Справочник

Печат

П Р А В И Л Н И К
за приемане на студенти в специалност "Медицина" за учебната 2022/2023 г.

 

Указания за уеднаквяване на критериите за оценка на писмените работи от кандидатстудентския изпит по Биология за спец. "Медицина"

Критерии за оценяване на писмените работи по Химия за спец. "Медицина"

 Списък на заболявания, противопоказни за обучение в специалност „Медицина”

Б Ю Р А за прием на кандидатстудентски документи

Образуване на състезателния бал за спец. "Медицина", ОКС "Магистър"

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011