Катедра "Обществено здраве и медико-социални грижи и рехабилитация"

Печат

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛНЕТИЕ 7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И КАТЕДРА „ФИЗИОТЕРАПИЯ РЕХАБИЛИТАЦИЯ И КУРОРТОЛОГИЯ” ВЪВ ФОЗЗГ НА УНИВЕРСИТЕТ „\ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА