катедра „Организация и управление на здравеопазването”

Печат

РЪКОВОДИТЕЛ-КАТЕДРА
проф. д-р Стоянка Петкова-Георгиева

МИСИЯ: Да осигурява обучението по специалност „Здравен мениджмънт”, ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” като спазва принципите: непрекъснато образование през целия живот, научност и системност на получаваните във висшето училище знания, обвързаност с приложните аспекти на специалността.
Организира и провежда курсове за следдипломно обучение на специалисти по здравен мениджмънт – (учебен план за СДК „Здравен мениджмънт”).
Развива и поддържа академичния състав на катедрата по отношение на научен потенциал и по направление в общественото здравеопазване и мениджмънт.

Специалност "Здравен мениджмънт" - презентация

Област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт” в акредитирано професионално направление 7.4. Обществено здраве.
Специалност „Здравен мениджмънт” е разкрита във ФОЗЗГ за първи път през учебната 2015/2016 г. През 2019 година успешно се дипломира първият випуск с ОКС „Бакалавър”, професионално направление 7.4. Обществено здраве. Към 2020 година специалност „Здравен мениджмънт” е в процес на акредитация с изчерпан капацитет за план-прием.

ОКС „бакалавър“, редовна форма, срок на обучение – 4 години, (учебен план; квалификационна характеристика)

Успешно завършилите специалисти, които се подготвят за висше образование в професионална квалификация Бакалавър по Здравен мениджмънт ще могат да се реализират като:
- Здравни администратори и функционални специалисти по управление на лечебни заведения и организации от здравната и социалната сфера;
- Консултанти и експерти по управление на здравни, здравно осигурителни и социални заведения и организации в социалната и здравната сфера;
- Консултанти и експерти по управление на здравни организации и органи на здравеопазването и социалната сфера на регионално и национално равнище;
- Специалисти, здравни и социални администратори от средно и висше равнище на управление на здравно-осигурителни фондове и каси;
- Търговски представители и дистрибутори на медицински продукти, медицинска техника и технологии.

В процеса на обучението си в специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС „бакалавър” завършилите придобиват в областта на Общественото здраве и управлението в сферта на здравеопазването разширени и задълбочени теоретико-практически знания, умения и ключови компетенции да осъществяват: анализи, оценки и конкретни прогнози, вземане на управленски решения за ръководене на здравни и социални професионални дейности, екипи, ресурси в областта на Общественото здраве, здравни, здравно-осигурителни и социални структури, институции и организации.

ОКС „магистър“ – редовна и задочна форма на обучение (широк и тесен профил) - (учебен план - редовно - тесен профил, широк профил ; квалификационна характеристика - тесен профил, широк профил)

Специалистите с професионална квалификация “Магистър по Здравен мениджмънт” придобиват в процеса на обучението си по специалността “Здравен Мениджмънт”, след ОКС “Бакалавър” по ЗМ (60 кредита по ECTS), или “Бакалавър” или “Магистър” от други специалности (медицина, стоматология; фармация, здравни грижи , право; икономика, финанси и други: 300 кредита по ECTS) знания, умения и ключови компетенции като линейни и функционални ръководители на органи и структори по Обществено здраве и Здравен мениджмънт.
Успешно дипломиралите се магистри придобиват правото да се реализират като:
- Здравни и социални мениджъри, функционални ръководители и специалисти по управление на лечебни заведения, здравно осигурителни фондове, каси и организации от здравната и социална сфера от ниско, средно и високо равнище;
- Консултанти и експерти по управление на здравни, здравно-осигурителни и социални заведения, здравни организации и органи на здравеопазването и социалната сфера на регионално и национално равнище;
- Здравни и социални функционални ръководители от средно и висше равнище на упавление на здравно-осигурителни фондове и каси.
- Ръководители, търговски представители и дистрибутори на медицински продукти, медицинска техника и технологии.

В процеса на обучението си в специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС „магистър” завършилите придобиват в областта на Общественото здраве и управлението в сферта на здравеопазването ще могат успешно да осъществяват: икономически анализи; да разработват прогнози и концепции; да определят цели и стратегии; да извършват експертизи; да ръководят екипи; да участват в разработването на проекти и разчети; да дават консултации; да изпълняват управленска и административна дейности в здравни, здравно-осигурителни и социални заведения, организации и органи на управление на здравеопазването и социалната сфера от регионално, национално и европейско значение.

ДИСЦИПЛИНИ, преподавани от преподаватели в катедра "ОУЗ":

  • За специалност „Здравен мениджмънт”, ОКС „бакалавър”, редовна форма:

- Икономика на здравеопазването
- Финансиране на здравеопазването
- Обществено здравеопазване – концепция и модели
- Медицинска информатика
- Медицинска етика и деонтология
- Маркетинг в здравеопазването
- Кадри и кадрови стратегии в здравните организации
- Цени и ценообразуване в здравеопазването
- Лидерство в здравните организации
- Здравно осигурителни системи и каси

• За специалност „Здравен мениджмънт”, ОКС „магистър”, редовна и задочна форма, широк профил:

- Глобални тенденции в общественото здравеопазване
- Икономика на здравеопазването
- Електронно здравеопазване
- Финансиране на здравеопазването
- Управление на човешките ресурси като интелектуален капитал
- Социално предприемачество
- Управление на качеството в здравеопазването и здравните грижи

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ на катедра „Организация и управление на здравеопазването”:
Ръководител катедра: проф. д-р Стоянка Петкова-Георгиева
- проф. д-р Атанас Щерев, дм
- проф. дтн Петко Петков
- проф. д-р Евдокия Сотирова
- доц. д-р Владимир Гончев, дм
- доц. д-р Златина Караджова
- гл. ас. д-р Албена Янакиева

Технически изпълнител за специалност "Здравен мениджмънт":

д-р Диана Цолова
GSM – 0887 60 34 13; (056) 704 636
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011