Промоция 2019 година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Промоция 2019 година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
04
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
7_n
Бургас
Промоция 2019г.
Промоция 2019г.
Библиотека
Промоция.
Home


Канцелария

Ръководител звено/канцелария - инж. Росица Станкова-Димитрова
(056) 716 407, 86 00 41; 0886 688 640

Деловодство

Дора Стаматова Лазарова
(056) 716 493; 0887 686 895; fax 880249

Учебно-информационен център

доц. д-р Тодор Паличев - директор УИЦ
e-mail: office_edu@btu.bg
тел.:  (056) 716 597; 0885 64 30 66
Н. Крайчева - гл. експерт ОКС Бакалаври
тел.:  (056) 716 939; 0884 69 51 43
Д. Бъчварова - експерт ОКС Бакалаври
ФТН
тел.:  (056) 716 570; 0885 65 00 60
Т. Черкезова - експерт ОКС Бакалаври
ФОН - икономически специалности и спец. Туризъм
e-mail:
тел.:  (056) 716 833; 0886 62 41 62
Д. Лазарова - експерт ОКС Бакалаври
ФОН - педагогически специалности и спец. БФ
тел.:  (056) 716 578; 0885 64 56 64
С. Дикова - експерт ОКС Бакалаври
ФОЗЗГ и ФПН, ФМ
тел.:  (056) 598 477; 0878 56 78 21
Д. Младенова - гл. експерт ОКС Магистри
тел.:  (056) 716 445; 0889 61 26 73
инж. П. Бързева - експерт ОКС Магистри
тел.:  (056) 716 787; 0889 69 20 66
инж. В. Маевска - гл. експерт ОКС Проф. бакалавър
Техн. колеж
тел.:  (056) 715 780; 0885 66 80 55
А. Петрова - експерт ОКС Проф. бакалавър
Медицински колеж
тел.:  (056) 716 708; 0885 68 01 06
Г. Василева - експерт ОКС Проф. бакалавър
e-mail: galina_vasileva@uniburgas.bg
Колеж по туризъм
тел.:  (056) 703 989; 0886 68 00 53
Анастасия Петрова
 тел.:  (056) 716 574; 0885 63 20 66

Търсене в телефонния указател на университета

Ректорат/Фактултети:
Катедри:
Длъжност:
Научно звание:
Име:

За Нас

Печат
Категория: Bulgarian (BG)
Публикуван на Четвъртък, 01 Март 2012 Написана от Super User

 

              Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България. Основан е на 6 октомври 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологичен институт. Пет години по-късно институтът e преименуван на Висш химико-технологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“, което завинаги го свързва с името на неговия патрон. През 1995 г. с решение на Народното събрание е утвърден като Университет „Проф. д-р Асен.Златаров”.
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" e институционално акредитиран до 26.07.2023 г. с оценка  8.84  (решение на акредитационния съвет към НАОА, протокол № 14/26.07.2018 г.)   
           Обучението в Университета се осъществява в пет факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществени науки,  Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински факултет. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм и два департамента – Департамент по езиково обучение и Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС).
Обучението в  Университет "Проф. д-р Асен Златаров" се извършва по 18 професионални направления в  45 акредитирани бакалавърски и над 30 магистърски програми.
В структурата на Университета достойно място заемат  Централната научноизследователска лаборатория и Електронно-изчислителният център. Студентите, обучаващи се в Университета, придобиват образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър”, “бакалавър” и “магистър“, както и научната и образователна степен “доктор”.
В Университета преподават над 320 висококвалифицирани преподаватели, от които 127 хабилитирани. Организацията и управлението на образователния процес в него е в съответствие с Европейските изисквания и критерии за качествен образователен и изследователски процес. Разработена е университетската система за оценяване и поддържане на качеството на обучение. По качество на научните изследвания Университетът е класиран на едно от първите места в България по системата Хирш за принос в науката. В изпълнение политиката на ръководството за подмладяване и повишаване на квалификацията на академичния състав се наложи практиката за обявяване на конкурси на всички нива - от „асистент” до „професор”.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” разполага със съвременна материална база, която е в съответствие с държавните изисквания за високо качество на обучението. Тя се състои от шест учебни корпуса, спортна база, три студентски общежития, три студентски стола и център за медицинско обслужване. Легловият фонд на студентските общежития дава възможност за настаняване на всички студенти, които не са жители на Бургас.
Библиотечно – информационният комплекс включва Централна библиотека и три филиала. Библиотечно – информационният комплекс предоставя материали от широк спектър области на знанието - обществени, икономически, хуманитарни и технически науки. В читалните са оборудвани 150 читателски места. Осигурен е достъп до научните бази данни Scopus, ScienceDirect, EmBase, Web of Knowledge.
Академичното ръководство полага системни усилия за поддържането, разширяването  и ефективното използване на наличната материална база, за нейното модернизиране и обновяване.
Университетът има установени активни научни връзки с институти и университети от Англия, Франция, Германия, Русия, Румъния, Турция, Испания, Италия, Унгария, Сърбия, Полша, Словения, Словакия  и др.  Те създават възможност за научни специализации и учебна практика на преподаватели и студенти, за обмен на лектори, на учебна и научна литература.
Девизът на Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''- Бургас е:
“ПРИЕМСТВЕНОСТ, ИНОВАЦИИ, РАСТЕЖ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”.

