Катедра "Физикохимия и органична химия"

Печат

Катедрата е създадена през 2014 година чрез сливане на катедри „Физикохимия” и „Органична химия”

Ако си умен,

бъди трудолюбив

като пчелата!”

Луций Аней Сенека

 

picture1 fh
Ръководител катедра:
Проф. дхн Любомир Тодоров Влаев
Неорганичен корпус
Кабинет 121
Тел. (056) 716 696; 0887 63 33 15
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Секция "Физикохимия"

Секцията включва: проф. дхн Любомир Тодоров Влаев, доц. д-р Мария Николова Великова, доц. д-р Веляна Георгиева Георгиева, гл. ас. д-р Мариана Петкова Тавлиева и химик-техник Милена Иванова.

 fh all

 

  История на катедрата:

Катедра «Физикохимия» е основана през 1966 г.

Бивши ръководители на катедрата:

Чл. кор. проф. дхн Данаил Георгиев Бончев
Проф. дхн Дамян Петров Дамянов
Проф. дхн Тодор Михайлов Пеев
Проф. дхн Ованес Гаро Мекенян

Преподавателска дейност:

Учебни дисциплини за ОКС „Бакалавър“

Строеж на веществото
Доц. д-р М. Великова, гл. ас. д-р М. Тавлиева

Дисциплината се чете пред студенти от специалност „Химия”, втори курс, трети семестър с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения. Обучението по Строеж на веществото има за цел да осигури по-подробно и задълбочено изучаване на проблемите на строежа и свойствата на молекулите самостоятелно от пълния курс по Физикохимия I част. Студентът се запознава с общите положения на квантовата механика и нейните приложения в теорията на химичната връзка и реакционна способност, спектралните, електричните и магнитните свойства на молекулите. Основното внимание е отделено на изучаването на електронната структура на молекулите и произтичащите от нея свойства, както и на методите на предсказване реакционната способност на химичните съединения и моделирането на връзката между структурата на молекулите и свойствата на веществата. Излагат се и принципите на молекулната спектроскопия: електронна, вибрационна и ротационна, електронният парамагнитен резонанс. Това подпомага подробното изучаване на спектроскопските подходи в следващите курсове, където те се разглеждат като експериментални методи за изследване на молекулната структура.

 Физикохимия І-ва и ІІ-ра част
Проф. дхн Л. Влаев, доц. д-р М. Великова доц. д-р В. Георгиева, гл. ас. д-р М. Тавлиева

Дисциплините се четат пред студенти от специалност „Химия”, трети курс, пети и шести семестър с хорариум 60 часа лекции и 45 часа лабораторни упражнения, както и пред студенти от специалностите: “Органични химични технологии”, “Неорганични химични технологии, “Биотехнологии”, “Технология на материалите и материало-знание” и “Химично инженерство”, втори курс, трети и четвърти семестър. Основните раздели на дисциплината Физикохимия І-ва част са: Строеж и свойства на молекулите, Основи на химичната термодинамика, Химично равновесие и Фазови равновесия, а на дисциплината Физикохимия ІІ-ра част съответно: Реални газове, Разтвори на неелектролити, Повърхностно напрежение на индивидуални течности и разтвори, Адсорбция върху твърда повърхност, Химична кинетика, Катализа и катализатори, Електрохимия.

 Приложна неорганична химия
Проф. дхн Л. Влаев, доц. д-р М. Великова, доц. д-р В. Георгиева, гл. ас. д-р М. Тавлиева

Дисциплината е предназначена за студенти от специалност „Химия”, трети курс, шести семестър с хорариум 30 часа лекции и 15 часа лабораторни упражнения. Тя има за цел да разшири познанията на студентите по отношение прилагането на различни физикохимични зависимости в конкретни неорганични химични технологии. Съчетавайки придобитите познания от дисциплините “Неорганична химия” и “Физикохимия”, те могат по-лесно и задълбочено да осмислят технологичните процеси и предсказват влиянието на различните фактори върху химичните реакции и процеси. Получаването на редица крупнотонажни неорганични химически продукти, прекурсори и материали за високите технологии, както и вещества сьс специално предназначение се разглежда на базата на известни физикохимични зависимости. Това дава възможност, базирайки се на теоретични пресмятания да се намерят стойностите на редица термодинамични, кинетични и електрохимични характеристики, въз основа на които да се подберат оптимални технологични условия за провеждането на съответните процеси

