Катедра "Неорганична и аналитична химия"

Печат

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

Катедра „Неорганична и аналитична химия” е създадена на 30.03.2005 г. при обединяване на катедри „Неорганична химия” и „Аналитична химия”, които водят началото си от 1963 г.
За развитието на образователния процес и научните изследвания в катедра „Неорганична химия” трайни следи оставят изтъкнати учени и преподаватели като проф. д-р Н. Коларов (първи ръководител на катедрата), проф. дхн Хр. Баларев, проф. Мл. Генчев, проф. дхн Г. Георгиев, доц. д-р К. Даварски, доц. д-р Т. Ойкова, доц. д-р Д. Кетенев, доц. д-р Ст. Манолов, гл.ас. Д. Барков и др.
Голям принос за утвърждаването на катедра „Аналитична химия” имат проф. д-р Ал. Липчински (първи ръководител на катедрата), доц. д-р Ив. Генов, доц. д-р Ц. Цайков, доц. д-р Юл. Славчева, доц. д-р Ив. Кулев, доц. д-р Еф. Попова, доц. д-р Ст. Стамов, доц. д-р Ан. Дакашев, доц. д-р З. Анева, доц. М. Симеонов, гл.ас. В. Димитрова, гл.ас. д-р Ел. Велчева, гл.ас. Л. Маркова и др.
За ръководители на катедра „Неорганична и аналитична химия” са избирани: доц. д-р К. Даварски, доц. д-р Ан. Дакашев, доц. д-р Ст. Манолов.

 nax all

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

Проф. дн В. Шивачева – Ръководител катедра

Направление „Неорганична химия”
Доц. д-р Светлана Желева
Доц. д-р Гинка Димитрова
Доц. д-р Румяна Янкова
Доц. д-р Милен Тодоров

Направление „Аналитична химия”
Доц. д-р Крaсимира Станчева
Ас. Виктория Трифонова

Направление „Теория, методология и методика на обучението по химия”
Проф. дн В. Шивачева
Гл. ас. д-р Христивелина Жечева

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Катедра „Неорганична и аналитична химия” е профилираща за:
– специалност „Химия”, ОКС Бакалавър;
– специалност „Химия”, ОКС Магистър;
– специалност „Индустриална химия”, ОКС Магистър;
– специалност „Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование”, ОКС Магистър. Магистърската програма(тесен и широк профил) се реализира съвместно с катедра „Компютърни и информационни технологии” към ФПН;
– квалификация „учител по химия и опазване на околната среда”.

Преподавани учебни дисциплини:
– Обща и неорганична химия І и ІІ част (специалност „Химия”, ОКС „Бакалавър”);
– Неорганична химия І и ІІ част (специалности „Неорганични химични технологии”, „Технология на водата, „Технология на материалите и материалознание, „Екология и опазване на околната среда, ОКС „Бакалавър”);
– Неорганична химия (специалности „Органични химични технологии”, „Технология на нефта и газа”, „Биотехнологии”, „Химично инженерство”, ОКС „Бакалавър”);
– Неорганична химия (специалност „Индустриален мениджмънт”, ОКС „Бакалавър”);
– Неорганична химия (за специалност „Помощник-фармацевт”, ОКС „Проф. бакалавър”);
– Химия (за специалност „Компютърни системи и технолигии”, ОКС „Бакалавър”);
– Обща и неорганична химия (ОКС „Магистър”);
– Стехиометрични изчисления (ОКС „Бакалавър”);
– Химия на координационните съединения (за специалност „Химия”, ОКС „Бакалавър”);
– Химия на околната среда (за специалност „Химия”, ОКС „Бакалавър”);
– Приложна неорганична химия (за специалност „Химия”, ОКС „Бакалавър”);
– Бионеорганична химия (ОКС „Магистър”);
– Структурна неорганична химия (ОКС „Магистър”);
– Аналитична химия І и ІІ част (за специалност „Химия”, ОКС „Бакалавър”);
– Аналитична химия (за технологични специалности, ОКС „Бакалавър”);
– Аналитична химия (за специалност „Помощник-фармацевт”, ОКС „Професонален бакалавър”);
– Инструментални методи за анализ І и ІІ част (за специалност „Химия”, ОКС „Бакалавър”);
– Физични методи на аналитичната химия (за технологични специалности, ОКС „Бакалавър”);
– Органичен анализ (за специалност „Химия”, ОКС „Бакалавър”);
– Съвременни инструментални методи за анализ (ОКС Магистър);
– Спектрален анализ (ОКС Магистър);
– Електрохимични методи на анализ (ОКС Магистър);
– Научноизследователска и производствена практика;
– Методика на обучението по химия;
– Методика и техника на химичните демонстрации;
– История на химията (за спец. Химия, ОКС Бакалавър);
– Интерактивни технологии в обучението;
– Хоспетиране, Текуща учебна практика, Стажантска практика (преддипломна).

