Катедра "Икономика и управление"

Печат

 Катедрата е създадена през 1989 г. под наименованието “Икономика и управление на промишлеността”, а през 2000 г. се преименува на “Икономика и управление”.

Научните интереси и преподавателската дейност на катедрения колектив е в областта на организация на мениджърския труд, мениджърски системи за мотивиране, финансов мениджмънт и стратегическо планиране на бизнес организациите, проблеми на инвестиционната дейност, управление на туризма, алтернативни форми на туризъм и др.

Колективът на катедрата осъществява обучение на бакалаври и магистри по специалност Стопанско управление, като ежегодно се дипломират над 50 бакалаври и магистри.

С финансовата подкрепа на водещи предприятия от Бургаския регион ежегодно се провеждат студентски научнопрактически конференции, където студентите успешно правят своите първи стъпки в научноизследователската работа и дават ценни препоръки за практиката. Първата студентска научна конференция е проведена през 1995 г.

Кратка характеристика на специалностите към катедрата

Специалност "Стопанско управление"

Обучението по специалността “Стопанско управление” предоставя широкопрофилна подготовка по теоретичните основи на пазарната икономика и солидна специална подготовка в областта на икономиката и управлението на бизнес организациите. независимо от отрасъла и формата на собственост. Обучението се провежда в редовна и задочна форма. Завършилите специалността могат да работят във всички сфери и звена на управлението в стопанската сфера, бизнес-администрацията и управлението на фирмената сигурност.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011