 Колоидна химия
Доц. д-р В. Георгиева

Дисциплината е предназначена за студенти от специалност „Химия”, четвърти курс, седми семестър с хорариум 30 часа лекции и 15 часа лабораторни упражнения. Тя се явява естествено продължение на основния курс по “Физикохимия” и цели да запознае студентите с основни положения от най-важните свойства и характеристики на колоиднодисперсните системи. В курса се обсъждат съвременните представи за дифузия, осмотично налягане, вискозитет. Специално внимание е отделено на двата вида електрокинетични явления във връзка със строежа на двойния електричен слой. Разглеждат се въпросите за устойчивостта и коагулацията на хидрофобните колоиди. Дава се обща характеристика и практическо значение на суспензии, емулсии, аерозоли и пени. В най-общ план се обсъждат и разтворите на високомолекулните съединения.

 Адсорбция и катализа
Проф. дхн Л. Влаев, доц. д-р В. Георгиева, гл. ас. д-р М. Тавлиева

Дисциплината е предназначена за студенти от специалност „Химия”, четвърти курс, седми семестър с хорариум 30 часа лекции и 15 часа лабораторни упражнения. Задачата и е, базирайки се на придобитите знания от фундаменталните дисциплини “Неорганична химия”, “Аналитична химия” и “Физикохимия” да се премине към практическото им приложение в различни технологични процеси. Тъй като понастоящем около 80% от химичните производства са базирани на различни каталитични процеси, е необходимо да се допълнят и задълбочат представите на студентите с редица съвременни теоретични и експериментални резултати в тази област. Адсорбцията и десорбцията, бидейки първи и последен задължителен стадий в хетерогенната катализа, са тясно свързани с катализата. Поради това, е необходимо подробно да се познава теорията на адсорбцията и основните и закономерности. Съчетавайки познанията по адсорбция с тези по катализа, могат да се тълкуват и предсказват редица особености в отнасянията на промишлените адсорбенти и катализатори.

 

Учебни дисциплини за ОКС „Магистър“

Прогнозиране на свойствата на биологичноантивни вещества
Доц. д-р М. Великова

Настоящият курс е предназначен за студентите, подготвяни за магистърската степен на специалността “Биотехнологии“, с направление биотехнолог, с хорариум 45 часа лекции и 30 часа семинарни и практически занятия. В настоящата дисциплина се разглеждат подробно изчислителните квантовомеханични методи и тези на молекулната механика, за оценка на молекулната геометрия и електронна структура. Специално внимание се обръща на молекулната гъвкавост и нейния ефект върху свойствата на молекулите и количествената оценка на молекулната реакционна способност. Разглеждат се задълбочено елементите на химичната информатика, свързани с компютърното въвеждане, редактиране и съхраняване на структурната информация и моделирането на връзката структура-свойства за прогнозирането на токсичността на химичните съединения. Студентите се запознават със съвременни софтуерни продукти.

 Теоретично прогнозиране на токсични ефекти на химичните съединения
Доц. д-р М. Великова

Настоящият курс е предназначен за студенти, подготвяни за магистърска степен на специалността “Неорганични химични технологии”, с хорариум 36 часа лекции и 26 часа семинарни и практически занятия. Основната цел на курса е по-задълбочено изучаване на строежа и свойствата на молекулите с цел практическото им приложение. Изучават се подробно изчислителните квантовомеханични методи и тези на молекулната механика, за оценка на молекулната геометрия и електронна структура. Изследва се молекулната гъвкавост и нейния ефект върху свойствата на молекулите. Прилага се моделиране на връзката между структурата на молекулите и свойствата на веществата за прогнозиране на тяхната биологична активност. За целта се изучават и прилагат съвременни подходи, някои от които разработени в Лабораторията по математична химия и химична информатика (ЛМХХИ) към Университета, като методите COREPA и CATABOL (прогнозиране на биодеградивността на химичните съединения).

