Прием на студенти за ОКС „Бакалавър“

Печат
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите:
Прием на студенти за ОКС „Бакалавър“
Правно основание за предоставяне на административната услуга / издаването на индивидуалния административен акт:
Закон за висше образование – чл.68
Орган предоставящ административната услуга / издаващ индивидуалния административен акт
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Звено за административно обслужване, приемащо документите  и представящо информация за хода на преписката / адрес на електронната поща / телефони за връзка  и работно време
Учебно-информационен отдел; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
0885 66 8055; 0885 65 0060; 0886 62 4142; 0885 64 5664; 0878 56 7821
Работно време : понеделник –петък от 8.00 – 16.30
Процедура за предоставяне на административната  услуга / издаване на индивидуалния  административен акт, изисквания и необходими документи:
1. Заявление-декларация до Ректора на Университета (кандидатстудентски справочник)
2. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие
3. Легализирана от МОН диплома и удостоверение от РУО с вписани признатите по шестобалната система оценки – за завършилите средно образование в чужбина
Лична карта – оригинал (след справка се връща)
4. Освобождават се от такса за каднидатстване: кръгли сираци, лица с трайни увреждания и с намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с 3 и повече лица и близнаци. Същите представят документ удостоверяващ принадлежността им към съответната група.
5. Участници в национални и международни олимпиади представят документ, показваш класирането им, издаден от МОН
6. Копие от документ за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство едно от които е български.
7. Квитанция за платена такса за кандидатстване.
Начин на заявяване на услугата:
На място в Университета или в бюрата за прием на кандидатстудентски документи в страната
Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
На сайта на Университета www.btu.bg
Срок на действие на документа/ индивидуалния административен акт:
Подадените документи важат в годината на кандидатстване  
Такси / Цени и основание за тяхното приемане и начин на плащане:
Определени с решение на Министерски съвет и заповед на Ректора на Университета за всяка учебна година
Орган осъществяващ контрол:
Ректор  
Срок за обжалване:
В съотвествие със ЗВО и Правилника за учебната дейност на Университета
Електронен адрес:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Начин за получаване на резултатите:
Документ с входящ номер, който се получава лично от кандидата