 

 

Мисията на Университет "Проф. д-р Асен Златаров“ е да осъществява образователна и  научна подготовка на висококвалифицирани, морално устойчиви и конкурентоспособни специалисти с висше образование в области на педагогическите, хуманитарните, стопанските, природните, техническите и здравните науки, утвърждаващи го като водеща академична, научноизследователска и културна общност в регионален, национален, европейски и световен мащаби.
Основна стратегическа цел: Осигуряване на непрекъснат растеж и устойчиво развитие чрез иновации, оптимално съчетаване на научните изследвания във фундаменталните и приложни науки с обучението и непрекъснатата квалификация, в съответствие с европейската квалификационна рамка, както и с потребностите на националния и международен пазари на труда.


 назад

Факултети

Печат
Категория: Bulgarian (BG)
Публикуван на Четвъртък, 01 Март 2012 Написана от Super User
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Декан  - доц. д-р Стойко Петров - тел.:  (056) 858 245, 858 235 email: stpetrov@btu.bg

Зам. декан - - тел.:  (056) 858 , email:
Зам. декан -  - тел.:  (056) 858

Деканат    
тел:  (056) 858 252
email: office_edu@btu.bg

Факултетът по технически науки е наследник на богатите традиции в областта на химико - технологичното образование, поставени с откриването на ВХТИ “ Проф. д-р Асен Златаров “ - Бургас през 1963 година.

Днес във факултета се обучават висококвалифицирани широко профилни специалисти и в областта на Технология на материалите, Биотехнологиите, Компютърните технологии и Електрониката./p>

Във Факултета по технически науки се обучават студенти и докторанти по следните специалности:
        Органични химични технологии;
                - специализация Органични химични технологии;
                - специализация Технология на нефта и газа;
                - специализация Технология на полимерите;
        Неорганични химични технологии;
                - специализация Технология на водата
                - специализация Технология на силикатите
                - специализация Технология на неорганичните вещества
        Химично инженерство;
        Технология на материалите и материалознание;
        Биотехнологии;
        Компютърни системи и технологии;
        Електроника.
още ...

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Декан - доц. д-р Димитър Гогов - тел.:  (056) 858 101; факс: (056) 588 759 email: dt_gogov@abv.bg
Зам. декан по УР - доц. д-р Тинка Иванова - тел.:  (056) 858 102 email: tinche_ivanova@abv.bg
Зам. декан НИД - доц. д-р Пенка Пеева - тел.:  (056) 858 103 email: peeva2007@abv.bg

Деканат     
тел:   (056) 858 225; 858 357
; 858 316
email: office_edu@btu.bg

Факултетът по обществени науки е учебно и научно звено към Университет "Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас за подготовка на студенти и докторанти, както и за извършване на научноизследователска дейност. Той съчетава в себе си класически и модерни специалности в областта на педагогиката, икономиката и управлението. В него се подготвят висококвалифицирани специалисти, необходими за отраслите на националното стопанство по специалностите:

  • Стопанско управление
  • Индустриален мениджмънт
  • Маркетинг
  • Туризъм
  • Предучилищна и начална училищна педагогика
  • Предучилищна педагогика и чужд език
  • Начална училищна педагогика и чужд език
  • Социална педагогика
  • Българска филология
  • Медицинска сестра
още ...
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Декан - доц. д-р Радостин Куцаров - тел.:  (056) 858 256 email: rkutsarov@btu.bg
Зам. декан - доц. д-р Светлана Желева - тел.:  (056)858 472 email: genieva@btu.bg

Деканат     
тел: (056) 858 357
email: office_edu@btu.bg

Факултетът по природни науки (ФПН) е създаден със заповед на Ректора на Университет “Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас, РД-32/21.04.2000 г. На основание на чл.2 от Постановление на Министерския съвет от 24.03.2000 г., на параграф 60 ал. 1 от Преходните е заключителни разпоредби на Закона за висше образование и решение на Академичния съвет от 13.04.2000 г.

Целите на Факултета по природни науки е да даде широка и задълбочена общообразователна подготовка на студентите от почти всички специалности на Университета по фундаментални природни науки като Физика, Химия, Математика. Тази подготовка трябва да послужи като теоретична основа за специализиращото обучение на студентите в горните курсове. Обучението се води от дългогодишни преподаватели с голям учебно-преподавателски опит и научна квалификация. Общият брой на преподавателите във Факултета е 84, от които 47 хабилитирани (44 доценти и 3 професори) и 15 нехабилитирани доктори.

Научните специалности на хабилитираните членове на академичния състав са в съответствие с образователната дейност на катедрите във факултета. В международни проекти, свързани с образованието (главно TEMPUS) са взели участие преподаватели от катедрите ЕООС, Неорганична и аналитична химия, Физикохимия и др. Някои членове на академичния състав на факултета провеждат лекционни курсове, или са ангажирани с друг вид учебна дейност извън Р.България.

още ...

 

<p class="nn_btu_par">

Факултет по технически науки

Печат
Категория: Bulgarian (BG)
Публикуван на Четвъртък, 01 Март 2012 Написана от Super User

Факултетът по технически науки е наследник на богатите традиции в областта на химико - технологичното образование, поставени с откриването на ВХТИ “ Проф. д-р Асен Златаров “ - Бургас през 1963 година.

Днес във факултета се обучават висококвалифицирани широко профилни специалисти и в областта на Технология на материалите, Биотехнологиите, Компютърните технологии и Електрониката.

До сега са се дипломирали и успешно работят в химическата и други отрасли на промишлеността над 6500 инженери, от които над 150 чуждестранни граждани от Европа, Азия, Африка и Америка.

Във Факултета по технически науки се обучават студенти и докторанти по следните специалности ОКС Бакалавър:

        Химични технологии; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
        Химични технологии; (EN - full time, part time; qualification characteristics)
        Органични химични технологии; (учебен план - редовнозадочно)   
                - специализация Органични химични технологии; (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
               - специализация Технология на нефта и газа; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
                - специализация Технология на полимерите; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
                - специализация Химични технологии и психология на кризисните ситуации; (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
        Неорганични химични технологии; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
                - специализация Технология на водата; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
                - специализация Технология на силикатите; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
                - специализация Технология на неорганичните вещества; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
        Компютърни технологии в пречистването на води; (учебен план - редовно; задочно; квалификационна характеристика)
        Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали; (учебен план - редовно; задочно; квалификационна характеристика)
        Химично инженерство; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
        Технология на материалите и материалознание; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
        Технология на материалите и мениджмънт; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
        Инженерни материали; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
        Биотехнологии; (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
        Хранителни биотехнологии; (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
        Компютърни системи и технологии; (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
                - специализация Мрежови технологии, мултимедии и дизайн; (учебен план - редовно)
        Софтуерно инженерство; (учебен план - редовно, задочно), квалификационна характеристика
        Електроника; (учебен план - редовнозадочно; квалификационна характеристика)
        Електроника и автоматизация на възобновяеми енергийни източници (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
        Медицинска електроника (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
        Техника и технологии в транспорта. (учебен план - редовно; задочно; квалификационна характеристика )
        Зелени технологии (учебен план - редовно; квалификационна характеристика)

С образователно-квалификационна степен “магистър“ се цели изграждането на специалисти с допълнителни знания и умения, способни за творческо решаване на задачите от технологичен, проектантски и научно-изследователски характер в условията на пазарната икономика.