 Физикохимия
Проф. дхн Л. Влаев, доц. д-р М. Великова, доц. д-р В. Георгиева

Курсът е предназначен за редовни студенти от специалност „Неорганични химични технологии – ТНВ-1” с хорариум 75 часа лекции и 75 часа упражнения. Дисциплината има за цел да разкрие взаимовръзките между физичните и химичните явления и процеси. Чрез използването на подходящ математичен апарат количествено да се опишат природните закономерност и свържат с технологичните процеси.

 Промишлени адсорбционни и каталитични процеси и апарати
Проф. дхн Л. Влаев, гл. ас. д-р М. Тавлиева

Курсът е предназначен за редовни студенти от специалност „Химия” с хорариум 45 часа лекции и 30 часа упражнения. Дисциплината има за цел да разшири познанията на студентите за съвременните химични процеси и технологии, базиращи се на адсорбцията и катализата. Познаването на особеностите и спецификата на тези процеси дава възможност да се предсказват и прогнозират редица термодинамични и кинетични характеристики с оглед намирането на оптимални технологични условия за провеждане на процесите при минимален разход на суровини и енергия при максимална екологична защита.

 Структура и физикохимични свойства на разтворите
Проф. дхн Л. Влаев, доц. д-р В. Георгиева, гл. ас. д-р М. Тавлиева

Курсът е предназначен за редовни студенти от специалност „Химия”, специализация индустриална химия с хорариум 45 часа лекции и 30 часа упражнения. Дисциплината се явява естествено продължение на курса по Физикохимия и има за цел да разшири познанията на студентите за съвременните представи за природата на разтворите на електролити и неелектролити и техните основни свойства. Разглеждат се подробно и фазовите равновесия разтвор-твърда фаза и стопилка-твърда фаза.

 Приложна термодинамика
Доц. д-р М. Великова

Курсът е предназначен за редовни студенти от специалност „Химия" с хорариум 45 часа лекции и 30 часа упражнения. Дисциплината задълбочава подготовката на студентите за прилагане на практика на химичната термодинамика. Термодинамичния подход се прилага за рационално определяне на енергийните ефекти, съпровождащи различните процеси и пресмятане на енергийния баланс.

 

Област на научните изследвания:

Проф. дхн Л. Влаев

Адсорбция и хетерогенна катализа, Физика и химия на разтворите, Синтез, структура и свойства на селенити, Кинетика на твърдофазни реакции, Термичен анализ, Оползотворяване на някои аграрни и промишлени отпадъци.

 Доц. д-р М. Великова

Адсорбция и хетерогенна катализа, Химия на твърдото тяло, Физика и химия на полимерите, Полимеризационно напълване, Прогнозиране на токсичните и биологични свойства на химичните съединения на основата на молекулното моделиране.

 Доц. д-р В. Георгиева

Физика и химия на разтворите. Синтез, структура и свойства на селенити, Термичен анализ, кинетика на твърдофазни реакции.

 Гл. ас. д-р М. Тавлиева

Физика и химия на разтворите, Синтез, структура и свойства на селенити, Термичен анализ, Кинетика на твърдофазни реакции.

 

Научноизследователски направления:

Квантова химия, Математична химия, Адсорбция и хетерогенна катализа, Физикохимия на твърдото тяло – солеви системи, Термичен анализ.

 

Секция "Органична химия"

 

Секцията включва: доц. д-р Соня Иванова, доц. д-р Яна Колева, ас. Милен Димов и химик-техник Ирена Начева.

