Български език и литература

Печат

Катедра „Български език и литература” е учебно и научно звено, което обучава студенти в ОКС „Бакалавър” в специалностите „Българска филология” и „Педагогика на обучението по български език и история”; организира обучеието по магистърска програма „Език, литература, образование”. Катедрата е създадена през 2003 година под името „Български език” От 2008 г. е с името „Български език и литература”.

Преподаватели:
• проф. дпн Маргарита Терзиева – ръководител на катедрата
• проф. дфн Иван Куцаров
• проф. дфн Марияна Парзулова-Баева
• доц. дфн София Ангелова
• доц. д-р Галина Петрова
• доц. д-р Антоанета Буюклиева
• гл. ас. д-р Елица Дубарова-Петкова
• гл. ас. д-р Илиана Иванова
• гл. ас. д-р Марина Владева
• ас. Катя Николова
• ас. Минка Тишева
• ас. Галина Цанева
• ас. Радка Кабалакова

Научните направления на катедрата са: езикознание, български език, българска литература, антична и западна литература, руска литература, методика на обучението по български език и литература.

Съставът на катедрата ръководи обучението на бакалаври по специалност „Българска филология”. Всяка година около 40 студенти получават бакалавърска степен.

От 2012 г. е разкрита магистърска програма за обучение на студенти, завършили филологическо образование.

Учебни планове и програми:
Учебен план за спец. Българска филология - ОКС "Бакалавър"
Учебен план за спец. Българска филология, магистърска програма "Език, литература, образование" - ОКС "Магистър"
Учебна програма - Българска диалектология
Учебна програма - Съвременен български език (фонетика)
Учебна програма - Съвременен български език (лексикология)
Учебна програма - Съвременен български език (синтаксис)
Учебна програма - Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война)
Учебна програма - Българска литература (Българска литература между Първата и Втората световна война)
Учебна програма - Увод в литературната теория
Учебна програма - Увод в общото езикознание
Учебна програма - Езикова култура
Учебна програма - Съвременен български език (морфология)
Учебна програма - Сравнителна граматика на славянските езици
Учебна програма - Историческа лингвистика (История на българския език)
Учебна програма - Историческа лингвистика (История на новобългарския книжовен език)
Учебна програма - Историческа лингвистика (Старобългарски език)
Програма по Българска литература за Държавен изпит по български език и литература за специалностите „Българска филология” и “Педагогика на обучението по български език и история”, ОКС “БАКАЛАВЪР”
Програма за Държавен изпит по Български език за специалностите „Българска филология” и “Педагогика на обучението по български език и история”, ОКС “БАКАЛАВЪР”
Критерии за оценка за писмения Държавен изпит по Българска литература
Критерии за оценяване на писмените работи от Държавния изпит по Български език

 

Адреси, лице за контакти:
Катедра „Български език и литература”
Факултет по обществени науки
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

Р-тел – катедра: проф. дпн Маргарита Терзиева
Служебен телефон: (056) 716 820; 0887 656 865
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Технически сътпудник: Димитрина Василева
Служебен телефон: (056) 716 818; 0888 678 267/ вътр. 533

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011