Катедра "Техника и технологии в транспорта"

Печат

Катедра „Техника и технологии в транспорта“ е създадена с решение на Академичния съвет през 2015 година с цел откриване и провеждане на обучение в приоритетното професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

Образователната политика в направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“ е продиктувана от съвременните изисквания във висшето образование и стратегията за интелигентен растеж, от обществената необходимост и от опита в подготовката на инженерни кадри в Университета.

Основна цел на образователната политика е подготовката на специализирани кадри за решаване на специфични проблеми и модернизиране на техниката и технологиите в транспорта в зависимост от съвременните изисквания, поставени от ЕС.

За реализиране на целта са набелязани задачите на обучението: формиране на много добра фундаментална и общо-инженерна подготовка; изграждане на солидна специална подготовка; реализиране на добра профилираща подготовка по отношение на конкретни проблеми, обекти и технологии в транспорта.

Специалност: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА

ОКС „БАКАЛАВЪР“ (редовно  - учебен план; задочно - учебен план; квалификационна характеристика)
ОКС „МАГИСТЪР“ (редовно - учебен план; задочно - учебен план; квалификационна характеристика)

Обучението в специалност „Техника и технологии в транспорта“ отговаря на съвременното развитие на технологиите в транспорта: изграждане на транспортни съоръжения за пренос на газо- и нефтопродукти, пренос на горива, изискващи знания за технологиите им; развитие на информационните технологии, водещи до промяна на комуникациите в транспорта и нови изисквания в транпортната техника като се базира на добрите практики в обучението в направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

Презентация на ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА

Реализация на завършилите специалността
Завършилите инженери могат да се реализират в сфери на икономиката, основно в дейности, касаещи техниката и технологиите в транспорта:
- организационно-технологична – разработка на конструктивна документация за създаване и ремонт на транспорта техника, организиране на екипи и управление;
- производствено-управленска - оптимизация на производството, ремонта и технологиите на създаване и използване на транспортната техника и оборудване, контрол на качеството на технологии, материали и готова продукция, организация и управление на фирми , свързани с експлоатацията и ремонта на транспортна техника;
- проектанска и научно-изследователска;
- образователна;
- сигурност.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

  Доц. д-р Магдалена Дюлгерова - Ръководител катедра
•    Динамика и якост на морска техника
•    CAD-CAM системи
•    Надеждност на системи
•    Транспортна техника

Доц. д-р Йовка Николова - Декан
•    Приложна геометрия и инженерна графика
•    Мембранни процеси

 Доц. д-р Йорданка Ташева
•    Съвременни тенденции в нефтопреработването
•    Екологични проблеми при изгарянето на нефтени горива
•    Очистване на моторни горива от нежелани компоненти
•    Пренос и съхранение на горива

Доц. д-р Евгени Димитров
•    Изпитване, горивни уредби и теория на двигателите с вътрешно горене

Доц. д-р инж. Илия Четроков
•    Технология на машиностроенето
•    Индустриални производствени системи
•    Металорежещи машини с ЦПУ
•    CAD-CAM системи

Гл. ас. д-р Иван Иванов
•    Обработване на желязо-въглеродни сплави с концентрирани енергийни потоци
•    Ремонт на транспортна техника
•    Термични и ремонтно-възстановителни технологии
•    Непрекъснато леене и изтегляне на мед и алуминий
•    Непрекъснато леене и изтегляне на мед и алуминий

Правила за провеждане на преддипломна практика на студентите от направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“ - ОКС „магистър“
Указания за разработване на дипломна работа за студентите от спец. „Техника и технологии в транспорта” - ОКС „Магистър“

 

 АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:
8010, гр. Бургас
бул. “Проф. Якимов” № 1
Университет “Проф. д-р Асен Златаров”
Ръководител-катедра - доц. д-р Магдалена Дюлгерова
тел.: 0885 678 997
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011