Департамент по езиково обучение

Печат

Департаментът по езиково обучение е основно структурно звено на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, което осигурява обучението по чужд език на студентите от всички специалности в ОКС Професионален бакалавър, ОКС Бакалавър, ОКС Магистър и ОКС Доктор.

Департаментът провежда обучение по английски, немски, френски, чешки, полски и руски език.

Структура:

Департаментът по езиково обучение се състои от 1 катедра и 1 секция:

  • катедра “Славянски езици и Немски език”,
  • секция “Английски и френски език”

Академичен състав

Академичният състав на департамента по езиково обучение включва 21 преподаватели на основен трудов договор и един гост-преподавател, от които 1 професор, 3 доценти, 18 асистенти и главни асистенти (от тях 1 доктор на педагогическите науки и 7 доктори).

Образователни направления:
 • Специализирано чуждоезиково обучение в областта на хуманитарните науки;
  • Специализирано чуждоезиково обучение в областта на природонаучните дисциплини;
  • Специализирано чуждоезиково обучение в областта на техническите дисциплини и ИКТ;
  • Специализирано чуждоезиково обучение в областта на медицината и здравеопазването;
  • Специализирано чуждоезиково обучение в сферата на туризма;
  • Езикознание и литературознание за педагози от предучилищна и начална образователна степен;
  • Методика на обучението по чужд език.

Квалификационни направления и курсове
  • Чуждоезикова квалификация на педагози от предучилищна и начална образователна степен за придобиване на правоспособност за преподаване на чужд език;
  • Чуждоезикова квалификация и курсове за нефилолози на нива от А1 до С1 от Общата европейска езикова рамка;
  • Чуждоезикова квалификация и курсове по “специализиран език”.

Направления в научноизследователската дейност
 • Методика на специализирано чуждоезиково обучение;
 • Съпоставително езикознание;
 • Странознание и междукултурни контакти;
 • Дистанционно обучение по чужди езици и ИКТ в образованието.

Материално-техническа база

Обучението по чужд език в ДЕО е съобразено със съвременните тенденции в чуждоезиковото обучение. Оптималното съчетаване на традиционни и модерни методи на обучение осигуряват успеха при усвояване и автоматизиране на чуждоезиковите умения и компетентности.

Приложението на аудио-визуални средства се допълва от използване на информационните и комуникационни технологии за обучение, чрез работа в езикови лаборатории, мултимедийни зали, телевизионно студио, както и онлайн чрез платформата на университета.

Децентрализираното разположение на езиковите лаборатории и мултимедийните кабинети предоставя възможност на студентите не само да участват индивидуално и пълноценно в учебните занятия, но и да повишават самостоятелно чуждоезиковите си умения и навици.

Мисия и цели

Мисията на департамента по езиково обучение е да осигурява високо качество на обучението по чужди езици като формира висококвалифицирани специалисти, които да бъдат конкурентоспособни в условията на европейската интеграция на страната ни.

Основната цел на департамента е да организира езиковото обучение така, че да отговаря на изискванията на динамично променящата се среда във високотехнологичния 21 век; да изгражда у студентите знания, умения и компетентности по чужд език, които да им гарантират успешна професионална реализация и мобилност в рамките на европейските програми за международно сътрудничество.

Международна дейност

Академичният състав на Департамента по езиково обучение (ДЕО) участва в различни международни проекти по линия на програмите на Европейския съюз и на културните отдели на посолствата на Обединеното кралство, Испания, Франция и др.

Тясно сътрудничество по програма Еразъм+ и в рамките на двустранни договори се осъществява с университети от Франция, Германия, Обединеното кралство, Полша, Русия, Украйна, Беларус, Латвия, Португалия и др.

За контакти
Адрес: 8010 гр. Бургас
Бул. ” Проф.д-р Якимов ” 1
Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”
Департамент по езиково обучение

Директор:
Ас. Иван Василев Соколов
Вътр. тел.:287
Телефон:(056) 716 783; 0885 666 417; 0889 621 066
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011