Специалности

Печат
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
 
Органични химични технологии
    - специализация Технология на нефта и газа
    - специализация Технология на полимерите
    - специализация Химични технологии и психология на кризисните ситуации
Биотехнологии
Неорганични химични технологии
    - специализация Технология на водата
    - специализация Технология на силикатите
    - специализация "Технология на неорганичните вещества"
Химично инженерство
Технология на материалите и материалознание
     - специализация Технология на материалите и мениджмънт
Компютърни системи и технологии (с преподаване на български и английски език)
Софтуерно инженерство
Електроника
     - специализация Електроника и автоматизация на възобновяеми енергийни източници
Техника и технологии в транспорта

            тел. 056 / 716 570; 0885 65 00 60
 
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
 
Стопанско управление
Маркетинг
Индустриален мениджмънт
Туризъм
Предучилищна педагогика и чужд език
Начална училищна педагогика и чужд език
Предучилищна и начална училищна педагогика
Социална педагогика
Българска филология
Български език и история
История и психология
История и философия
            тел. 056 / 716 939; 0884 69 51 43
                   056 / 716 578; 0885 64 56 64
 
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
 
Химия
Химия на козметичните и повърхностно активните вещества
Екология и опазване на околната среда
Екология и екологичен мениджмънт

            тел. 056 / 716 833; 0886 62 41 62 
 
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
 
Медицинска сестра
Медицинска рехабилитация и ерготерапия
Здравен мениджмънт

            тел. 056/716 708; 0885 68 01 06
            тел. 056/813 777; 0886 68 09 06
 
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
 
Рехабилитатор
Помощник фармацевт

         тел.:   056 / 716 708; 0885 68 01 06
                   056 / 813 777
 
КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
 
Организация и управление на туристическото обслужване
Организация и управление на хотела и ресторанта

            тел.: 056 / 703 989; 0886 68 00 53
            тел.: 056 / 716 804; 0887 66 88 50
            тел.: 056 / 705 812; 0886 68 00 35
 
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ
 
Компютърни системи и технологии
Електроника
Електротехника
Транспортна техника и технологии
Машиностроене и уредостроене
Автомобилна електроника
Компютърен индустриален дизайн

            тел. 056 / 716 445; 0889 61 26 73
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011