Катедра "Маркетинг и туризъм"

Печат

 Катедра „Маркетинг и туризъм” е създадена със Заповед № 129 от 03.04.2013г. на база на катедра „Маркетинг“, основана с в изпълнение на решение на Факултетния съвет при Факултет по обществени науки при „Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ от 19.11.2008 г. и решение на Академичния съвет на университета от 20.11.2008г.

Катедрата има над 20-годишна история, в качеството си на приемник на направление „Маркетинг“, създадено през 1995г. в структурата на катедра „Индустриален мениджмънт“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

Катедрата предлага обучение по две специалности: „Маркетинг“ и „Туризъм“

Специалност „Маркетинг” е акредитирана в резултат на проведени процедури за програмна акредитация по професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно – квалификационни степени „Бакалавър” и „Магистър“ (решение на НАОА, отразено в Протокол №12 от 29.04.2015 г.) с капацитет 260 студенти.

Специалност „Туризъм“ е акредитирана по професионално направление 3.9 „Туризъм“ за обучение по образователно – квалификационни степени „Бакалавър„ и „Магистър“ с капацитет 400 студенти.

Формите на обучение по тези специалности са редовна и задочна.

Основна цел на обучението по специалности „Маркетинг“ и „Туризъм“ е подготовката на висококвалифицирани специалисти по маркетинг и туризъм, в това число завеждащи маркетингови и търговски отдели, маркетингови експерти и консултанти, провеждащи маркетингови изследвания с помощта на съвременни методи и софтуерни продукти, специалисти по реклама, връзки с обществеността, ценообразуване, дигитален маркетинг, внос и износ на стоки и услуги, търговски представители, дистрибутори, мениджъри на частни и държавни фирми и организации от нестопанския сектор, бранд-мениджъри, експерти и мениджъри в хотелиерството, ресторантьорския бизнес, туристическите оператори и агенти.

Основната цел на обучението по специалности „Маркетинг“ и „Туризъм“ хармонира с официално обявената стратегическа визия на Университет “Проф.д-р Асен Златаров” - осигуряване на непрекъснат растеж и устойчиво развитие чрез иновации, оптимално съчетаване на научните изследвания във фундаменталните и приложни науки с обучението и непрекъснатата квалификация, в съответствие с европейската квалификационна рамка, както и с потребностите на националния и международния пазари на труда.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011