ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Печат

Факултет по обществено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ) води началото на своето функциониране на основание Решение на НС от 27.06.2014 г.
Във ФОЗЗГ се провежда държавно-образователна политика за обучение, квалификация и усъвършенствуване на нов тип професионалисти в областта на здравни и медико-социални дейности, грижи и услуги, общественото здравеопазване и здравният мениджмънт, притежаващи висока професионална компетентност, мотивация и конкурентноспособност за пълноценна професионална реализация в съответствие с динамиката, приоритетите и тенденциите на здравно-социалните обществени и пазарни потребности, в условията на Европейската и световна глобализация.
Основна стратегическа цел на ФОЗЗГ е оптимално съчетаване на образователните, научните, научно-приложните науки, практики и иновации, с оглед подготовката, непрекъснатата квалификация и усъвършенстване на професионалисти от специалности в професионални направления „Здравни грижи” и „Обществено здраве” на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и “Магистър”, осъществяващи качествени, хуманни и легитимни здравни, промотивни, профилактични, рехабилитационни, медико-социални дейности, грижи и услуги, насочени към съхраняване, възстановяване и подобряване на био-психо-социалното благополучие и качество на живот на индивидите, нозологичните и социалните групи и обществото.

Кандидатстудентска кампания - ФОЗЗГ

Практическите занятия се провеждат в кабинети със специализирано оборудване.

 fh all

 

Във ФОЗЗГ се обучават студенти по следните програми:
Специалност „Медицинска сестра” в професионално направление 7.5. Здравни грижи– срок на обучение 4 години, редовна форма, ОКС „бакалавър“ (учебен план)
Обучението по регулираната специалност „Медицинска сестра” има над 70 годишна образователна история. Специалността е получила програмна акредитация от НАОА. Учебните планове и програми, както и методите и средствата за обучение са синхронизирани с националната и европейска образователно – професионална нормативна база и следват най-добрите традиции, опит и постижения в областта на медицинската наука и практика. Дипломираните медицински сестри, в рамките на придобитите професионални компетенции, успешно се реализират в публичните и частни сектори на националната и международни здравни системи.
Специалност „Акушерка” в професионално направление 7.5. Здравни грижи – срок на обучение 4 години, редовна форма, ОКС „бакалавър“ – (учебен план - редовно)
Обучението по регулираната специалност: „Акушерка” започна през учебната 2019/2020 г. Обучението осигурява задълбочено овладяване на научни знания в областта на биологията, медицината, здравните грижи, социалните и педагогически науки; на съвременните диагностични методи на изследване здравословното състояние на бременни и родилки. Завършилите тази специалност могат да се реализират в системата на здравеопазването и образованието, в сферата на социалните услуги и дейности.

Специалност „Лекарски асистент” - (учебен план - редовно; квалификационна характеристика)

Специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в акредитирано професионално направление 7.4.Обществено здраве - срок на обучение 4 години, редовна - форма , ОКС „бакалавър“ (учебен план; квалификационна характеристика)
Специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” е разкрита от уч. 2014/2015 г., след получена акредитация от НАОА на специалността и на професиналното направление 7.4. Обществено здраве.
Това е една нова за България професия, която е от най-бързо развиващите се в Европа и света с акценти върху подобряване здравето и медико-социална рехабилитация на лица със специфични здравни и социални потребности, чрез: стимулиране на индивидуалното развитие; придобиване на знания, умения и способности за пълноценен живот в остатъчно здраве; осигуряване на психо-социална подкрепа и по-добро качество на живот; социална адаптация и реинтеграция.
Дипломираният медицински рехабилитатор - ерготерапевт може да работи, като рехабилитатор и ерготерапевт в публичния, обществения и частния сектор на здравните и медико-социалните грижи и услуги: в медицински и рехабилитационни центрове за възрастни и деца с увреждания, различни лечебни заведения, национални и областни служби за интеграция на лица с увреждания, центрове за психично болни и лица със зависимости, специални училища, детски градини, неправителствени организации и др.

 fh all

 

Специалност „Здравен мениджмънт” – в акредитирано професионално направление 7.4. Обществено здраве. Специалността „Здравен мениджмънт” е разкрита от учeбната 2015/2016 г.
• Специалност „Здравен мениджмънт” ОКС „бакалавър“, редовна форма, срок на обучение – 4 години (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика).
Специалистите с професионална квалификация Бакалавър по Здравен мениджмънт придобиват в процеса на обучението си в специалност „Здравен мениджмънт“ разширени и задълбочени теоретико-практически знания, умения и ключови компетенции да осъществяват: анализи, оценки и конкретни прогнози, вземане на управленски решения за ръководене на здравни и социални професионални дейности, екипи, ресурси в областта на Общественото здраве, здравни, здравно-осигурителни и социални структури, институции и организации.
Успешно завършилите се реализират като: здравни администратори и функционални специалисти на ниско, средно равнище по управление на лечебни заведения и организации от здравната и социална сфера; консултанти и експерти по управление на здравни, здравно осигурителни и социални заведения, здравни организации, органи на здравеопазването и социалната сфера на регионално и национално равнище; управление на здравно-осигурителни фондове и каси; търговски представители и дистрибутори на медицински продукти, медицинска техника и технологии.

Специалност „Здравен мениджмънт” ОКС „магистър“ – редовна и задочна форма на обучение (широк и тесен профил). (учебен план - широк профил - редовно, задочно; тесен профил - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
Специалистите с професионална квалификация “Магистър по Здравен мениджмънт” придобиват в процеса на обучението си по специалността “Здравен Мениджмънт”, след ОКС “Бакалавър” по ЗМ (30 кредита по ECTS), или “Бакалавър” или “Магистър” от други специалности (медицина, стоматология; фармация, здравни грижи , право; икономика, финанси и други: 300 кредита по ECTS) знания, умения и ключови компетенции като линейни и функционални ръководители на органи и структури по Обществено здраве и Здравен мениджмънт. Успешно завършилите могат да осъществяват: икономически анализи; да разработват прогнози и концепции; да определят цели и стратегии; да извършват експертизи; да ръководят екипи; да участвуват в разработването на проекти и разчети; да дават консултации; да изпълняват управленска и административна дейности в здравни, здравно-осигурителни и социални заведения, организации и органи на управление на здравеопазването и социалната сфера от регионално, национално и европейско значение. Дипломираните здравни мениджъри се реализират като:
• Здравни и социални мениджъри, функционални ръководители и специалисти по управление на лечебни заведения, здравно осигурителни фондове, каси и организации от здравната и социална сфера от ниско, средно и високо равнище.
• Консултанти и експерти по управление на здравни, здравно-осигурителни и социални заведения, здравни организации и органи на здравеопазването и социалната сфера на регионално и национално равнище;
• Здравни и социални функционални ръководители от средно и висше равнище на упавление на здравно-осигурителни фондове и каси.
• Ръководители, търговски представители и дистрибутори на медицински продукти, медицинска техника и технологии.

Приемът по всички обучавани във ФОЗЗГ специалности е с писмен приемен изпит - тест по биология.
Обучението се провежда по учебна документация, съгласно утвърдените международни, национални и вътрешно-университетски образователни нормативи.

 Академична структура на ФОЗЗГ

Колективни органи на управление:
Общо събрание; Факултетен съвет; Декан; зам.-декан

 

Ръководство на ФОЗЗГ:
Декан: проф. д-р Христо Бозов
Зам.-декан по Учебна дейност: проф. д-р Евдокия Сотирова

 

Академичен състав:
Учебната и научно-преподавателски дейности във ФОЗЗГ се осъществява от академичен състав състоящ се от 50 преподаватели, от които 27 хабилитирани, в т.число 9 професори и 18 доценти.

 

Академичният състав е разпределен в пет катедри:

 

• Катедра „Рехабилитационна и морска медицина”:
Ръководител катедра - проф. д-р Христо Бозов, дм
- проф. д-р Минко Минков, дм
- проф. д-р Васил Обретенов, дм
- доц. д-р Антоанета Грозева, дм
- доц. д-р Руска Паскалева, дм
- гл. ас. д-р Йордан Гавраилов
- гл. ас. д-р Светла Шопова
- гл. ас. д-р Соня Ненчева
- гл.ас. д-р Гергана Ангелова Ангелова-Попова
- ас. Варвара Панчева
- ас. Пейо Събев
- ас. Петя Алексиева
- ас. Жулиета Божилова
- ст.преп. Светла Георгиева


• Катедра „Предклинични и клинични дисциплини”:
Ръководител катедра: доц. д-р Валентин Василев, дм
- проф. д-р Валентин Стоянов, дм
- проф. д-р Атанас Арнаудов
- доц. д-р Радко Радев, дм
- доц. д-р Диляна Звездова
- доц. д-р Сашка Михайлова, дм
- доц. д-р Илия Попов, дм
- доц. д-р Калоян Георгиев
- доц. д-р Миглена Георгиева, дм
- ас. д-р Елена Кирилова, дм
- ас. Стоянка Николова


• Катедра „Здравни грижи”:
Ръководител катедра - доц. д-р Галина Терзиева
- проф. дн Веска Шивачева
- доц. д-р Георги Панов, дм
- доц. д-р Валентин Ирмов, дм
- гл. ас. д-р Златина Лечева
- ас. д-р Катя Попова
- ас. Майя Атанасова
- ас. Елена Дарачева
- ас. Кръстина Тодорова
- ас. Недялка Атанасова
- ст. преп. Моника Обрейкова
- ст. преп. Петя Стефанова• Катедра „Организация и управление на здравеопазването”:
Ръководител катедра - доц. д-р Стоянка Петкова-Георгиева
- проф. д-р Атанас Щерев
- проф. дтн Петко Петков
- проф. д-р Евдокия Сотирова
- доц. д-р Дончо Керемидчиев
- доц. д-р Златина Караджова
- доц. д-р Владимир Гончев
- гл. ас. д-р Албена Янакиева


• Катедра „Физическо възпитание и спорт”:
Ръководител катедра - доц. д-р Златка Димитрова
- доц. д-р Дечко Игнатов
- ст. преп. Мария Бурева
- преп. Диляна Георгиева
- ас. Петя Алексиева
- ас. Жулиета Божилова
- преп. Добрин Перев

 

Телефони и имейли за връзка:


Декан:
проф. д-р Христо Бозов
GSM – 0888 68 00 94; (056) 716 802
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Заместник-декан по учебната дейност:
проф. д-р Евдокия Сотирова
GSM –0886496131
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Учебно-информационен център (експерт ОКС Бакалаври ФОЗЗГ)
Теодора Вързелова
GSM – (056) 598 477; 0878 56 78 21


Технически изпълнител за специалности Медицинска рехалитация и ерготерапия и Здравен мениджмънт и на ФОЗЗГ:
Златина Славова
GSM – 0888 68 00 94; (056) 716 802

Email: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Технически изпълнител за специалности Медицинска сестра и Акушерка:
Диана Тодорова
GSM – 0885 61 40 02;  (056) 71 69 44
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011