Катедра "Икономика и управление"

Печат

 Катедрата е създадена през 1989 г. под наименованието “Икономика и управление на промишлеността”, а през 2000 г. се преименува на “Икономика и управление”.

Научните интереси и преподавателската дейност на катедрения колектив е в областта на организация на мениджърския труд, мениджърски системи за мотивиране, финансов мениджмънт и стратегическо планиране на бизнес организациите, проблеми на инвестиционната дейност, управление на туризма, алтернативни форми на туризъм и др.

Колективът на катедрата осъществява обучение на бакалаври и магистри по специалности Стопанско управление и Туризъм, като ежегодно се дипломират над 100 бакалаври и магистри.

С финансовата подкрепа на водещи предприятия от Бургаския регион ежегодно се провеждат студентски научнопрактически конференции, където студентите успешно правят своите първи стъпки в научноизследователската работа и дават ценни препоръки за практиката. Първата студентска научна конференция е проведена през 1995 г.

Кратка характеристика на специалностите към катедрата

Специалност "Стопанско управление"

Обучението по специалността “Стопанско управление” предоставя широкопрофилна подготовка по теоретичните основи на пазарната икономика и солидна специална подготовка в областта на икономиката и управлението на бизнес организациите. независимо от отрасъла и формата на собственост. Обучението се провежда в редовна и задочна форма. Завършилите специалността могат да работят във всички сфери и звена на управлението в стопанската сфера, бизнес-администрацията и управлението на фирмената сигурност.

Специалност “Туризъм”

Специалността осигурява подготовката на кадри с висша икономическа квалификация за сферата на туризма. Обучаваните в специалността формират теоретични знания и практико-приложни умения в областта на организацията и управлението на туризма на различни пространствени и фирмени равнища и в различните сектори на туристическата индустрия: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска, транспортна и агентска дейност, анимация и др.