Катедра ”Технология на материалите и материалознание”
Специалности:
Технология на материалите и материалознание (учебен план - редовно; задочно);
Технология на материалите и материалознание I (учебен план - редовно; задочно);
ТММ - Дизайн. Материали. Технологии (учебен план - редовно; задочно); квалификационна характеристика
ТММ - Дизайн. Материали. Технологии - широк профил (учебен план - редовно; задочно); квалификационна характеристика
ТММ - Технология на силикатите;
ТММ – Полимерно инженерство.
Управление на технологичните рискове.

Катедра ”Химични технологии”
Специалности:
ОХТ - Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията (учебен план - редовно; задочно)
Химично инженерство (учебен план - редовно - тесен профил; широк профил; задочно - тесен профил, широк профил)
ОХТ- Технология на нефта и газа - 2 семестъра (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
ОХТ- Технология на нефта и газа - 3 семестъра (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
ОХТ- Технология на нефта и газа - 4 семестъра (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
ОХТ- Техн. на нефта и газа - 5 семестъра (учебен план - редовно, задочно)
Органични химични технологии - 3 семестъра (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
Неорганични химични технологии – 1, тяснопрофилна специалност
Неорганични химични технологии – 2, широкопрофилна специалност;
НХТ – Технология на водата – 1, тяснопрофилна специалност (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
НХТ – Технология на водата – 2, широкопрофилна специалност (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
НХТ - Технология на водата - Чисто производство в туризма - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
НХТ - Технология на водата - Анализ и контрол на водите - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
НХТ – Технология на неорганичните вещества, тяснопрофилна специалност (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
НХТ – Технология на неорганичните вещества – 1, широкопрофилна специалност (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
НХТ – Технология на силикатите, тяснопрофилна специалност (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
НХТ – Технология на силикатите – 1, широкопрофилна специалност (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика).

Катедра ”Биотехнологии”
Специалност: Биотехнологии
Специализации:
Индустриални биотехнологии;
Анализ и контрол на храните - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
Анализ и контрол на храните широк профил - (учебен план - редовно, задочно)
Храни, хранене, диететика - (учебен план - редовно, задочно), квалификационна характеристика
Храни, хранене, диететика - широк профил- (учебен план - редовно; задочно);
Иновативни технологии за здравословни храни - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика);
Иновативни технологии за здравословни храни -широк профил- (учебен план - редовно, задочно).

Катедра „Електроника, електротехника и машинознание”
Специалности:
Електроника – широк профил (учебен план - редовно; задочно);
Електроника – тесен профил (учебен план - редовно; задочно; квалификационна характеристика);
Електроника - Електрически и електронни системи и измервания (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
Електротехника (учебен план - редовно; задочно; квалификационна характеристика)
Интелигентни системи за дома, офиса и медицината (учебен план - редовно; квалификационна характеристика)

Катедра „Компютърни системи и технологии”
Специалности:
Компютърни системи и технологии – тесен профил
Компютърни системи и технологии – широк профил - (учебен план - редовно, задочно)
КСТ - Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси - (учебен план - редовно; задочно; квалификационна характеристика)
Софтуерни технологии - (учебен план - редовно, задочно)
Изкуствен интелект и виртуална реалност - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика - редовно, задочно)

Катедра „Техника и технологии в транспорта”
Специалности:
Техника и технологии в транспорта (учебен план - тесен профил - редовно, задочно; широк профил - редовно, задочноквалификационна характеристика)

Срок на обучение 1,5 - 2 години след бакалавърска степен.

Акредитирани докторантури:
1. Специалност „Химия на високомолекулните съединения”, шифър: 01.05.06
2. Специалност „Технология на биологично-активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)”, шифър 02.11.11
3. Специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали”, шифър 02.10.12
4. Специалност ”Технология за пречистване на водите”, шифър 02.22.02
5. Специалност „Компютърни системи и технологии” от професионално направление 5.3.„Комуникационна и компютърна техника” (учебен план; квалификационна характеристика)
6. Технология на природните и синтетични горива - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
7. Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

 Учебната и научноизследователската дейност при Факултета се осъществява от академичен състав от 75 преподаватели, от които 41 хабилитирани. От нехабилитираните 33 преподаватели 24 са с докторска степен.

 

Основните направления в научноизследователската дейност във Факултета са:

- Окисление в присъствие на металкомплексни катализатори
- Получаване на биогорива и преработване на съпътстващи продукти
- Получаване на синтетични въглеродни сорбенти и приложението им в медицинската практика

- Синтез и свойства на флуорсъдържащи полимери
- Получаване на имобилизирани катализатори за окисление на алкени
- Хибридни съполимери с пептидна структура и биомедицински приложения
- Получаване и охарактеризиране на полимерни композитни материали, включ. и нанокомпозитни на основа флуоросъдържащи полимери
- Изследване на кинетиката на термична деструкция на полимери и полимерни композитни маериали
- Получаване, модификация и характеристика на полимерни мембрани за ултрафилтрация, микрофилтрация и електродиализа, използването им в хранителната и фармацевтична промишлености и опазване на околната среда
- Получаване на водоразтворими полимери
- Оценка на технологични рискове, анализ на мажорни рискове
- Получаване на високотемпературни устойчиви влакна

- Моделиране и интензификация на ректификационни процеси
- Разработка на нови конструкции масообменни апарати и технологии за разделяне
- Програмиране и използване на изчислителни системи в химията и химичните технологии
- Създаване на приложен софтуер за инженерната химия

- Наноструктури - синтез и приложение
- Абсорбция с химична реакция
- Получаване на имобилизирани биологично-активни вещества и приложение за контрол и безопасност в хранителната промишленост, екологията и медицината
- Получаване на имобилизирани микробни клетки и приложение за биодеградация и биотрансформация на токсични компоненти
- Получаване на имобилизирани катализатори за окисление на алкени с органични хидропероксиди
- Получаване на комплекси между аминокиселини, пептиди и белтъци с тежки метали

- Интелигентни бази от данни; обработка на знания; вградени системи
- Проектиране на схеми с програмируема логика
- Компютърно зрение; невронни мрежи; размита логика; обобщени мрежи; мрежови операционни системи
- Приложение на физикохимични и биотехнологични процеси при пречистване на отпадъчни води
- Корозия на циркулационни водни охлаждащи системи
- Микробиологични методи за пречистване на води и идентификация на микроорганизми
- Електрофизични и електрохимични методи за пречистване на води
- Хидродинамика, топло- и масообмен на флуидизирани системи

- Определяне на енергийната ефективност на процеси от неорганичните химични технологии
- Технически материали от скални и промишлени отпадъци
- Кондензаторна, алумосиликатна и електротехническа керамика
- Получаване и охарактеризиране на синтетични зеолити, глазури, емайли
- Получаване и охарактеризиране на стъкла, стъклокерамики, порести силикатни материали и специални керамики
- Технология на материалите

- Приложна геометрия и инженерна графика
- Мембранни процеси
- Ефекти на магнитни полета върху разтварянето и корозията на алуминий
- Машини и апарати за химическата промишленост
- Якост и трептения на конструкции
- Приложна механика (Техническа механика)
- Автоматизация и роботизация на производството
- Алтернативни методи на обучение по техника и технологии
- Електрически машини и апарати
- Електронни елементи
- Твърдотелна електроника 
- Теория на автоматичното регулиране
- Автоматизирани системи за навигация
- Преобразувателна техника

Академичния състав на Факултет по технически науки е разпределен в следните катедри:
1. Органични химични технологии;
2. Технология на водата, неорганичните вещества и силикати;
3. Химично инженерство;
4. Технология на материалите и материалознание;
5. Биотехнология;
6. Основи на химичната технология;
7. Електроника, електротехника и машинознание;
8. Компютърни системи и технологии.

Факултетът по технически науки разполага с 58 учебни и научноизследователски лаборатории с над 750 работни места, оборудвани със специализирано химично и електронно оборудване.

Всички специалности във Факултет по технически науки са получили акредитация за обучение от Националната Агенция за Оценяване и Акредитация.

АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ
Адрес:    
8010 гр. Бургас
Бул. ” Проф.д-р Якимов ” 1
Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”
Декан :    
Доц. д-р Йовка Николова
тел.: 
(056) 716 684; 0887 689 268; e-mail: y.d_nikolova@abv.bg
Деканат :    
тел: (056) 716 570; 0885 65 00 60
e-mail: office_edu@btu.bg

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011