Издаване на европейско дипломно приложение

Печат
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите:
Издаване на европейско дипломно приложение
Правно основание за предоставяне на административната услуга / издаването на индивидуалния административен акт:
Закон за висше образование – чл.7, ал.1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл.1, ал.1, т.1
Орган предоставящ административната услуга / издаващ индивидуалния административен акт
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Звено за административно обслужване, приемащо документите  и представящо информация за хода на преписката / адрес на електронната поща / телефони за връзка  и работно време
Отдел Международно сътрудничество и СДК
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
056 705 293 0886 664 213
Работно време : понеделник – петък от 8.00 – 16.30
Процедура за предоставяне на административната услуга / издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
1. Заявление до Ректора на Университета (по образец)
2. Копие на диплома за висше образование (Дипломата трябва да е издадена по изискванията на Наредба за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити);
3. Документи удостоверяващи обучението или практика проведена в чуждестранен университет по европейска програма;
4. Лична карта оригинал (след справка се връща)
Образци на формуляри, които се попълват при предоставяне на административната услуга
Начин на заявяване на услугата:
На място в Университета; СО бл.1 стая 209
Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
 -------
Срок на действие на документа/ индивидуалния административен акт:
без срок 
Такси / Цени и основание за тяхното приемане и начин на плащане:
без такса
Орган осъществяващ контрол:
Ректор  
Срок за обжалване:
В съотвествие със ЗВО и Правилника за учебната дейност на Университета
Електронен адрес:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Начин за получаване на резултатите:
Лично или с нотариално заверено пълномощно
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011