Катедра „Органични химични технологии и химично инженерство“

Печат

Катедра „Органични химични технологии и химично инженерство“ е сформирана през 2016г., обединявайки преподавателския състав на катедрите „Химично инженерство“ и „Органични химични технологии“. И двете катедри имат дълга история от самото сформиране на ВХТИ-Бургас, преминавайки през различни трансформации. През изминалите над 50 години преподаватели от катедрата са заемали най-високи ръководни длъжности в университета, включително четирима ректори (проф. Младенов, проф. Ангелова, проф. Петков и доц. Миткова), петима заместник-ректори (проф. Куртев, проф. Костов, проф. Петков, доц. Миткова и проф. Стефанов), декани и заместник-декани на факултети. Огромен брой инженер-химици, специалисти в областта на химичното инженерство, горивата, органичния синтез и полимерите, намериха реализация на различни нива в „Нефтохим”, заводите в Девня, Стара Загора, Ямбол, Видин, Димитровград, Русе, Плевен и др.

Към момента, новосформираната катедра обучава студентите от всички направления на химичните технологии и се явява водеща за следните специалности:

СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“

 ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ - (учебен план - редовнозадочно)

Основна цел на специалността е обучението на инженер-химици, които да са подготвени да работят в производствено-технологични, проекто-конструкторски и организационно-управленски звена и лаборатории на нефтопреработването, нефтохимията, основния и финия органичен синтез, както и в полимерната индустрия и сродните с тях предприятия. Специалистите се подготвят да заемат длъжности на различни нива в големи предприятия или фирми от малкия и средния бизнес с този предмет на дейност.
Специалистите могат да се реализират в технологичното и административното управление на нефтопреработващите и нефтохимичните предприятия, фирмите за производство на фармацевтични продукти, агрохимикали, багрила, ароматични вещества, както и в пластмасовите и каучукови производства.
Завършилите тази специалност могат да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите от областта на техническите науки.

 ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО - (учебен план - редовно, задочно)

Основна инженерно-химическа специалност (с международно наименование: CHEMICAL ENGINEERING), обединяваща съвременните достижения на науката и технологиите от областта на инженерното проектиране, контрол и оптимизация на всички използвани в практиката процеси и апарати в химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишлености, биотехнологиите, нефтопреработването и енергетиката.
Обучението включва задълбоченото изучаването на хидродинамичните процеси и транспорта на флуиди, механичните и масообменни методи за разделяне на многокомпонентни системи, топлообмена и хладилна техника, химични и био-реактори, приложен софтуер за моделиране и симулация и др., с развита лабораторна база за провеждане на практически занятия.
Акцентира се върху развиването на умения за съставянето на материални и топлинни баланси на производствените процеси, оразмеряването и проектиране на апарати, решаване на екологични проблеми, както и качества за управление и ръководство на високотехнологични химични системи, свързани с преработката на веществата.
Придобилите бакалавърска степен по „Химично инженерство“ получават професионална квалификация „инженер-химик“ и са подготвени за работа във всички производствени, проектантски и организационно-управленски звена.

 ТЕХНОЛОГИЯ НА НЕФТА И ГАЗА

Основна цел на специалността е обучението на инженер-химици, които да са подготвени да работят в производствено-технологични, проекто-конструкторски и организационно-управленски звена и лаборатории в областта на добива, транспорта, съхранението и преработването на нефта и природния газ. Тези специалисти се подготвят да заемат длъжности на различни нива в големи предприятия или фирми от малкия и средния бизнес с този предмет на дейност.
Завършилите тази специалност могат да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите от областта на техническите науки.

 ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОЛИМЕРИТЕ

Завършилите тази специалност придобиват широкопрофилна подготовка в областта на химията, физиката и технологията на полимерите, както и практически умения за самостоятелна професионална работа.
Специалистите са подготвени да работят в производствено-технологични, проекто-конструкторски и организационно-управленски звена на пластмасовата и каучукова индустрия, включително по синтеза, преработването и приложението на полимерите, рециклирането на полимерите и полимерните материали в съвременната икономика. Тези специалисти могат да заемат ръководни длъжности на различни нива в предприятия и фирми с този предмет на дейност.
Завършилите тази специалност могат да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите от областта на техническите науки.

 ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИЯ НА КРИЗИСНИТЕ СИТУАЦИИ

Специалистите получават знания за процесите и технологиите, за критичните зони при тяхната реализация, за социалните и здравни условия, необходими на работещите, за психофизичните качества на човешкия фактор и способността му да реагира при всевъзможни рискови ситуации, свързани с цялостния управленско-технологичен процес, с което да се осигури нормално функциониране на химичните технологии при минимален риск.
Специалността има хибриден характер. Тя осигурява комплексна подготовка на специалисти, като дава съвкупност от знания, необходими за управление на технологичните процеси. Отговаря на Европейската квалификационна рамка и на Националната квалификационна рамка, които обхващат в единна скала знанията, уменията и компетентностите на всички образователни степени.
Завършилите тази специалност могат да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите от областта на техническите и на социалните науки.

 СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ОКС „МАГИСТЪР“

  • ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

Основна цел на обучението е да се подготвят магистър-инженери за производствени предприятия и фирми, научни и научноизследователски, проектантски и консултантски институти. Същите могат да работят и като преподаватели в университети, колежи и специализирани средни училища в тази област. Обучението има за цел профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитата специалност на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионалното направление „Химични технологии”.
Завършилите магистърска степен придобиват разширени теоретични знания и практически умения в областта на органичните химични технологии: горивата, органичния синтез и полимерите.

ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО - (учебен план - редовно - широк профил; задочно - тесен профил, широк профил)

Магистърската специалност „Химично инженерство“ е в два варианта: широк профил (4 семестъра) и тесен профил (3 семестъра) в зависимост от образованието на кандидатите. Представлява основна инженерно-химическа специалност (с международно наименование: CHEMICAL ENGINEERING), обединяваща съвременните достижения на науката и технологиите от областта на инженерното проектиране, контрол и оптимизация на всички използвани в практиката процеси и апарати в химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишлености, биотехнологиите, нефтопреработването и енергетиката.
Обучението включва задълбоченото изучаването на хидродинамичните процеси и транспорта на флуиди, механичните и масообменни методи за разделяне на многокомпонентни системи, топлообмена и хладилна техника, химични и био-реактори, приложен софтуер за моделиране и симулация и др., с развита лабораторна база за провеждане на практически занятия.
Акцентира се върху развиването на умения за съставянето на материални и топлинни баланси на производствените процеси, оразмеряването и проектиране на апарати, решаване на екологични проблеми, както и качества за управление и ръководство на високотехнологични химични системи, свързани с преработката на веществата.
Придобилите магистърска степен по „Химично инженерство“ получават професионална квалификация магистър „инженер-химик“ и са подготвени за работа във всички производствени, проектантски и организационно-управленски звена.

  • ТЕХНОЛОГИЯ НА НЕФТА И ГАЗА

Основна цел на обучението на магистър-инженери по специалността е да се подготвят като висши ръководни кадри в научни, научноизследователски, проектантски и консултантски институти, производствени предприятия и фирми, както и като научно-преподавателски персонал в университети, колежи и специализиране средни училища.
Обучението на магистър-инженерите се базира на добрата широкопрофилна и практическа подготовка на специалистите с висше образование, завършили обучение по друга специалност с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” от областите на висше образование Технически науки, Природни науки, математика и информатика, с цел получаване на допълнителна подготовка по специалността.
Специалната подготовка включва знания по химия и технология на нефта и газа, добива, транспорта и съхранението на нефта и газа, инженерно-технологични изчисления, преработване на въглеводородни газове, проектиране, преработване на нефтени фракции, процесите и методите за подобряване свойствата на гориво-смазочните материали и екология на нефтопреработването.

  • ПОЛИМЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Основна цел на обучението е да се подготвят магистър-инженери за производствени предприятия и фирми, научни и научноизследователски, проектантски и консултантски институти. Същите могат да работят и като преподаватели в университети, колежи и специализирани средни училища.
Обучението на магистър-инженерите се базира на добрата теоретична и практическа подготовка на специалисти с висше образование, завършили друга специалност с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” от областите на висше образование „Технически науки”, „Природни науки”, “ Общо инженерство”, както и на професионални бакалаври по „Химични технологии”.
Завършилите магистърска степен придобиват теоретични знания и практически умения по органични химични технологии и основните направления на полимерните технологии. Получават и разширени знания по съвременните методи и технологии в областта на полимерите: синтеза и преработката на полимерите и полимерните материали.

  • ЗЕЛЕНА ХИМИЯ

Зелената химия е част от общата световна тенденция към създаване на „устойчиви технологии”, с които да се намали или отстрани производството и употребата на опасни за хората и природата химически продукти.
Магистърската програма е насочена към днешните и бъдещите потребности на реалното производство, затова има подчертан технологичен, инженерен характер. Съгласно учебния план на специалността, изучават се актуалните за общественото развитие проблемни теми за създаване на чисти и безопасни методи за производство, използването на възобновяеми суровини и енергийни източници, инженерните решения в тази посока. Включени са и въпроси за европейското и българското законодателство, международните и наши организации, които работят за въвеждане на зелените технологии, методите за управление на науката и фирмите за бързо внедряване на такива технологии.
Основна цел на обучението е да се подготвят магистър-инженери за производствени предприятия и фирми, научни и научноизследователски, проектантски и консултантски институти. Същите могат да работят и като преподаватели в университети, колежи и специализирани средни училища в тази област.

  • ПРОМИШЛЕНО ПРОЕКТИРАНЕ В НЕФТОПРЕРАБОТВАНЕТО И НЕФТОХИМИЯТА

Основна цел на обучението на магистрите-инженери от специалността е да се подготвят да работят като висши ръководни кадри в научни, научно¬изследователски, проектантски и консултантски институти, производствени предприятия и фирми, както и като научно-преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища.
Обучението на магистър-инженерите се базира на добрата широкопрофилна и практическа подготовка на специалистите с висше образование завършили обучение по друга специалност в образователно-квалификационната степен "Бакалавър" или „Магистър“ от областите на висше образование Педагогически науки, Социални стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Аграрни науки и ветеринарна медицина и Сигурност и отбрана.
Специалната подготовка на магистър-инженерите включва знания по основи на проектирането, промишлени химически реактори, химико-технологично проектиране, автоматизация, управление и диагностичен контрол на нефтопроводи и газопроводи, проектиране на нефто- и газопреработвателни системи, технологии за преработване на нефт и газ, процеси и апарати в нефтопреработването и нефтохимическата промишленост, общо строително дело, техника на безопасност и технически надзор на газови и нефтопроводни съоръжения, оползотворяване на кисели газове, триизмерно проектиране и моделиране, методи и инженерна защита в нефтопреработването, съвременни технологии за производство на компоненти за моторни горива.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011