, редовно обучение, четири години.
За повече информация…


ОКС „магистър” „Иновации в обучението по история в средното училище" на специалност „Български език и история" от професио¬нално направление 1.3. Педагогика на обучението по....

Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педаго¬гика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера......
За повече информация…


Екип от катедра „Компютърни системи и технологии” към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели проект в КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЯ

За повече информация…


Десета международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”

За повече информация…


МЕЖДУНАРОДНА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ОДЕСА

За повече информация…


Стипендии на Байер за таланти в науката

За повече информация…


КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА СТАЖОВЕ И РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, АГЕНЦИИ И КОМИТЕТИ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 2014 ГОДИНА

За повече информация…


Kонкурс за външни сътрудници по съпътстващи дейности и инициативи за 2014г.

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти, работодатели, ментори и академични наставници,

В резултат на актуализация на проект "Студентски практики", BG051PO001-3.3.07-0002, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, са настъпили следните промени: проектът е удължен до 31.12.2014г.; последната дата за приключване на организирана студентска практика е 30.11.2014г.; възстановяваме приема на документи за започване на студентски практики за периода от 02.06.2014г. до 15.10.2014г. по досегашния установен ред.

Екип за оперативна работа по проект "Студентски практики"
към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМ. 2013І2014 Г.

За повече информация…


Обявени са конкурсите за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през академичната 2014 – 2015 година

За повече информация…


Колеж по туризъм

Печат

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ СПРАВОЧНИК
ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

I. ВАЖНИ ДАТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

1.
Прием на заявления за предварителен кандидатстудентски изпит:
07.05. - 05.06.2013 г.
2.
Предварителен кандидатстудентски изпит - тест за интелигентност:
08.06.2013 г. - 9.00 ч.
3.
Прием на кандидатстудентски документи:
29.07. - 07.08.2013 г.
4.
Проверка на техническите данни за входящия бал на кандидат-студентите:
08.08.2013 г. - 16.30 ч.
5.
Приемен изпит: писмен тест за интелигентност
10.08.2013 г. - 9.00 ч.
6.
Обявяване на резултатите от теста
14.08.2013 г. - 16.30 ч.
7.
Обявяване на резултатите от І-во класиране:
16.08.2013 г. - 16.30 ч.
8.
Записване на новоприетите студенти (подаване на декларации):
19, 20 и 21.08.2013 г.
9.
Обявяване на резултатите от II-ро класиране:
23.08.2013 г. - 16.30 ч.
10.
Записване на новоприетите студенти:
26 и 27.08.2013 г.

 Кандидат-студентите, положили успешно предварителен конкурсен изпит,но не подали всички необходими документи в срок от 29.07. – 07.08.2013 г., губят право да участват в класиране.

Заявления и кандидатстудентски документи се приемат в Колеж по туризъм, стая 121 и 122

Кандидатстудентска информация: тел. (056) 716 804; 703 989; 0887 66 88 50; 0886 68 00 53

II. ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

За учебната 2013/2014 година в Колеж по туризъм - Бургас ще бъдат приети студенти по следните специалности:
1. Специалност “Организация и управление на туристическото обслужване” - редовно обучение;
2. Специалност “Организация и управление на хотела и ресторанта” - редовно и задочно обучение.

Срокът за обучението по специалностите в Колежа по туризъм е шест семестъра за редовно обучение и седем семестъра за задочно обучение.

Програмата за обучение на професионалните бакалаври по специалност “Организация и управление на туристическото обслужване” включва учебни дисциплини, формиращи фундаментална и професионална подготовка в областта на туризма, посредническите дейности, пътническия транспорт, както и солидни езикови знания. В резултат на придобитите знания, завършилите тази специалност могат да се реализират като:
- мениджъри и функционални специалисти в посредническите дейности на туризма;
- туроператори и туристически агенти;
- представители на туристически фирми;
- екскурзоводи в страната и чужбина;
- аниматори, обменители и др.

Програмата за обучение на професионалните бакалаври по специалност “Организация и управление на хотела и ресторанта” включва учебни дисциплини, формиращи фундаментална и солидна професионална подготовка в областта на туризма и специално по хотелиерство и ресторантьорство, както и много добра езикова подготовка. Завършилите придобиват знания, в резултат на които могат да се реализират като:
    - мениджъри и функционални специалисти в хотели и ресторанти от всички категории;
    - функционални специалисти в хотелиерството и ресторантьорството;
    - мениджъри "фронт офис".

III. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 1 В Колеж по туризъм се полага тест за интелигентност.
Чл. 2 За учебната 2013/2014 година ще се приемат студенти в съотношение 50% мъже и 50% жени.
Чл. 3 (1) В Колеж по туризъм - Бургас не се допускат да кандидатстват лица със следните заболявания и отклонения от нормалното физическо и психическо развитие:
- Психически заболявания (шизофрения, параноя, циклофрения, епилепсия, прекарани инфекциозни, интоксикационни, травмени и други екзогенни органични мозъчни заболявания);
- Открити форми на туберкулоза;
- Инвалиди и лица с тежки неврологични заболявания, водещи до повреди в двигателните функции на горните и долните крайници;
- Хронически белодробни и сърдечни заболявания (бронхиална астма, сърдечни пороци), които водят до субдекомпенсация;
- Дефекти в говора (пелтечене, заекване) и логоневрози (нервни смущения в говора);
- Късогледство и далекогледство над 6 диоптъра и кривогледство;
- Значителни намаления на слуха на двете уши;
- Тежки хронични, алергични дерматози (екземи, невродермит, псориазис, уртикария);
(2) При подаване на документите за кандидатстване, всеки кандидат-студент подписва декларация, че не страда от посочените в чл. 3 (1) заболявания.

КОНКУРСЕН  ИЗПИТ

Чл. 4 Кандидатите за специалностите “Организация и управление на туристическото обслужване” и “Организация и управление на хотела и ресторанта” полагат тест за интелигентност.
Чл. 5 Писмените състезателни изпити започват в 9.00 часа на 08.06.2013 г. и 10.08.2013 г. Времетраенето на изпита е 60 минути.
(1) Всеки кандидат-студент може да се явява на двете дати. В балообразуването участва най-високата оценка, независимо кога е получена - на предварителен или на редовен изпит.
(2) Тестът за прием представлява набор от словесни, математически, логически и визуални задачи.
Всяка задача носи на кандидат-студента определен брой точки, които се сумират и приравняват към оценка по шестобална система.
(3) Кандидатите се допускат до определените зали от Техническа комисия при представяне на лична карта и картончето с входящия номер на документите, които се задържат от комисията и се връщат на кандидат-студента след предаването на писмената работа.
(4) Един ден преди изпита Колежът обявява разпределението на кандидатите по зали. Кандидат-студентите трябва да заемат местата си в определените зали до 8.45 часа в деня на писмения изпит.
(5) След приключване на изпита кандидат-студентът предава на техническата комисия писмената си работа (белова и чернова) и малкото пликче с личните си данни, което се запечатва. В негово присъствие писмената работа и малкото пликче се запечатват в голям плик и се отбелязва в протокола времето на предаването им.
(6) Писмените работи на кандидат-студентите се проверяват от изпитни комисии, определени със заповед на Ректора на Университета, в определена за целта зала. Писмените работи не могат да се изнасят от залата, в която се проверяват.
Чл. 6 Резултатите от конкурсния изпит се обявяват в определения срок с поименни списъци на кандидатите по реда на входящите им номера.
(1) Кандидат-студентите могат да видят лично писмените си работи на 14.06.2013 г. и 15.08.2013 г. от 10.00 до 12.00 часа.
(2) Резултатите от състезателния изпит се признават за участие в конкурса, само в годината, в която е положен изпитът.

БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 7 За специалностите “Организация и управление на туристическото обслужване” и “Организация и управление на хотела и ресторанта” формирането на бала е въз основа на следните балообразуващи оценки:
- български език и литература (от дипломата за средно образование)
- география (от дипломата за средно образование)
- чужд език (от дипломата за средно образование) – английски, немски, руски, френски /по избор/
- удвоената  оценката от писмения тест за интелигентност.
Максимален бал – 30.
Като балообразуващи от дипломата за средно образование се вземат оценките от зрелостните изпити, а по предметите, по които не са полагани такива-съответната оценка от курса на обучение.
Когато от дипломата за средно образование няма оценка от зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.
Чл. 8 Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидатите специалности и форми  на обучение.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 9 Приетите студенти при записването си представят всички необходими документите, посочени в Правилника за приемане на студенти в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” за учебната 2013/2014 г.
Чл. 10 За изучаване като първи чужд език се счита чуждият език, посочен като балообразуваща оценка от дипломата за средно образование.
(1) Група с първи чужд език се формира при численост на групата над 8 студенти. При по-малък брой студенти, те се пренасочват към друг чужд език по техен избор.
Чл. 11 Разпределението на студентите по групи за изучаване на втори чужд език се извършва от Колежа по туризъм в съответствие с потребностите на туристическата практика и по входящ бал.
Чл. 12 Правилата за подаване на документи, явяването на конкурсния изпит, оценяването, изчисляването на бала, класирането и записването важат за всички кандидат-студенти.

назад

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
.
Брой посетители от 01.08.2000 :
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011