КАТЕДРА "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ФАРМАКОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ, СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ, КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ЛАТИНСКИ ЕЗИК"

Печат

РЪКОВОДИТЕЛ-КАТЕДРА
Доц. д-р Владимир Христов Гончев, д.м.

МИСИЯ: Да осигурява обучението на студентите по дисциплините пропедевтика на вътрешните болести, вътрешни болести, детски болести, фармакология, социална медицина, медицинска етика и деонтология, медицина на бедствените ситуации, латински език като част от образователната програма и обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Медицина“ от професионално направление 7.1 „Медицина”.

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани, мотивирани, конкурентноспособни специалисти в областта на медицината, които да осъществяват в рамките на своите професионални компетенции, качествена медицинска помощ в областта на профилактиката, лечението, рехабилитацията на индивидите, групите и обществото. Нивото на подготовката да отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика.

Обучението по специалност „Медицина“ се осъществява в редовна форма на обучение, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността (учебен план). Курсът на обучение е шест години. Той включва десет учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.
Придобитите от завършилите студенти професионални компетенции ще им позволят да се реализират като професионалисти в областта на медицинта. Те ще могат да: извършват консултация на пациент; оценяват клинична картина, назначават изследвания, правят диагноза и обсъждат лечебен план; оказват неотложна помощ при спешни състояния; извършват различни манипулации; прилагат етичните и легални принципи в медицинската практика; оценяват психологичните и социални аспекти на заболяванията; прилагат принципите и компетентностите на медицината; използват информация и информационни технологии в медицински контекст; прилагат научни принципи, методи и познания в медицинската практика и изследвания; допринасят за по-доброто здравно състояние на нацията, ангажират се с проблеми в системата на общественото здравеопазване.

Учебни ДИСЦИПЛИНИ, преподавани от преподаватели в катедра "Вътрешни болести, фармакология, педиатрия, социална медицина, медицина на бедствените ситуации, компютърни технологии и латински език " в съответствие с учебен план на специалност „Медицина“:
- Пропедевтика на вътрешните болести
- Вътрешни болести
- Детски болести
- Фармакология
- Социална медицина
- Медицина на бедствените ситуации
- Компютърни технологии
- Латински език

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ на катедра „Вътрешни болести, фармакология, педиатрия, социална медицина, медицина на бедствените ситуации, компютърни технологии и латински език”:

Ръководител катедра:
– доц. д-р Владимир Христов Гончев, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Вътрешни болести”:
– Доц . д-р Илия Попов, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
– Ас. д-р Елена Кирилова, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Фармакология”:
– Доц. Калоян Георгиев, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Социална медицина“:
– Доц. д-р Владимир Гончев, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
– Доц. д-р Галина Терзиева, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
– Ас. д-р Христо Бургазлиев, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Медицинска етика“:
– Ас. д-р Соня Костадинова Ненчева This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направление „Медицина на бедствените ситуаци“:
– Гл. ас. Пламена Атанасова, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
– Гл. ас. Сабина Недкова, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Направления „Латински език“:
– Ас. Стоянка Николова, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Области на научни интереси на преподавателите в КАТЕДРА „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ФАРМАКОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ, СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ, КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ЛАТИНСКИ ЕЗИК ”:

Направление „Вътрешни болести”

– Дисциплина „Пропедевтика на Вътрешните болести”
– Доц. д-р Илия Попов, дм
Област на научно развитие и интереси:
Участието на инфекцията с хеликобактер пилори в стомашната патология при болни с хронична бъбречна недостатъчост и на хемодиализа
– Ас.д-р Елена Кирилова, дм
Област на научно развитие и интереси:
Биомеханика на човешкото тяло и роля в клиничната медицина - остеопороза

Дисциплина „Вътрешни болести”
– Доц. д-р Илия Попов, дм
Област на научно развитие и интереси:
Микробиота и ролята при хронично бъбречно заболяване
– Ас.д-р Елена Кирилова, дм
Област на научно развитие и интереси:
Бъбречна недостатъчност при трансплантация на стволови клетки

Направление „Фармакология”

Доц. Калоян Георгиев
Област на научно развитие и интереси:
Лекарствен дизайн, фармакокинетични и фармакодинамични лекарствени взаимодействия, експериментална химиотерапия, молекулярна фармакология.
Опит: Организация и провеждане на лекционни, практически и семинарни занятия със студенти по медицина (фармакология), стоматология (фармакология), фармация (фармакология, токсикология, фармакотерапия, клинична фармация, биофармация и фармакокинетика), медицински сестри (фармакология), помощник фармацевти (фармакология и токсикология), рехабилитатори (фармакология), медицински и рентгенови лаборанти (фармакология).

