Технически колеж

Печат

КРАТКА ИСТОРИЯ

С Постановление на МС № 24 от 20 май 1986 година в Бургас е създаден Техникум над средно образование по машиностроене и електротехника (ТНСО), интегриран с Висшия машинно-електротехнически институт (ВМЕИ) „В. И. Ленин” – София. Основните задачи на техникума са да подготвя кадри с полувисше образование, повишавайки квалификацията на кадрите със средно и средно-специално образование, както и да развива научно-изследователската и развойно-внедрителската дейност, съвместно с ВУЗ, с участието на студенти и преподаватели. Студентите се обучават по шест специалности: „Електрически машини и апарати”, „Електроника и микроелектроника”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Технология и организация на автомобилния транспорт”, „Технология на машиностроенето и уредостроенето”, „Обработка на металите с пластична деформация”.

През 1989 г. с Постановление на МС № 52 от 9 ноември и в изпълнение на Заповед на Комитета за наука и висше образование от 28 ноември 1989 година, Техникумът над средно образование се преобразува в полувисш Институт по машиностроене и електротехника „Христо Смирненски”, като запазва интеграцията си с ВМЕИ “В. И. Ленин” – София.

С извършване на структурни преобразования в сферата на висшето образование с Постановление на МС № 16 от 27 януари 1997 година, Полувисшият институт по машиностроене и електротехника – Бургас беше преобразуван в колеж, с наименование “Технически колеж” – Бургас, който влиза в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Актуализирани са специалностите, по които се обучават студентите в Колежа.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ

В Технически колеж работят на щат общо 18 преподаватели, от които:
        Професори – 1
        Доценти – 7
        Нехабилитирани доктори – 3
        Нехабилитирани – 9

 Голяма част от хабилитираните преподаватели на щат в Университета също четат лекции в Технически колеж.
 

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Технически колеж разполага със специализирани кабинети, лаборатории, сервиз и стенд за диагностика на автомобили, компютърни зали, библиотека, както и с достъп до цялата материална база на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Студентите имат достъп до безжична интернет мрежа.


СПЕЦИАЛНОСТИ, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
В колежа се обучават студенти по пет специалности:
        КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
        ЕЛЕКТРОНИКА
        ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
        МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ
        ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

АНОТАЦИИ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

Специалност “Компютърни системи и технологии” - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Завършилите тази специалност са подготвени да участвуват в производството на компютри и други средства на компютърната техника в разработката на програмни средства, диагностициране и отстраняване на неизправности в компютърните системи и средства на компютърната техника и програмните продукти за тях.

 Обучението по тази специалност включва:

 • общотеоретична подготовка по математика, физика, информатика и електротехника
 • обща и специализирана подготовка по електронни елементи; полупроводникови елементи и интегрални схеми; аналогова и цифрова схемотехника; микропроцесорна схемотехника и компютърна техника; компютърни архитектури; бази данни; програмни езици; компютърни мрежи; компютърна графика и мултимедия.

Завършилите специалността са подготвени да работят във всички предприятия и фирми на длъжности, изискващи висше образование по тази специалност. Могат да обслужват и електрониката във военната техника.

Професионалният бакалавър по Компютърни системи и технологии получава умения за работа с приложни програмни продукти; системи за управление на база данни; системна и техническа документация; монтаж и демонтаж на компютърни системи и периферни устройства към тях; да работи с различни програмни продукти в областта на текстообработката, електронните таблици, база данни, мултимедия и офис техника.

 

Специалност “Електроника” - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Специалността е широкопрофилна. Завършилите получават квалификация за изпълнение на проектанска, конструкторска, производствено-технологична и организационно-управленска дейност. Обучението включва курсове в областта на електронните елементи, полупроводниковите прибори и интегрални схеми, микропроцесорната и компютърната техника, силовата, промишлената и медицинската електроника, работа и програмиране в Интернет.

 

Специалност “Електротехника” - учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика

Завършилите получават квалификация да работят във всички области, изискващи познания по силова електротехника и електроника, като технолози, енергетици, електромеханици, диспечери. Обучението включва курсове по фундаменталните дисциплини (математика, физика, информатика, инженерна графика, ел. измервания, промишлена електроника и др., специализирани технически дисциплини, като ел. машини и апарати, проектиране, производство, ремонт и експлоатация на ел. машини и апарати, ел. домакински уреди, както и курс по управление и проучване на малка фирма.

 Обучението по тази специалност включва:

 • обща фундаментална подготовка по математика, физика, информатика, философия, обща икономическа теория и др.;
 • общоинженерна подготовка в областта на общото машиностроене, машинните технологии за производство на машиностроителна продукция;
 • специализирана икономическа подготовка по основите на: счетоводството и финансите на фирмите, управлението и организацията на производството, мениджмънта, маркетинга и бизнес предприемачеството, търговското и трудовото право;
 • засилена езикова подготовка и обучение за работа със съвременна офис техника и водене на бизнес-кореспонденция.

