КАТЕДРА "ХИРУРГИЯ, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, НЕРВНИ БОЛЕСТИ, ПСИХИАТРИЯ, ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ, УНГ БОЛЕСТИ"

Печат

РЪКОВОДИТЕЛ-КАТЕДРА
Проф. д-р Валентин Костов Стоянов, д.м.

МИСИЯ: Да осигурява обучението(теоретично и практическо) по основни клинични дисциплини на студентите за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Медицина“ от професионално направление 7.1 „Медицина” чрез оптимално съчетаване на образователни, научни, научно-приложни практики и иновации, целящо висококачествена базисна подготовка, квалификация, усъвършенстване и успешна реализация на професионалисти в областта на медицинската наука и практика.

Обучението по специалност „Медицина“ се осъществява в редовна форма на обучение, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Пълният курс на обучение е шест години. Той включва десет учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.
Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани, силно мотивирани, конкурентноспособни лекари, които след завършване на пълния курс на обучение и успешно положени държавни изпити, получават диплома за завършено висше образование в образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация „лекар”, даваща им право да осъществяват в рамките на своите професионални компетенции качествени медицински услуги в областта на промоцията, профилактиката, лечението, диспансеризацията и рехабилитацията на индивидите, групите и обществото като цяло.
Придобитите от завършилите студенти професионални знания и умения ще им позволят да се реализират като специалисти, които ще могат да: извършват клиничен преглед на пациент; оценяват моментното му състояние; назначават параклинични изследвания; поставят диагноза и предлагат лечебен план; оказват помощ при спешни състояния; извършват различни манипулации; спазват етичните и легални принципи в медицинската практика; оценяват психологичните и социални аспекти на заболяванията; използват информация и информационни технологии в медицински контекст; прилагат научни принципи, методи и познания в медицинската практика; допринасят за по-доброто здравно състояние на нацията; ангажират се с проблеми в системата на общественото здравеопазване; поддържат на високо ниво своята професионална подготовка с включване в системата на продължаващото обучение.

Учебни ДИСЦИПЛИНИ,преподавани от преподаватели в катедра „Хирургия, акушерство и гинекология, нервни болести, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, УНГ болести" в съответствие с учебен план на специалност „Медицина“:
– Хирургия;
– Съдова хирургия;
– Ортопедия и травматология;
– Акушерство и гинекология;
– Нервни болести;
– Психиатрия;
– Психология;
– Физиотерапия и рехабилитация;
– УНГ болести.

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ на катедра „Хирургия, акушерство и гинекология, нервни болести, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, УНГ болести ”:

Ръководител катедра:
– Проф.д-р Валентин Стоянов, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Обща и оперативна хирургия”:
– проф.д-р Васил Обретенов, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
– доц.д-р Анатолий Карашмалъков, a_karashmalakov@аbv.bg;
– доц. д-р Борислав Денчев, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
– доц. д-р Валентин Василев, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Направление „Акушерство и гинекология”:
– доц. д-р Валентин Ирмов, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Нервни болести”:
– доц. д-р Петя Минева, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Психиатрия”:
– доц. д-р Георги Панов, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
– доц. д-р Биляна Великова-Цонева, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Физиотерапия и рехабилитация”:
– доц. Антоанета Грозева, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „УНГ болести”:
– Проф.д-р Валентин Стоянов, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Области на научни интереси на преподавателите в КАТЕДРА „Хирургия, акушерство и гинекология, нервни болести, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, УНГ болести ”:

Ръководител катедра – Проф.д-р Валентин Стоянов, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Обща и оперативна хирургия”:

– проф.д-р Васил Обретенов, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
– доц.д-р Анатолий Карашмалъков, a_karashmalakov@аbv.bg;
– доц. д-р Валентин Василев, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
Доц. Д-р Борислав Атанасов Денчев, дм
Област на научно развитие и интереси:
Интереси в областта на съдовата хирургия

Направление „Акушерство и гинекология”:

Доц.д-р Валентин Йосифов Ирмов, д.м.
Област на научно развитие и интереси:
03.01.45 Акушерство и гинекология
Интереси в областта на първична и вторична профилактика на рака на маточната шийка
Опит: Организация и провеждане на лекционни, практически и семинарни занятия със студенти от 2017 год.

Направление „Нервни болести”:

Доц. д-р Петя Минева
Област на научно развитие и интереси
1. Съдови заболявания на мозъка и рискови фактори за тяхното възникване:
А. Профилактика - определяне степен на риск от инсулт при лица със съдови рискови фактори
Б. Диагноза на мозъчни инсулти
В. Лечение на мозъчни инсулти
Г. Рехабилитационни програми за преживелите мозъчни инсулти
2. Ултарзвукови методи за диагностика на нервната система
3. Клинична невропсихолохия - диагностика, профилактика и лечение на деменции
4. Медицина на съня - диагностика и лечение на обструктивна сънна апнея и други нарушения на съня
Опит:Организация и провеждане на лекционни, практически и семинарни занятия по неврология със студенти по следните специалности: преподавала съм в следните медицински специалности: "Медицина", "Лекарски асистент", "Медицинска сестра", "Акушерка", "Рехабилитатор", "Рехабилитация и ерготерапия" в два университета - Тракийски университет, Медицински факултет и Медицински колеж, гр. Ст. загора и Университет "Проф. Асен Златаров", Медински колеж и ФОЗЗГ, гр. Бургас. Преподавателски стаж и опит 24 години, от които лекционен - 12 години. В цитираните университети и медицински специалности по дисциплина "Неврология" са р азработени самостоятелно от мен и са осъществени лекционни и практичски програми

Направление „Психиатрия”:

Доц. д-р Георги Панов
Доц. д-р Биляна Великова-Цонкова
Област на научно развитие и интереси:
3.2. Психология.
Интереси в следните области - Психоонкология, Здравна психология и по-тесните области Механизми за социална подкрепа; Психология на общността, Качество на живот.
Опит: Организация и провеждане на лекционни и семинарни занятия със студенти в бакалавърски и магистърски програми в сп. Мед. сестра, сп. Акушерка, педагогически специалности (ПНУП, НУПЧЕ, ПУПЧЕ, Социална педагогика, История и психология, Химия, История, Български език и история, Бълг. филология). Участие в следдипломни обучения на специалисти в областта на здравните грижи и курсисти с педагогически профил.

Направление „Физиотерапия и рехабилитация”:

доц. Антоанета Грозева, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „УНГ болести”:

Проф.д-р Валентин Стоянов, д.м.
Област на научно развитие и интереси:
7.1. Медицина.
Интереси в следните области - Оториноларингология, Социална медицина и здравен мениджмънт, Бронхоезофагология, Качество на живот.
Опит: Организация и провеждане на лекционни и семинарни занятия със студенти в бакалавърски и магистърски програми в специалностите медицина, медицинска сестра, акушерка, социални дейности, лекарски асистент, парамедици, здравен мениджмънт, медицинска рехабилитация и ерготерапия. Участие в следдипломни обучения на специалисти в областта на медицината и здравния мениджмънт. Ръководител на специализанти и докторанти по оториноларингология, в т.ч. успешно защитили дисертация и придобили клинична специалност по УНГ болести.

АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Адрес: 8010 гр. Бургас
бул. „Проф. д-р Якимов” 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Медицински факултет

Ръководител-катедра: Проф.д-р Валентин Стоянов, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Технически изпълнител: Таня Цанева
GSM – 0885 638 088
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011