ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  

СТУДЕНТСКА НАУЧНА

КОНФЕРЕНЦИЯ
 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА СЕСИЯ

1. Право да участват с доклад в студентската научна конференция имат всички студенти от ФОН, разработили курсова работа, курсова задача, реферат и други, в следните тематични направления:

- Стопанско управление и Индустриален мениджмънт
- Маркетинг и Туризъм
- Педагогика
- Хуманитарни науки

2. Разработката се възлага от преподавателя, водещ лекционния курс или семинарните упражнения, който изпълнява функциите на научен консултант.
3. Една и съща тема може да се разработва от един студент или един екип от студенти. В случаите, когато темата се отнася до различен обект (район), тя може да бъде разработена и от друг екип.
4. Преди разработване на темата студентите трябва да уточнят с научния консултант структурата на доклада.
5. Докладът трябва да се представи в печатен и електронен вид, напълно завършен и съобразен с изискванията за форматиране, посочени в образеца.

Изтеглете образец на доклада

6. Обемът на доклада не трябва да надвишава 6 страници, включително таблици и фигури.
7. Всеки доклад трябва да има следната структура:

1. Заглавие  трябва да съдържа обекта и предмета на разработката, да бъде кратко, ясно и логически обвързано
2. Име на автора / авторите - посочват се името и фамилията
3. Име на научния консултант - посочват се длъжност, научна степен, име и фамилия
4. Резюме – представя целта и основните моменти в доклада в обем между 10 и 15 реда.
5. Ключови думи – посочват се между 3 и 8 ключови думи
6. Въведение – да съдържа следните няколко елемента:

-Актуалност на темата
-Обект на изследване
-Предмет на изследване
-Основна цел и подцели на изследването
-Задачи
-Подходи и методи, които ще се ползват в изследването

7. Изложение

Примерна структура на изложението:
-Постановка на проблема – представяне на проблемната ситуация
-Изследване на проблема – представяне на изследователския инструментариум и резултатите от проведено изследване.
-Анализ и обяснение на проблема – диагностиката на проблема, основните изводи и препоръките, които препоръчва авторът на разработката.

8. Заключение – трябва да съдържа следните два елемента:
-Какво е постигнал с настоящата разработка авторът.
-Какво не е могъл да постигне и поради какви причини.

9. Списък на ползвана литература :
-Литературата на края да бъде подредена по азбучен ред;
-Вътре в съдържанието на разработката да бъдат поставени в средни скоби № на източника по списъка на ползваната литература (пример: [3; 5])

8. На научната конференция докладът се изнася в рамките на 5 минути. Задължително е използването на мултимедиен проектор, като презентацията се изготвя на Power Point. 
9. След представяне на доклада се предоставят пет минути за дискусия по разглежданата тема.
10. Докладите ще бъдат оценявани от научна комисия по следните критерии, като по всеки един могат да се получат максимално 10 точки:

Съдържателни критерии:

1.Актуалност на темата;
2.Практическа приложимост;
3.Спазване на структурата;
4.Ясно формулиране на цели и задачи;
5.Задълбоченост на анализа;
6.Ясно открояване на проблемите;
7.Предложения за подобрения;

Представяне на доклада:

8.Онагледяване и демонстрации към доклада;
9.Демонстриране на убедителност и компетентност;
10.Изчерпателност на отговорите на поставените въпроси.

Изтеглете правилата за участие

 
 
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov