ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  

СТУДЕНТСКА НАУЧНА

КОНФЕРЕНЦИЯ
 
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

 

1.Изисквания за форматиране на докладите

 

Докладите трябва да бъдат написани на компютърна програма Word for Windows в DOC  формат.

Менютата се настройват по следния начин:

 • Page setup – margins: Top: 2 cm; Bottom: 3 cm; Left: 3 cm; Right: 2 cm;
 • Paper Size: A4 ;
 • Font: Times New Roman; Font Style: Regular; Size: 11 (шрифтът на текст вътре в таблици, графики или фигури може да е с по-малък размер);
 • Paragraph: Line Spacing All; Single; Alignment: всички останали опции сочат 0;
 • Страниците на доклада не се номерират;  
 • Заглавието на доклада се изписва след отстъп от 6 празни реда, на български език с главни букви, центрирано, Bold;
 • След един празен ред под заглавието, с малки букви се изписват центрирано имената на автора или авторите – собствено и фамилно, без съкращения - Font Style: Regular; Size: 11;
 • След един празен ред се изписва центрирано Научен консултант: - Bold,. Size: 11 и се посочва длъжност, научна степен, име и фамилия на научния консултант - Font Style: Regular; Size: 11;
 • След два празни реда с отстъп 0,5 cm се изписва Резюме, Bold, Size: 10,
 • На следващия ред се записва резюмето Size: 10, Italic;
 • След резюмето на нов ред с отстъп 0,5 cm се изписват ключовите думи Ключови думи: – Bold. Самите ключови думи са Size: 10;
 • След един празен ред се излага основния текст на доклада
 • Отстъп на нов ред - Format, Paragraph, Special: First line, By: 0.5 cm ;
 • Заглавията на основните раздели (ВЪВЕДЕНИЕ, ИЗЛОЖЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и ЛИТЕРАТУРА) са изписани с главни букви, центрирано, с шрифт - Font: Times New Roman, Font style: Bold, Size: 11.
 • Отделните подраздели се изписват с нормални букви, с шрифт - Font: Times New Roman, Font style: Bold, Size: 11.
 • За основния текст на доклада се използва автоматично пренасяне: Tools – Language – Hyphenation – Automatically hyphenate document;
 • Таблиците, графиките и фигурите се вграждат софтуерно в текста, независимо от програмата, на която са изработени, а номерацията им е с арабски цифри. Между текста и фигурите, графиките и таблиците се оставя един празен ред. Съкращението Фиг. и номерът (малки букви, Bold) се изписват под фигурите и графиките, а думата Таблица и съответният номер (малки букви, Bold) се изписват над таблицата. Текстът към тях е подравнен вляво;
 • Формулите се създават в редактор на Word или се вграждат като обекти в случаите на използване на специални програми;
 • Литературните позовавания се посочват в текста с номерация в квадратни скоби [1], [2-3];
 • След интервал от два реда от текста на доклада центрирано се изписва ЛИТЕРАТУРА. Литературата се подрежда в азбучен ред (кирилица, латиница);

       Доклади, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат приети за публикувани. Текстовете трябва да бъдат  проверени с антивирусна програма преди да бъдат изпратени. Текстове с вирус не се обработват.

 

Изтеглете образец на доклад според техническите изисквания

 

2. Изисквания при представяне на докладите
 • Условия за представяне на доклада:
 1. Представяне на доклада до 5 минути
 2. Дискусия по доклада – 5 минути
 • Ползване на мултимедиен проектор

Материалите, които ще бъдат демонстрирани с мултимедиен проектор, трябва да бъдат изготвени  в Microsoft Power Point формат и записани на CD.

Не се поема отговорност за материали записани на дискети, флаш-памет, DVD и други носители.


 
 
 
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov