Технически колеж

Печат

КРАТКА ИСТОРИЯ

С Постановление на МС № 24 от 20 май 1986 година в Бургас е създаден Техникум над средно образование по машиностроене и електротехника (ТНСО), интегриран с Висшия машинно-електротехнически институт (ВМЕИ) „В. И. Ленин” – София. Основните задачи на техникума са да подготвя кадри с полувисше образование, повишавайки квалификацията на кадрите със средно и средно-специално образование, както и да развива научно-изследователската и развойно-внедрителската дейност, съвместно с ВУЗ, с участието на студенти и преподаватели. Студентите се обучават по шест специалности: „Електрически машини и апарати”, „Електроника и микроелектроника”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Технология и организация на автомобилния транспорт”, „Технология на машиностроенето и уредостроенето”, „Обработка на металите с пластична деформация”.

През 1989 г. с Постановление на МС № 52 от 9 ноември и в изпълнение на Заповед на Комитета за наука и висше образование от 28 ноември 1989 година, Техникумът над средно образование се преобразува в полувисш Институт по машиностроене и електротехника „Христо Смирненски”, като запазва интеграцията си с ВМЕИ “В. И. Ленин” – София.

С извършване на структурни преобразования в сферата на висшето образование с Постановление на МС № 16 от 27 януари 1997 година, Полувисшият институт по машиностроене и електротехника – Бургас беше преобразуван в колеж, с наименование “Технически колеж” – Бургас, който влиза в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Актуализирани са специалностите, по които се обучават студентите в Колежа.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ

В Технически колеж работят на щат общо 18 преподаватели, от които:
        Професори – 1
        Доценти – 7
        Нехабилитирани доктори – 3
        Нехабилитирани – 9

 Голяма част от хабилитираните преподаватели на щат в Университета също четат лекции в Технически колеж.
 

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Технически колеж разполага със специализирани кабинети, лаборатории, сервиз и стенд за диагностика на автомобили, компютърни зали, библиотека, както и с достъп до цялата материална база на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Студентите имат достъп до безжична интернет мрежа.


СПЕЦИАЛНОСТИ, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
В колежа се обучават студенти по пет специалности:
        КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
        ЕЛЕКТРОНИКА
        ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
        МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ
        ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

АНОТАЦИИ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

Специалност “Компютърни системи и технологии” - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Завършилите тази специалност са подготвени да участвуват в производството на компютри и други средства на компютърната техника в разработката на програмни средства, диагностициране и отстраняване на неизправности в компютърните системи и средства на компютърната техника и програмните продукти за тях.

 Обучението по тази специалност включва:

 • общотеоретична подготовка по математика, физика, информатика и електротехника
 • обща и специализирана подготовка по електронни елементи; полупроводникови елементи и интегрални схеми; аналогова и цифрова схемотехника; микропроцесорна схемотехника и компютърна техника; компютърни архитектури; бази данни; програмни езици; компютърни мрежи; компютърна графика и мултимедия.

Завършилите специалността са подготвени да работят във всички предприятия и фирми на длъжности, изискващи висше образование по тази специалност. Могат да обслужват и електрониката във военната техника.

Професионалният бакалавър по Компютърни системи и технологии получава умения за работа с приложни програмни продукти; системи за управление на база данни; системна и техническа документация; монтаж и демонтаж на компютърни системи и периферни устройства към тях; да работи с различни програмни продукти в областта на текстообработката, електронните таблици, база данни, мултимедия и офис техника.

 

Специалност “Електроника” - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Специалността е широкопрофилна. Завършилите получават квалификация за изпълнение на проектанска, конструкторска, производствено-технологична и организационно-управленска дейност. Обучението включва курсове в областта на електронните елементи, полупроводниковите прибори и интегрални схеми, микропроцесорната и компютърната техника, силовата, промишлената и медицинската електроника, работа и програмиране в Интернет.

 

Специалност “Електротехника” - учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика

Завършилите получават квалификация да работят във всички области, изискващи познания по силова електротехника и електроника, като технолози, енергетици, електромеханици, диспечери. Обучението включва курсове по фундаменталните дисциплини (математика, физика, информатика, инженерна графика, ел. измервания, промишлена електроника и др., специализирани технически дисциплини, като ел. машини и апарати, проектиране, производство, ремонт и експлоатация на ел. машини и апарати, ел. домакински уреди, както и курс по управление и проучване на малка фирма.

 Обучението по тази специалност включва:

 • обща фундаментална подготовка по математика, физика, информатика, философия, обща икономическа теория и др.;
 • общоинженерна подготовка в областта на общото машиностроене, машинните технологии за производство на машиностроителна продукция;
 • специализирана икономическа подготовка по основите на: счетоводството и финансите на фирмите, управлението и организацията на производството, мениджмънта, маркетинга и бизнес предприемачеството, търговското и трудовото право;
 • засилена езикова подготовка и обучение за работа със съвременна офис техника и водене на бизнес-кореспонденция.