Обучението е съобразено с европейските стандарти за подготовка на специалисти с висше образование. Прилагат се съвременни подходи, интерактивни методи на преподаване със съответно информационно и материално осигуряване. Модерно обзаведени са пет учебни и две научноизследователски лаборатории.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Научните изследвания са в областта на: синтез, квантово-химични изчисления, структура и свойства на съединения на преходни и редкоземни елементи и на координационни съединения, електротранспортни отнасяния на йони във водни разтвори, адсорбция, термичен анализ, спектрометрични методи за анализ (УВ-В спектрофотометрия, атомно-емисионни и атомно-абсорбционни методи, визуална колориметрия), електрохимични методи за анализ, молекулно моделиране и QSAR, GAUSSIAN, технологии на обучението по химия и др.
Членовете на катедрата участват в университетски, национални и международни научни проекти. Направени са публикации в реферирани и индексирани научни списания. Издадени са монографии, учебници, помагала, електронни пособия.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В КАТЕДРА „НЕОРГАНИЧНА И АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ”

Направление „Неорганична химия”
Доц. д-р Светлана Желева
– Синтез, структура и свойства на метални селенити;
– Електротранспортни и кинетични характеристики на йони във водни разтвори. Адсорбция из водни разтвори;
– Кинетика на разлагане на твърди вещества в изотермен или неизотермен режим на нагряване.

Доц. д-р Гинка Байкушева-Димитрова
– Синтез и охарактеризиране на телурити на редкоземни елементи с използване методите на химичния, рентгеноструктурния и термични анализи, диференциално сканираща калориметрия;
– Определяне на специфични моларни топлинни капацитети и прогноза за нови неизследвани съединения чрез интерполационен метод и регресионен анализ.

Доц. д-р Милен Тодоров
– Моделиране на биологични ефекти, предизвикани от химични съединения чрез in silico методи, базирани на връзката химична структура биологична активност (QSAR).

Доц. д-р Румяна Янкова
– Координационни съединения − синтез, структура, квантово-химични изчисления;
– Равновесия в разтвори, съдържащи метални йони.

Направление „Аналитична химия”

Доц. д-р Красимира Станчева
– Електрохимични методи за анализ, пламъкова атомно емисионна/атомно абсорбционна спектроскопия, УВ-Видима спектрофотометрия, синтез на наночастици от благородни метали, диализа;
– Развитие на спектрофотометричните методи за определяне на тежки метали в проби от околната среда.

Ас. Виктория Трифонова
– Електрохимични методи за анализ, УВ-Видима спектрофотометрия;
– Развитие на спектрофотометричните методи за определяне на тежки метали в проби от околната среда.

Направление „Теория, методология и методика на обучението по химия”
Проф. дпн Веска Шивачева
– Образователната среда в университета като условие за професионално-личностното развитие на студентите-бъдещи учители по химия и опазване на околната среда.
– Интерактивни технологии в обучението на студентите;
– Личностноориентирано обучение по природни науки;
– Изследователската дейност в системата на подготовка на студентите – бъдещи учители по химия и опазване на околната среда.

Гл. ас. д-р Христивелина Жечева
– Формиране на професионални компетентности в условията на експерименталната дейност по химия.
– Учебният експеримент в системата на подготовка на студентите – бъдещи учители по химия и опазване на околната среда.

Доц. д-р Румяна Янкова
– Експерименталната дейност по природни науки и подготовката на студентите – бъдещи учители за формиране на научна грамотност.

Научноизследователски лаборатории

– Лаборатория за синтез и охарактеризиране на съединения на преходни и редкоземни елементи и на координационни съединения чрез квантовохимични и физикохимични методи на анализ;

– Лаборатория за анализ на различни видове води;

– Лаборатория „Интерактивни технологии в обучението”- база за подготовка на студенти-стажант учители от спец. „Химия”, докторанти и базови учители за усвояване на интерактивни компетенции и провеждане на научни изследвания в областта на методиката на обучението по природни науки.

 nax all_1