Факултет по природни науки

Печат

ЗА ФАКУЛТЕТА

Факултетът по природни науки (ФПН) е създаден със заповед на Ректора на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, РД-32/21.04.2000 г. На основание на чл.2 от Постановление на Министерския съвет от 24.03.2000 г., на параграф 60 ал. 1 от Преходните е заключителни разпоредби на Закона за висше образование и решение на Академичния съвет от 13.04.2000 г.

Във ФПН са съсредоточени катедрите, осигуряващи фундаменталната подготовка в областта на природните науки като математика, информатика, физика и химия на студентите от всички специалности на университета в областите химични технологии, химично инженерство, биотехнологии, компютърни системи и технологии и др. Във факултета работят 44 преподаватели, от които 22 хабилитирани, в това число 8 професора и 14 доцента.

Във факултета се обучават студенти по две бакалавърски и четири магистърски програми по специалностите „Химия” и „Екология и опазване на околната среда. И двете специалности притежават национална акредитация.

Научните области на преподавателите са основно в областта на природните науки (математика, физика, химия), опазването на околната среда (въздух, природни и отпадъчни води, почви), педагогическите науки, химичното инженерство и химичните технологии.

 

 КАТЕДРИ

  • Неорганична и аналитична химия
  • Екология и опазване на околната среда (ЕООС)
  • Физикохимия и органична химия
  • Математика и физика
  • Компютърни и информационни технологии

 

БАКАЛАВАРСКИ ПРОГРАМИ

Химия (учебен план - редовно)

Екология и опазване на околната среда (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Химия на козметичните и ПАВ (учебен план - редовно; квалификационна характеристика)

Екология и екологичен мениджмънт (учебен план, квалификационна характеристика)

Обучението на студентите от специалностите „Химия” и „Екология и опазване на околната среда” (ЕООС) се провежда съгласно държавните изисквания за образователно квалификационните степени, отразени в чл. 42-45, чл. 78, ал. 3 от Закона за висшето образование.

Обучението по специалност „Химия” е съсредоточено върху овладяването на фундаментални химични науки, основни принципи на химичните технологии, умения за работа с вещества и провеждане на химични реакции, както и прилагането на съвременни методи на химичен анализ. Визират се знанията и уменията с оглед съпътстващото усвояване на квалификация учител. Възможната реализация на завършилите студенти е в научноизследователски и производствени лаборатории, в производствени предприятия и други организации като химици и в общообразователни училища и професионални гимназии като учители по химия и опазване на околната среда.

Специалността „Екология и опазване на околната среда” има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да осъществяват различни дейности в производствената и непроизводствената сфера на обществения живот в т.ч. в производствени предприятия, научноизследователски и проектантски институти, конструкторски бюра, държавни и общински органи за управление и др., притежаващи необходимите знания и умения за творческо и ефективно решаване на съвременните сложни екологични проблеми. Завършилите специалността получават професионална квалификация “еколог”, като фундаменталните и специални знания, придобити по време на обучението им дават възможност за решаване на конкретни задачи, свързани с опазването на околната среда.


МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Завършилите ОКС „Магистър” по „Химия” задълбочават познанията си по основните химични науки и направления и усвояват съвременните методи за химичен анализ на сложни природни обекти. В квалификационната характеристика на „Индустриална химия” е предвидено овладяване на по-широки и задълбочени знания и умения, свързани с промишленото производство.

При ОКС „Магистър” по ЕООС тесен профил се извършва надграждане и задълбочаване на придобитите знания и умения от студентите в ОКС “Бакалавър”, а при широкия профил вниманието е насочено към провеждане на фундаментална подготовка по избраната специалност и специфични знания и компетентност в областта на екологията и опазването на околната среда от студентите, завършили други специалности.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Научноизследователската дейност на академичния състав на Факултета е неразделна част от приетата от Академичния съвет стратегия за развитие на научните изследвания в Университет “Проф. Д-р Ас. Златаров” – Бургас за периода 2001-2006 г. Тя е насочена към провеждане на нови научни изследвания и създаване на научноприложни продукти. Изразява се в участие в научни национални и международни програми, научни конференции, симпозиуми и сесии, докладване и публикуване на научни разработки в наши и международни симпозиуми и сесии, докладване и публикуване на научните разработки в български и международни списания и сборници, участие в договори, финансирани от фондации, местни и външни стопански организации, изготвяне на експертизи, производство на конкретни изделия и продукти, извършване на научни и стопански услуги и др.

Активни международни контакти във връзка с научноизследователската си дейност поддържат хабилитирани преподаватели от катедра “Физикохимия”, “ЕООС” и др. Изключително голям принос в това отношение има лабораторията по математична химия и химична информатика, ръководена от проф. дхн Ованес Мекенян. В нея се разработва компютърен дизайн на биологично активни вещества. Тя създава собствен софтуер за охарактеризиране на химичната структура и свойствата на органични компоненти и създаване на модели с цел откриване на рискови замърсители с биологично действие, представляващи интерес в процеса на опазване на околната среда.


АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:

Адрес:     8010 гр. Бургас
Бул. ” Проф.д-р Якимов ” 1
Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”
Декан: Доц. д-р Светлана Желева
тел.:(056) 716 649; 0887 620 050
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Деканат : тел: (056)
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

056716850 0889650365
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011