Катедра "Икономика и управление на туристическото обслужване"

Печат

Численият състав на щатните преподаватели в катедрата е 7 човека.

 ДИСЦИПЛИНИ

* Въведение в туризма
* Етика в туризма
* Методика на екскурзоводското обслужване
* Методика на анимацията в туризма
* Туристически ресурси
* Туроператорска и агентска дейност
* Социална психология и туристическо поведение
* Икономика и организация на хотел и ресторант
* Обслужване в средства за настаняване
* Маркетинг и реклама в туризма
* Основи на управлението
* Основи на правото
* Културно историческо наследство
* Етнография
* Управление на човешките ресурси
* Микроикономика
* Макроикономика
* Счетоводство и контрол
* Спецсеминар – делова игра

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
* Икономика и управление на туризма
* Организация и управление на туризма
* Антропология, социология и науки за човека
* Теория на възпитанието и дидактика

Адрес, лица за контакти
Адрес: 8001 Бургас
          Парк „Езеро”
          Колеж по туризъм
          Ръководител катедра: Проф. д-р Братой Георгиев Копринаров

          тел. (056) 716 911; 0885 680 051

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011