ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  

СТУДЕНТСКА НАУЧНА

КОНФЕРЕНЦИЯ
 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

 

През 1963 година  с Указ № 162 на Министерския съвет  се разкрива Химико-технологичния институт, който през 1969 г. получава името на видния български учен проф. д-р Асен Златаров и става Висш химико-технологичен институт.

От 1995 година с решение на 37-то Народно събрание институтът се преобразува в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. С този акт към Университета се присъединяват и всички висши държавни училища и колежи, в това число и Педагогическия факултет, наследник на първото държавно педагогическо училище, създадено през 1943 г. в Бургас с указ на цар Борис III.

Факултетът по обществени науки е учебно и научно звено към Университет "Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас за подготовка на студенти и докторанти, както и за извършване на научноизследователска дейност. Той съчетава в себе си класически и модерни специалности в областта на педагогиката, хуманитаристиката, икономиката и управлението. В него се подготвят високо квалифицирани специалисти, необходими за отраслите на националното стопанство по специалностите:

Обучението на студентите и докторантите е организирано в съответствие с държавните изисквания и Закона за висшето образование в Република България.

Факултетът разполага със собствена сграда, лекционни зали, кабинети, спортен комплекс, специализирани лаборатории с богата материална база за обучаване на студентите.

 

Учебно-възпитателният процес се подпомага и от богатата библиотека на факултета, която разполага с периодика и специализирана литература по отделните специалности.

 

Факултетът разполага с добре подредена пинакотека – единствена в сграда на учебно заведение в страната.

 

 
 
 

 
      Webdesign: Ivan Dimitrov