Колеж по туризъм

Печат

Колежът по туризъм в Бургас е основно звено в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Открит е на 01.10.1967 г. Мисията на Колежа е подготовка на специалисти за туристическия бранш в ОКС “Професионален бакалавър”.

В Колежа по туризъм се осъществява учебнопреподавателска и научноизследователска дейност. Oбучението от учебната 2019-2020 г.се извършва в три специалности:
• “Организация и управление на хотел и ресторант” – редовно обучение- учебен план и задочно обучение - учебен план
• “Управление на туроператорската и турагентската дейност” – редовно обучение -  учебен план
• “Организация и управление на туристическото обслужване” – редовно обучение - учебен план;

Срокът за обучението по специалностите в Колежа по туризъм е шест семестъра за редовно обучение и седем семестъра за задочно обучение.

Специалност “Организация и управление на хотел и ресторант” е утвърдена и апробирана и включва учебни дисциплини, формиращи фундаментална и професионална подготовка в областта на хотелиерството и ресторантъорството в туризма и много добра езикова подготовка. Завършилите придобиват знания, в резултат на което могат да се реализират като:
• Мениджъри в хотели и ресторанти от всички категории;
• Функционални специалисти в хотелиерството и ресторантьорството;
• Фронт офис мениджъри.

Специалност „Управление на туроператорската и турагентската дейност“ е нова специалност в Колежа по туризъм, разкрита от учебната 2019-2020 г. Тя формира специализирани теоретични знания, практически умения и професионални компетенции у студентите по управление на туроператорската, турагенската и екскурзоводската дейности в туристическия бизнес и свързаната с тях организация на посредническата дейност в туризма. Целите на обучението са ориентирани към университетската подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите на туристическата практика в съвременните условия за развитие на туризма в България. Те са рационално насочени и конкретизирани към посредническия сектор в туризма – туроператорската и туристическата агентска и екскурзоводска дейности. Студентите получават отлична подготовка по два чужди езика. В обучението им е застъпена концепцията „Обучение чрез работа“, която включва интегрирано практическо обучение в реална работна среда.
Придобилите професионална квалификация дипломирани студенти се реализират като:
• Управители на туристически фирми и обекти;
• Туроператори и туристически агенти;
• Представители на туристически фирми;
• Организатори на посредническата дейност;
• Екскурзоводи в страната и чужбина;
• Аниматори в туризма.

Програмата за обучение на професионалните бакалаври по специалност „Организация и управление на туристическото обслужване” включва учебни дисциплини, формиращи фундаментална и професионална подготовка в областта на туризма, посредническите дейности, пътническия транспорт, както и солидни езикови знания. В резултат на придобитите знания, завършилите специалността могат да се реализират като:
• Функционални специалисти в посредническите дейности на туризма;
• Туроператори и туристически агенти;
• Представители на туристически фирми;
• Екскурзоводи в страната и в чужбина;
• Аниматори, обменители и др.

От учебната 2019-2020 г. се прекратява приемът по специалност „Организация и управление на туристическото обслужване”, като приетите в тази специалност студенти имат възможност да се дипломират по утвърдените за нея учебни планове.

Колежът по туризъм разполага със съвременна материална база, в която се осъществява теоретичното и практическо обучение на студентите. Тя включва учебен корпус, хотел „Парк”, ресторанt и кафе-сладкарница „Колежа”. В учебния корпус са разположени 39 учебни зали:

  • Лекционни зали - 3 броя:
  • Зали за семинарни занятия – 27 броя:
  • Специализирани учебни кабинети (11 броя) по: "Технология на кулинарната продукция", "Кетърингови системи", "Стокознание", "Барманство", "Сомелиерство", "Чуждоезиково обучение", "Информатика", "Екскурзоводство", "Етнография";
  • Конферентна зала;
  • Библиотека;
  • Спортна база;
  • Социално-битова база.

Академичният състав на Колежа по туризъм се състои от 14 преподаватели, разпределени, според научната специалност, в две катедри:
1. Катедра “Икономика и управление на туристическото обслужване”.
2. Катедра “Организация и технология на туристическото обслужване”.

На територията на Колежа е разположен и Департамент по езиково обучение, който осъществява чуждоезиковата подготовка на студентите по английски, немски, френски, руски, полски и чешки езици.

В Колежа се развива интензивна научно-изследователска дейност, резултатите от която се регистрират чрез обширна публикационна дейност на преподавателите и студентите и участие в български и международни научни конференции, в множество вътрешноуниверситетски, национални и международни проекти.

В процеса на своето развитие Колежът по туризъм участва в международни академични проекти, съвместно с университети във Великобритания, Русия, Украина, Турция, проекти по Програма “ФАР”, Пилотен международен проект по Програма “Леонардо да Винчи” и др.

Колежът по туризъм е носител на отличия: отличичие на Бургаската търговско-промишлена палата за 2017 г. за голям принос в развитието на туристическия бизнес, купи и грамоти от национални кулинарни конкурси, което доказва високото ниво на теоретичната и практическата подготовка на студентите и високите академични компетенции на преподавателския състав.

  

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:

Директор: Проф. д-р Братой Георгиев Копринаров
Тел.: (056) 716 911; 0885 680 051         
Факс: +359 56 813 761
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Учебен отдел:
Т.Черкезова  -  (056) 703 989;  0886 680 053Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011