Издаване на академична справка на обучаващите се лица

Печат
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите:
Издаване на академична справка на обучаващите се лица
Правно основание за предоставяне на административната услуга / издаването на индивидуалния административен акт:
Закон за висше образование – чл.7, ал.1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл.1, ал.2
Орган предоставящ административната услуга / издаващ индивидуалния административен акт
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Звено за административно обслужване, приемащо документите  и представящо информация за хода на преписката / адрес на електронната поща / телефони за връзка  и работно време
Учебно-информационен отдел; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
0885 66 8055; 0885 65 0060; 0886 62 4142; 0885 64 5664; 0878 56 7821
Работно време : понеделник,сряда, петък от 9.00 –13.00 ч.
                            Вторник ,четвъртък от 12.00-16.00 ч.
Процедура за предоставяне на административната услуга / издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
1. Заявление до Декана на факултета (по образец)
2. Студентска книжка
Образци на формуляри, които се попълват при предоставяне на административната услуга
Начин на заявяване на услугата:
На място в Учебно-информационен център
Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
 -------
Срок на действие на документа/ индивидуалния административен акт:
без срок 
Такси / Цени и основание за тяхното приемане и начин на плащане:
Приета с решение на АС и Заповед № РД-246/ 05.11.2018 г., касата на университета
Орган осъществяващ контрол:
Ректор  
Срок за обжалване:
В съотвествие със ЗВО и Правилника за учебната дейност на Университета
Електронен адрес:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Начин за получаване на резултатите:
Лично
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011