Катедра „Органична химия“ е обособена като самостоятелна организационно-методична единица през 1972 г. В катедрата работят 2 доценти, 1 главен асистент (доктор), 1 асистент и 2 химика. Преподавателите от катедрата обучават студетни в трите образователно-квалификационни степени – „Професионален бакалавър“,“ Бакалавър“ и „Магистър“.

Учебни дисциплини за ОКС „Бакалавър“

 Органична химия I и II част

Лекционните курсове с общ хорариум 120 часа са предназначени за студентите от специалност „Химия“ (II курс), редовно обучение. Обучението предполага запознаване с теоретичните основи на органичната химия,номенклатурата, методите за получаване, строежа, свойствата на различни класове органични съединения, както и с основните механизми на органичните реакции.

 Органична химия I и II част

Лекционните курсове с общ хорариум 75 часа са предназначени за студенти от “Органични химични технологии“ и „Технология на нефта и газа“ ( II и III курс), редовно и задочно обучение. Целта на обучението е запознаване с общите теоретични основи по органичната химия , методите за синтез, свойствата и приложението на различни класове органични съединения.

 Органична химия

Лекционният курс с хорариум 45 часа е предназначен за студенти от специалностите „Неорганични химични технологии“, „Технология на водата“, „Технология на силикатите“, „Химично инженерство“, „Технология на материалите и материалознание“, „Екология и опазване на околната среда“ (II курс), редовно и задочно обучение и „Биотехнологии“ (I курс), редовно обучение. Обучението е част от общохимическата подготовка на студунтите и има за цел да ги запозние с основните теоретични положения в органичната химия, получаването, строежа, свойствата и практическата значимост на основните класове органични съединения.

 Органична химия

Лекционният курс е предназначен за студентите от специалност“ Индустриален мениджмънт“ (II курс), редовно и задочно обучение и е с хорариум 30 часа. Обучението запознава студентите с основните положения,свързани с получаването, строжа, свойствата и приложимостта на по-важните класове органични съединения.

 Органична химия

Лекционният курс с хорариум 30 часа е предназначен за студентите от специалност „Помощник-фармацевт“ (I курс), редовно обучение, ОКС „Професионалин бакалавър“ в Медицински колеж към Университет „Проф.д-р Асен Златаров“. Целта на обучението е да се запознаят студентите с общите основи на органичната химия и по-специално, с методите за получаване, свойствата и областите на приложение на различни класове органични съединения. Това предоставя необходимата общообразователна и теоретична база за прилагане на получените познания в областта на фармацевтичната химия и биохимия.

 

Учебни дисциплини за ОКС „Магистър“

• Органична химия – спец.“ОХТ-ТНГ“, редовно и задочно обучение
• Обща и неорганична химия – спец.“НТХ-ТНВ1“, редовнои задочно обучение
• Стереохимия спец.“Химия“, редовно обучение
• Компютърна химия, модул “Стереихимия“, спец“Химия“ – спец.“Информатика и информационни технологии в химията и химическото образование“, редовно и задочно обучение
• Елементоорганимна химия – спец.“Химия“, специализация „Индустриална химия“, редовно обучение

Научни направления на преподавателите

 Доц. д-р Соня Иванова

• Синтез и структура на функционални нитроалкени и нитрохалоалкени
• Нуклеофилни реакции с участие на функционални нитроалкени и нитрохалоалкени
• Ситнетични иновацииза многофункционални сулфони – структурни изследвания,химично поведение,области на приложение

 Доц. д-р Яна Колева

• Идентифициране на характерни молекулни структури и химични взаимодействия, предизвикващи токсични ефекти при различни класове органични съединения и лекарствени средства
• Моделиране на токсичността на органични съединения
• Използване наin sillico инструменти за предсказване на ефектите на съединения, свързани с околната среда и човешкото здраве

 Ас. Милен Димов

• Окислителна деструкция на излезли от употреба вулканизати с азотна киселина
• Термична деструкция на вулканизати с цел получаване на горива