Факултет по обществени науки

Печат

Факултетът по обществени науки е учебно и научно звено към Университет "Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас за подготовка на студенти и докторанти, както и за извършване на научноизследователска дейност. Той съчетава в себе си класически и модерни специалности в областите на висше образование Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Общо инженерство. В него се подготвят висококвалифицирани специалисти по специалностите:

ОКС Бакалавър

 ОКС Магистър

 ОНС Доктор

 

В специалностите към Факултета се обучават над 1650 редовни и задочни студенти по образователно-квалификационните степени “Бакалавър” и “Магистър”, както и за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. Учебното звено поддържа традиция с над петдесетгодишна история в подготовката на педагогически кадри. В продължение на две десетилетия се развива като основен център в Югоизточна България за обучаването на студенти в областта на икономиката и управлението. На път е да се утвърди като фактор за развитието на хуманитаристиката в региона, като осъществява подготовка на специалисти по българска филология, български език и история, психология.

Обучението на студентите и докторантите е организирано в съответствие с държавните изисквания и Закона за висшето образование в Република България.

Приемът на студентите за придобиване на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” е по държавна поръчка с изпит по:

  - за специалностите Стопанско управление и Маркетинг - математика или български език /тест за езикова грамотност/ или история на България;
  - за специалността Индустриален мениджмънт - математика или български език /тест за езикова грамотност/ или история на България, или химия;
  - за специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Социална педагогика - български език /тест за езикова грамотност/;
  - за специалностите Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и чужд език - чужд език по избор /руски, английски, немски или френски/ или български език;
  - за специалността Туризъм - западен език /английски, френски или немски/, математика или български език /тест за езикова грамотност/;
  - за специалността Български език и историябългарски език или история на България;
  - за специалността Българска филологиябългарски език;
  - за специалността История и психология български език или история на България

Срокът на обучение по образователно-квалификационната степен “Бакалавър” е 4 години.

Обучението на студентите за придобиване на образователно-квалификационната степен "Магистър" става по избор, в рамките на разкритите за всяка специалност модули.

Учебната и научноизследователската дейност във Факултета се осъществява от академичен състав от професори, доценти и гл. асистенти. Съставът на Факултета по обществени науки е разпределен в осем катедри:

  • Икономика и управление;
  • Маркетинг и туризъм;
  • Педагогика и методика на обучението;
  • Индустриални технологии и мениджмънт;
  • История и философия;
  • Български език и литература;

   НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
     - методика на обучението и възпитанието;
     - ефективност и управление на производството и туристическата дейност;
     - бизнес-планиране;
     - счетоводна отчетност;
     - маркетинг;
     - финанси;
     - древна история; археология; нова и съвременна история;
     - психология;
     - филология.

Ежегодно се провеждат студентски научно-практически конференции и международни научни конференции.

За целите на обучението се ползват аудиторните зали, лабораториите и пинакотеката (художествена галерия с учебна цел със 150 картини) в корпуса на Факултета, изчислителния център и други специализирани звена на Университета, както и университетската и факултетната компютърна мрежа. На разположение на студентите и докторантите е специализираната библиотека на Факултета и тази на Университета с над 300 000 тома.


  ЗА КОНТАКТИ:

  Декан:     Доц. д-р Тодор Паличев
  Стая 322 ОК; 216 ФОН
  Вътр. Тел. 228 ОК ; 501 ФОН
  Тел. /факс 056 588 759
  0889 638 008 ФОН
  0879 378 286 ОК
  GSM 0888 663 165
  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011