МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Печат

 

На 10.05.2019 г. Народното събрание на Република България прие решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас. Във факултета ще се обучават студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” на специалност „Медицина” - учебен план, квалификационна характеристика.

Факултетът по медицина ще провежда съвременна, отговаряща на световните стандарти и законите в страната, образователна политика, която ще бъде фокусирана върху:
• Обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност от професионално направление 7.1. „Медицина”, редовна форма на обучение;
• Подготовка на докторанти за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в областта на медицинската наука и практика;
• Следдипломно и продължаващо обучение по специалности от професионално направление „Медицина” за нуждите на медицинската наука и практика;
• Фундаментални и приложни научни изследвания;
• Експертна дейност в сферата на здравеопазването.

Обучението по специалност „Медицина” се осъществява само в редовна форма на обучение, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва десет учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.

След завършване на пълния курс на обучение и успешно положени държавни изпити, студентите получават диплома за завършено висше образование с професионална квалификация „лекар” и придобиват образователно- квалификационна степен „магистър”.

 

Условия за кандидатстване: завършено средно образование

 

Прием: редовна форма на обучение, държавна поръчка

 

Конкурс: изпит по биология, изпит по химия

 

Обучение: 6-годишен период на обучение (10 семестъра и 1 година преддипломен стаж)

 

Програма за кандидатстудентски изпит по Биология за специалност „Медицина“

Програма за кандидатстудентски изпит по Химия за специалност „Медицина“

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011