Специалност “Машиностроене и уредостроене” - учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Завършилите тази специалност са подготвени да решават успешно проекто-конструкторски, производствено-технически и организационно-управленчески задачи от всички области на промишлеността. На студентите се дава възможност да получат освен фундаменталните, общотехническите и специализираните в областта на машиностроенето знания и допълнителна специализация по поддръжка на автоматизирани електропневматични системи за управление, програмиране и настройка на машини с ЦПУ, работа с графични системи за автоматизирано конструиране и документиране, компютърни интегрирани технологии и управление и отчетност на фирми.

Обучението осигурява възможност за изпълнение на следните дейности:

 • разработка на конструктивна и технологична документация на машини, уреди и инструменти;
 • експлоатация, поддръжка, програмиране, настройка и ремонт на уреди, устройства, машини, съоръжения и системи;
 • организационно-управленческа и контролна дейност в производствени фирми в областта на машиностроенето.

Професионалните бакалаври са подготвени да се реализират като ръководители в областта на машиностроенето в съответствие с тяхната квалификация, организатори на производство, технолози, механици, контрольори по качество, лаборанти, рекламни агенти на машиностроителни изделия и др.

 

 Специалност ”Транспортна техника и технологии” - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Студентите получават знания в областите на фундаменталните и общотехническите науки. Обучението по специалните дисциплини им дава възможност да извършват дейности, свързани с ремонт и диагностика на транспортната техника, горивни уредби на бензинови и дизелови двигатели, организация на товарни и пътнически превози, безопасност на движението, икономика на транспорта и др.

Завършилите студенти могат да се реализират в областта на транспорта като: организатори и ръководни кадри; контролни органи, провеждащи годишни технически прегледи; технически кадри и в други ведомства; висококвалифицирани специалисти при обслужването на автомобилни електронни системи, двигатели с вътрешно горене и трансмисии, системи за сигурност и др.; специалисти по организация и управление на транспортни фирми, безопасност на движението; консултанти при продажба на автомобили и резервни части.

Обучението на студентите включва:

 • Обща фундаментална подготовка по математика, физика;
 • Общотехническа подготовка
 • Специализирана техническа подготовка, включваща изучаването на съответствуващите на специалността курсове
 • Подготовка по икономика, мениджмънт, маркетинг, работа със съвременни програмни продукти, езиково обучение.

 

Специалност “Автомобилна електроника” - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Специалност "Компютърен индустриален дизайн" - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Специалност "Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника" - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Условия за обучение:
*** Срок за редовно обучение – 3 години;
*** Срок за задочно обучение – 3 години;
*** Завършилите студенти получават диплом за висше образование – образователно – квалификационна степен “професионален бакалавър”;
*** Осигурени са общежитие и ползване на студентските столове в града;
*** Работа със съвременни продукти за персонални компютри и засилено изучаване на английски език;
*** • Възможност за продължаване на обучението в ОКС „Магистър” в същото професионално направление към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и други университети в страната.

Повече от 50 преподаватели, ежегодно обучават над 220 студента – редовно и задочно обучение. За нуждите на учебния процес са обзаведени специализирани лаборатории – по електроника, електротехника, електрически машини, електрически апарати, диагностика на автомобила; лекционни зали, библиотека със специализиран библиотечен фонд, компютърни зали.
Учебните планове и програми са гъвкави и мобилни и са разработени с оглед обучението на специалисти за придобиване на съответната квалификация (професионални бакалаври по електроника, професионални бакалаври по електротехника и т.н.)


Адрес: 8000 Бургас ул. “Проф.Якимов” № 1
Университет “Проф.д-р Асен Златаров”
Технически колеж (Студентско общежитие бл.3)

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:
Директор:
тел.:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Зам.-директор: доц. д-р Лилия Анестиева Станева
Тел.:  (056) 716 590;  716 765; 0889 60 64 89   
Инспектор в Учебен отдел: Надя Крайчева - тел.: (056) 716 939; 0884 69 51 43    

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ВЪПРОСНИК за държавен изпит за спец. "КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ"
КОНСПЕКТ за държавен изпит за спец. "ЕЛЕКТРОНИКА"
КОНСПЕКТ за държавен изпит за спец. "МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ"
КОНСПЕКТ за държавен изпит за спец. "ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"
КОНСПЕКТ за държавен изпит за спец. "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА"

Телефон:(056) 716 469 begin_of_the_skype_highlighting (056) 716 469 БЕЗПЛАТНО  end_of_the_skype_highlighting; 716 511; 0889606489

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011