Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Печат
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите:
Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
Правно основание за предоставяне на административната услуга / издаването на индивидуалния административен акт:
Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – чл.14, ал.3, чл.15
Орган предоставящ административната услуга / издаващ индивидуалния административен акт
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Звено за административно обслужване, приемащо документите  и представящо информация за хода на преписката / адрес на електронната поща / телефони за връзка  и работно време
Отдел Международно сътрудничество и СДК
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
056 705 293 : 0886 664 213
Работно време : понеделник –петък от 8.00 – 16.30
Процедура за предоставяне на административната услуга / издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
1. Заявление до Ректора на Университета (по образец)
2. Оригинал и копие на диплома за висше образование или друг аналогичен документ,издаден от образователната институция,признат от компетентен държавен орган
3. Лична карта оригинал (след справка се връща)
4. Платена такса
Образци на формуляри, които се попълват при предоставяне на административната услуга
Касата на Университета /СО бл.1 стая 202/
Начин на заявяване на услугата:
На място в Университета; СО бл.1 стая 209
Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
 -------
Срок на действие на документа/ индивидуалния административен акт:
без срок 
Такси / Цени и основание за тяхното приемане и начин на плащане:
В размер на една минимална заплата за страната
Приета с решение на АС и Заповед № РД-246/ 05.11.2018 г.
Орган осъществяващ контрол:
Ректор  
Срок за обжалване:
В съотвествие със ЗВО и Правилника за учебната дейност на Университета
Електронен адрес:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Начин за получаване на резултатите:
Лично
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011