КАТЕДРА "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ФАРМАКОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ, СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ, КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ЛАТИНСКИ ЕЗИК"

Печат

РЪКОВОДИТЕЛ-КАТЕДРА
Доц. д-р Владимир Христов Гончев, д.м.

МИСИЯ: Да осигурява обучението на студентите по дисциплините пропедевтика на вътрешните болести, вътрешни болести, детски болести, фармакология, социална медицина, медицинска етика и деонтология, биоетика, абща медицина, медицина на бедствените ситуации, латински език като част от образователната програма обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Медицина“ от професионално направление 7.1 „Медицина”.

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани, мотивирани, конкурентноспособни специалисти в областта на медицината, които да осъществяват в рамките на своите професионални компетенции, качествена медицинска помощ в областта на профилактиката, лечението, рехабилитацията на индивидите, групите и обществото. Нивото на подготовката да отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика.

Обучението по специалност „Медицина“ се осъществява в редовна форма на обучение, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността (учебен план). Курсът на обучение е шест години. Той включва десет учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.
Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани, мотивирани, конкурентноспособни специалисти, които след завършване на пълния курс на обучение и успешно положени държавни изпити, получават диплома за завършено висше образование в образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация „лекар”.
Придобитите от завършилите студенти професионални компетенции ще им позволят да се реализират като специалисти. Те ще могат да: извършват консултация на пациент; оценяват клинична картина, назначават изследвания, правят диагноза и обсъждат лечебен план; оказват неотложна помощ при спешни състояния; извършват различни манипулации; прилагат етичните и легални принципи в медицинската практика; оценяват психологичните и социални аспекти на заболяванията; прилагат принципите и компетентностите на медицината; използват информация и информационни технологии в медицински контекст; прилагат научни принципи, методи и познания в медицинската практика и изследвания; допринасят за по-доброто здравно състояние на нацията, ангажират се с проблеми в системата на общественото здравеопазване.

Учебни ДИСЦИПЛИНИ, преподавани от преподаватели в катедра "Вътрешни болести, фармакология, педиатрия, социална медицина, медицина на бедствените ситуации, компютърни технологии и латински език"в съответствие с учебен план на специалност „Медицина“:
Вътрешни болести
Детски болести
Фармакология
Социална медицина
Биостатистика
Обща медицина
Медицина на бедствените ситуации
Компютърни технологии
Латински език

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ НА КАТЕДРА „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ФАРМАКОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ, СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ, КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ЛАТИНСКИ ЕЗИК”:

Ръководител катедра:
– доц. д-р Владимир Христов Гончев, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Вътрешни болести”:
– Доц. д-р Илия Попов, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
– Доц. д-р Светлин Цонев, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
– Д-р Елена Кирилова, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
– Д-р Златина Георгиева Миринчева, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
– Д-р Ирина Иванова Момчева, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
– Д-р Кристилина Николаева Илиева, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
– Д-р Иванета Димитрова Йончева-Бисерова, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
– Д-р Николай Красимиров Костадинов, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Фармакология”:
– Доц. д-р Христо Бургазлиев, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Социална медицина“:
– Доц. д-р Владимир Гончев, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
– Доц. д-р Галина Терзиева, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
– Ас. д-р Бойко Миразчийски, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Медицинска етика“:
– Доц. д-р Владимир Гончев, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
– Ас. д-р Соня Костадинова Ненчева This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Медицина на бедствените ситуаци“:
– Гл. ас. Пламена Атанасова, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
– Гл. ас. Сабина Недкова, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направления „Латински език“:
– Ас. Стоянка Николова, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОБЛАСТИ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В КАТЕДРА „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ФАРМАКОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ, СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ, КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ЛАТИНСКИ ЕЗИК ”:

Направление „Вътрешни болести”

– Доц. д-р Илия Попов
– Ас. д-р Елена Кирилова

Дисциплина „Пропедевтика на Вътрешните болести”
– Проф.д-р Илия Попов, дм
- Участието на инфекцията с хеликобактер пилори в стомашната патология при болни с хронична бъбречна недостатъчост и на хемодиализа
– Ас. д-р Елена Кирилова, дм
-биомеханика на човешкото тяло и роля в клиничната медицина
- остеопороза

Дисциплина „Вътрешни болести”:
– Проф.д-р Илия Попов, дм
– Микробиота и ролята при Хронично бъбречно

Направление „Фармакология“

Доц. д-р Христо Бургазлиев
Област на научно развитие и интереси:
– Социална медицина. Социална фармация и фармацевтично законодателство. Етика и деонтология. Фитотерапия.

Направление „Социална медицина“

– Доц. д-р Владимир Гончев, дм
Област на научно развитие и интереси:
Социална медицина, Вътрешни болести, Икономика на здравепозването, Медицинска етика и деонтология.
Опит: Организация и провеждане на лекционни, практически и семинарни занятия, автор на Учебни програми по гореизброените дисциплини за студенти от МФ, ФОЗЗГ и МК на Университет „Проф. д-р Асен Златров“, Бургас
– Доц. д-р Галина Терзиева
Опит: Организация и провеждане на лекционни, практически и семинарни занятия, съавтор на Учебни програми по гореизброените дисциплини за студенти от МК на Университет „Проф. д-р Асен Златров“, Бургас
– Ас.д-р Бойко Миразчийски, дм This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Медицинска етика“

– Ас. д-р Соня Костадинова Ненчева

Направление „Медицина на бедствените ситуации“

– Гл. ас. Пламена Атанасова
Област на научно развитие и интереси:
Техническа безопасност; Защита при бедствия; Медицина на бедствените ситуации; Оценка и анализ на технологични рискове
Опит: Организация и провеждане на лекционни, практически и семинарни занятия, съавтор на Учебни програми по гореизброените дисциплини за студенти от ФТН, ФОН, ФООЗГ и МК, ТК, КТ на Университет „Проф. д-р Асен Златров“, Бургас
– Гл. ас. Сабина Недкова
Област на научно развитие и интереси:
Техническа безопасност и защита при бедствия; Медицина на бедствените ситуации; Управление на риска; Управление на риска в здравеопазването; Оценка и анализ на технологични рискове; Опит: Организация и провеждане на лекционни, практически и семинарни занятия, съавтор на Учебни програми по гореизброените дисциплини за студенти от ФТН, ФОН, ФООЗГ и МК, ТК, КТ на Университет „Проф. д-р Асен Златров“, Бургас

Направление „Латински език“

–  Ас. Стоянка Николова

АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Адрес: 8010 гр. Бургас
бул. „Проф. д-р Якимов” 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Медицински факултет

Ръководител-катедра: Доц. д-р Владимир Гончев
GSM – 0898 808870
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Технически изпълнител за Медицински факултет: Таня Цанева
GSM – 0885 638 088
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011