Направление „Педиатриия”

– Доц. д-р Миглена Георгиева дм
Област на научно развитие и интереси - детски болести, болести на черния дроб, хранене

Направление „Социална медицина“

– Доц. д-р Владимир Гончев дм
Област на научно развитие и интереси:
Социална медицина и обществено здравеопазване, Вътрешни болести, Икономика на здравепозването, Медицинска етика и деонтология.
Опит: Организация и провеждане на лекционни, практически и семинарни занятия, автор на Учебни програми по гореизброените дисциплини за студенти от МФ, ФОЗЗГ и МК на Университет „Проф. д-р Асен Златров“, Бургас
– Доц. д-р Галина Терзиева дп
Област на научно развитие и интереси:
1. Обществено здравеопазване: здравно възпитание, здравна култура, здравословен начин на живот; промоция и превенция на здравето; медико-социални проблеми на деца и възрастни;
2. Педагогика: теория на възпитанието и дидактика, методика на обучението, медицинска педагогика, качество на обучението по Здравни грижи.
Опит: Организация и провеждане на лекционни, практически и семинарни занятия със студенти от медицински и педагогически специалности;обучение по СДО, обучение по образователни проекти, обучения по програми към БАПЗГ.
– Ас. д-р Христо Бургазлиев дм
Област на научно развитие и интереси:
Социална медицина. Социална фармация и фармацевтично законодателство. Етика и деонтология. Фитотерапия.
Опит: Организация и провеждане на лекционни, практически и семинарни занятия, съавтор на Учебни програми по гореизброените дисциплини за студенти от МК на Университет „Проф. д-р Асен Златров“, Бургас

Направление „Медицинска етика“

– Гл. ас. д-р Соня Костадинова Ненчева дм
Област на научно развитие и интереси:
Здравеопазване и Фармация
Опит: Организация и провеждане на лекционни, практически и семинарни занятия със студенти по: Медицинска статистика, Наукознание, Лечебен масаж, Ерготерапия, Медицинска етика и деонтология, Методи за функционално изследване в МР и ЕТ.

Направление „Медицина на бедствените ситуаци“

– Гл. ас. Пламена Атанасова
Област на научно развитие и интереси:
Техническа безопасност; Защита при бедствия; Медицина на бедствените ситуации; Оценка и анализ на технологични рискове
Опит: Организация и провеждане на лекционни, практически и семинарни занятия, съавтор на Учебни програми по гореизброените дисциплини за студенти от ФТН, ФОН, ФООЗГ и МК, ТК, КТ на Университет „Проф. д-р Асен Златров“, Бургас
– Гл. ас. Сабина Недкова
Област на научно развитие и интереси:
Техническа безопасност и защита при бедствия; Медицина на бедствените ситуации; Управление на риска; Управление на риска в здравеопазването; Оценка и анализ на технологични рискове;
Опит: Организация и провеждане на лекционни, практически и семинарни занятия, съавтор на Учебни програми по гореизброените дисциплини за студенти от ФТН, ФОН, ФООЗГ и МК, ТК, КТ на Университет „Проф. д-р Асен Златров“, Бургас

Направление „Латински език“

– Ас. Стоянка Николова
Област на научно развитие и интереси: чужди езици- изучаване и преподаване.
Опит: Организация и провеждане на лекционни, практически и семинарни занятия със студенти от 2018г.

АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Адрес: 8010 гр. Бургас
бул. „Проф. д-р Якимов” 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Медицински факултет

Ръководител-катедра: Доц. д-р Владимир Гончев
GSM – 0898 808870
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Технически изпълнител: Таня Цанева
GSM – 0885 638 088
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011