Катедра "Компютърни и информационни технологии"

Печат

В катедра „Компютърни и информационни технологии“ работят 7 преподаватели: един професор, един доцент, трима гл. асистенти и двама асистенти, от които един доктор. Членовете на катедрата участват в обучението на студентите от четирите факултета и трите колежа на Университета по дисциплините: “Информатика”, “Програмиране и използване на компютри”, “Програмни езици”, “Програмиране в интернет”, “Програмиране за .NET”, “Синтез и анализ на алгоритми”, “Бази от данни”, „Химико-технологични системи”, „Количествени методи”, „Математическо моделиране и оптимизация”, „Автоматизация на производството”, „Аудиовизуални и информационни технологии в обучението”.
В катедра КИТ има две специализирани учебни лаборатории: по „Програмируеми логически контролери“ – оборудвана с дарение на SIMENS, и по „Автоматизирани системи за управление на технологични процеси“.
Резултатите от научната работа на членовете на катедрата са намерили отражение в монографии, в публикации, и са представени на конференции в България и чужбина. Поддържат се отношения с колеги от университети в различни държави и усилено се работи по национални и международни проекти.

Ръководител катедра:
Доц. д-р Людмила Кузманова Димитрова, e-mail: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова
Доц. д-р Людмила Кузманова Димитрова
Гл. ас. д-р Христо Димитров Панайотов
Гл. ас. д-р Деян Георгиев Мавров
Гл. ас. д-р Величка Николова Транева
Ас. д-р Ваня Георгиева-Пулева
Ас. Пламена Йовчева Добрева

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011