Етична комисия

Печат

Комисията по етика на Университет "Проф.д-р Асен Златаров" съществува от м.септември 2010 година. Тя е избрана от Академичния съвет и е назначена със Заповед на Ректора на Университета.
Комисията се състои от девет члена предложени поименно от колективите на основните структурни звена на Университета.
Председател на Комисията е доц.д-р М.Парашкевова- представител от Факултета за обществени науки.
Предназначението на Комисията е да допринася за реализацията в професионалната дейност и личностното поведение на работещите в Университета на основните цели, принципи и ценности, залегнали в приетия от Академичното ръководство Етичен кодекс.
Предмет на дейността на Комисията са междуличностните и междугрупови отношения, възникващи в процеса на реализацията на служебните задължения на членовете на колектива на Университета, които са в противоречие с общоприетите.
Писмени сигнали и жалби за нарушаване на тези норми и правила може да подава всеки член или колективно звено от състава на Университета.Те са с адресат "Комисия по етика" и се входират в деловодството на Университета. Анонимни сигнали не се разглеждат.
Комисията по етика работи и провежда своите заседания в съответствие с приети Правила за дейността й.
Всеки постъпил сигнал или жалба се разглежда. Комисията се произнася с решение в едномесечен срок. За всяко свое решение тя информира писмено Ректора, а при необходимост прави и предложения за търсене на административна или дисциплинарна отговорност.
Решенията на комисията имат препоръчителен характер. За всеки отделен случай те се обявяват публично по подходящ начин.

За допълнителна информация e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011