Медицински колеж

Печат

Медицински колеж има 65 годишна образователна история и традиции в обучението на професионалисти по здравни грижи.Той се явява правоприемник на основаното през 1950 година Училище за медицински сестри.

Презентация
От уч.1997/98 година е основно звено в структурата на Университет „Проф. д-р А. Златаров” Бургас.
В Медицински колеж се осигурява базисна подготовка на професионалисти в областта на здравните грижи и услуги, успешно реализиращи се в публичния и частен сектор на здравната , фармацевтичната и медико-социалната мрежи на гр.Бургас, региона, страната и на международните пазари на труда.
Обучението се извършва съобразно международните, националните и вътрешноуниверситетските образователно-професионални стандарти, изисквания, регламенти.
Лицата, завършили Медицински колеж получават диплом за висше образование на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в професионално направление “Здравни грижи” с професионална квалификация по съответната специалност.

 

Обучаваните специалности са:

 в сектор І: Професии в областта на здравеопазването от списъка на регулираните специалности в Република България (ПМС 925/29.12.2006 г.);
в област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт професионално направление 7.5. Здравни грижи от Класификатор на областите на висше образование

регулирана специалност „помощник-фармацевт”, образователно- квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър”, акредитирана от НАОА. (учебен план, квалификационна характеристика) Срок на обучение 3 години /6 семестъра/.

    Обучението по тази специалност започва от учебната 2002/2003 г. Изучават се дисциплини по медико-биологични науки, хуманитарно - социални науки, клинични науки, специализирани науки. Формират се знания, практически умения, мотивация, качества и способности за пълноценна професионална реализация.
    Реализация: Осъществяват висококвалифицирани дейности в лекарствоснабдяването, лекарствопроизводството и лекарствообслужването на индивидите и социалните общности в рамките на своите компетентности (под контрола на магистър фармацевт или самостоятелно).Широки възможности за реализация в аптечна мрежа и във фармацевтичната индустрия.
  • регулирана специалност „рехабилитатор”,  образователно квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър”, акредитирана от НАОА. (учебен план, квалификационна характеристика) Срок на обучение 3 години /6 семестъра/.
  • Обучението по тази специалност започва от учебната 1995/96 г. Изучават се дисциплини по медико-биологични науки, хуманитарно-социални науки, клинични науки, специални науки. Формират се знания , практически умения ,мотивация, качества и способности за пълноценна професионална реализация.
    Реализация: осъществяват комплексни висококвалифицирани грижи за лечение, рехабилитация и профилактика на индивидите , социалните групи и общности във всички видове лечебни, лечебно-профилактични, рехабилитационни, медико-социални заведения в публичния и частния сектор на здравеопазването, както и по домовете.

 Структура на Медицински колеж:
* Общо събрание
* Съвет на колежа
* Директор и зам.-директор
* Катедри
* Учебен отдел
* Административно-помощно звено

Директор : Доц. д-р Антоанета Грозева д.м.
тел.: 0885680803, вътр. 551
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Зам.-директор : гл. ас. д-р Стефан Хърков
Вътр. тел.: 551
Тел.: 0888 680 076
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Инспектор УО: Цецка Кирилова Иванова
тел.: вътр. 554 ; 056 71 6708; 0885 680 106
Технически изпълнител: Таня Георгиева Георгиева – Стоянова
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Академичният състав напълно съответствува на изискванията на ЗВО и ЗРАССРБ и вътрешноуниверситетската нормативна уредба.

На лице е спазване и поддържане на академичните стандарти на преподаваните учебни дисциплини. Академичният състав е приведен в съответствие със ЗВО и ЕДИ по специалностти.Разпределен е в две катедри: Катедра Фармация и Катедра Здравни и социални грижи. Организацията и обучението по специалността “Помощник фармацевт” се провеждат от академичния състав на катедра „Фармация”. Организацията и обучението по специалността “Рехабилитатор” се провеждат от академичния състав на катедра „Здравни и социални грижи”. Мобилността на академичния състав се осъществява във всички основни структурни звена на университета – факултети, колежи, департаменти. В обучението са привлечени изтъкнати специалисти и научно-преподавателски кадри в национален и международен мащаб.

КАТЕДРА „ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ”
1. доц. Антоанета Стефанова Грозева – ръководител катедра
2. доц. Румяна Георгиева Ташева
3. доц. Симеон Александров Рибагин
4. гл. ас. д-р Гергана Ангелова Ангелова – Попова
5. гл. ас. д-р Йордан Тодоров Гавраилов
6. гл. ас. д-р Светла Михайлова Шопова
7. ас. Златина Стоянова Борисова
8. преп. Тодор Ангелов Ташев
9. преп. Валентин Дойчинов Вълчев

КАТЕДРА „ФАРМАЦИЯ”
1. проф. Стефан Димитров Николов – ръководител катедра
2. проф. Илко Николаев Гетов
3. доц. д-р Виктория Искрова Михайлова
4. доц. д-р Илия Желев Славов
5. доц. д-р Светлана Фоткова Георгиева
6. доц. д-р Румен Павлов Николов
7. гл. ас. д-р Ваня Михова Пепеляшева
8. гл. ас. д-р Стефан Ванев Хърков
9. гл. ас. д-р Христо Георгиев Бургазлиев
10. ас. м.ф. Светла Христова Стойкова
11. преп. Цветана Йорданова Томова

 Медицински колеж разполага с необходимите за обучението учебна и учебнопрактическа бази на територията на града, региона и страната и подходяща информационна база за обучение и изследователска дейност на студентите и преподавателите в съответствие със спецификата на обучаваните специалности.

Научно-изследователската и научно-приложната дейност на преподавателите и студентите, съвместно с институции, организации и сдружения, потребители на кадри, пациенти, е насочена към обогатяване на здравната и социална практика с теоретико-практически разработки и инструментариум в следните приоритетни научни и научно - приложни области:

- иновации и качество на медицинското образование;

- промоция на здравето;

- медико-социална превенция и рехабилитация на водещите социално-значими болести;

- обществено здравеопазване.

Медицински колеж осъществява образователно и научно сътрудничество със сродни институции в национален и международен мащаб, както и програма “Еразмус”.

Адрес за кореспонденция:
Медицински колеж при Университет "Проф. д-р Ас. Златаров" Бургас
бул. “Ст. Стамболов” 69
Телефон: 056 716708 / 0885 68 01 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011