Катедра “Технология на материалите и материалознание”

Печат

 Катедра "Технология на материалите и материалознание" е една от профилиращите катедри, включени в състава на Факултета по технически науки към Университета. Катедрата е формирана през 1997 г. с откриването на специалност "Технология на материалите и материалознание" като широкопрофилна към област на висше образование 5. Технически науки; Професионално направление: 5.6. "Материали и материалознание".

Образователната цел на специалността и катедрата е да се подготвят квалифицирани специалисти − бакалаври, магистри и доктори, необходими за съвременните отрасли на техниката и икономиката в областта на материалознанието. Обучението по материалознание е продиктувано от необходимостта на страната от специалисти с фундаментални познания за материалите, тяхната структура, свойства, приложение, както и начините и средствата да се използват в съвременните технологии.

Катедрата осигурява обучение за придобиване на образователна и квалификационна степен „Бакалавър” по две програми:

Специалистите бакалаври получават професионална квалификация „Инженер-химик” и са предназначени да се реализират в производствено-технологични, инженерни, проекто-конструкторски, маркенгови и научно изследователски звена и колективи. Завършилите ОКС „Бакалавър” специалност „Технология на материалите и материалознание” с успех могат да намерят професионална ориентация в различни отрасли на техниката като: химическата промишленост, битовата химия, маталобработка и машиностроене, силикати производства, електротехника и електроника, точното приборостроене.

Специалистите бакалаври, по тази специалност получават професионална квалификация „Инженер-мениджър” и се подготовят като високо квалифицирани специалисти, необходими за отраслите на промишлеността и икономиката, способни да извършват мениджърска, проучвателна, проектанска, ремонтна, експлоатационна и научно-изследователска дейност е областта на материалознанието. Бъдещите „инженер-мениджъри” могат да развиват организационно-управленческа, мениджърска и контролни дейности в съвременните фирми и предприятия в сферата на машиностроенето, химичните производства, отбраната, транспорта, енергетиката, селското стопанство и други области.

Катедрата предлага обучение за придобиване на образователна и квалификационна степен „Магистър” по четири магистърски програми:

Отчитайки наличието на подготвен преподавателски и научен персонал, необходимата материална база, Катедрата подготовя редовни, задочни и свободни докторанти образователна и научна степен „Доктор” в следните акредитирани научни специалности:

Академичният състав на катедрата се състои от високо квалифицирани преподаватели, специализирани в областта на полимерното инженерство и силикатната промишленост. Те са пряко свързани и извършват консултантски и експертни дейности съвместно с партньори от Българската академия на науките, сродни университети и фирми от цялата страна. Същите участват в разработване на научно-изследователски проекти към националния фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката. Преподавателите са в контакт с партньори от други университети и фирми в страната, с цел постоянно подобряване и усъвършенстване на учебния процес, което да отговаря на нуждите на съвременната наука и икономика.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Преподавателският състав на катедрата работи по две основни научни направления:

Проф. д-р Атанас Атанасов, тел.: (056) 716 567; 0884 625 652
Доц. д-р Севдалина Турманова, тел.: (056) 716 567; 0884 625 652
Доц. д-р Димитрина Кирякова, тел.: (056) 716 988; 0885 604 137

Доц. д-р Димитър Георгиев, тел.: (056) 716 988; 0885 604 137
Доц. д-р Иван Чомаков, тел.: (056) 716 387; 0888 641 464
Доц. д-р Янчо Христов, тел.: (056) 716 533; 0885 688 238
Ас. Ганка Колчакова, тел.: (056) 717 237; 0884 698 088