Специалност “Машиностроене и уредостроене” - учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Завършилите тази специалност са подготвени да решават успешно проекто-конструкторски, производствено-технически и организационно-управленчески задачи от всички области на промишлеността. На студентите се дава възможност да получат освен фундаменталните, общотехническите и специализираните в областта на машиностроенето знания и допълнителна специализация по поддръжка на автоматизирани електропневматични системи за управление, програмиране и настройка на машини с ЦПУ, работа с графични системи за автоматизирано конструиране и документиране, компютърни интегрирани технологии и управление и отчетност на фирми.

Обучението осигурява възможност за изпълнение на следните дейности:

 • разработка на конструктивна и технологична документация на машини, уреди и инструменти;
 • експлоатация, поддръжка, програмиране, настройка и ремонт на уреди, устройства, машини, съоръжения и системи;
 • организационно-управленческа и контролна дейност в производствени фирми в областта на машиностроенето.

Професионалните бакалаври са подготвени да се реализират като ръководители в областта на машиностроенето в съответствие с тяхната квалификация, организатори на производство, технолози, механици, контрольори по качество, лаборанти, рекламни агенти на машиностроителни изделия и др.

 

 Специалност ”Транспортна техника и технологии” - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Студентите получават знания в областите на фундаменталните и общотехническите науки. Обучението по специалните дисциплини им дава възможност да извършват дейности, свързани с ремонт и диагностика на транспортната техника, горивни уредби на бензинови и дизелови двигатели, организация на товарни и пътнически превози, безопасност на движението, икономика на транспорта и др.

Завършилите студенти могат да се реализират в областта на транспорта като: организатори и ръководни кадри; контролни органи, провеждащи годишни технически прегледи; технически кадри и в други ведомства; висококвалифицирани специалисти при обслужването на автомобилни електронни системи, двигатели с вътрешно горене и трансмисии, системи за сигурност и др.; специалисти по организация и управление на транспортни фирми, безопасност на движението; консултанти при продажба на автомобили и резервни части.

Обучението на студентите включва:

 • Обща фундаментална подготовка по математика, физика;
 • Общотехническа подготовка
 • Специализирана техническа подготовка, включваща изучаването на съответствуващите на специалността курсове
 • Подготовка по икономика, мениджмънт, маркетинг, работа със съвременни програмни продукти, езиково обучение.

 

Специалност “Автомобилна електроника” - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Специалност "Компютърен индустриален дизайн" - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Специалност "Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника" - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Условия за обучение:
*** Срок за редовно обучение – 3 години;
*** Срок за задочно обучение – 3 години;
*** Завършилите студенти получават диплом за висше образование – образователно – квалификационна степен “професионален бакалавър”;
*** Осигурени са общежитие и ползване на студентските столове в града;
*** Работа със съвременни продукти за персонални компютри и засилено изучаване на английски език;
*** • Възможност за продължаване на обучението в ОКС „Магистър” в същото професионално направление към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и други университети в страната.

Повече от 50 преподаватели, ежегодно обучават над 220 студента – редовно и задочно обучение. За нуждите на учебния процес са обзаведени специализирани лаборатории – по електроника, електротехника, електрически машини, електрически апарати, диагностика на автомобила; лекционни зали, библиотека със специализиран библиотечен фонд, компютърни зали.
Учебните планове и програми са гъвкави и мобилни и са разработени с оглед обучението на специалисти за придобиване на съответната квалификация (професионални бакалаври по електроника, професионални бакалаври по електротехника и т.н.)


Адрес: 8000 Бургас ул. “Проф.Якимов” № 1
Университет “Проф.д-р Асен Златаров”
Технически колеж

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:
Директор:
тел.:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Зам.-директор: доц. д-р Лилия Анестиева Станева
Тел.:  (056) 716 590;  716 765; 0889 60 64 89   
Инспектор в Учебен отдел: Надя Крайчева - тел.: (056) 716 939; 0884 69 51 43    

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ВЪПРОСНИК за държавен изпит за спец. "КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ"
ВЪПРОСНИК за държавен изпит за спец. "КОМПЮТЪРЕН ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН"
КОНСПЕКТ за държавен изпит за спец. "ЕЛЕКТРОНИКА"
ВЪПРОСНИК за държавен изпит за спец. "АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА"
КОНСПЕКТ за държавен изпит за спец. "МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ"
КОНСПЕКТ за държавен изпит за спец. "ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"
КОНСПЕКТ за държавен изпит за спец. "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА"

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011