ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА !

Магистърски програми

 

АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ

 

Професионално направление – Биотехнологии
Специалност: Биотехнологии

1. Срок на обучение – 3 семестъра

Форма на обучение  - редовно и задочно (държавна поръчка и платено обучение)

Презентация

Прием след завършена бакалавърска степен от следните професионални направления:

Биотехнологии;
Биологични науки;

Хранителни технологии

Конкурсен изпит (или еквивалентна форма, утвърдена от АС).
Форма на дипломиране  - Защита на дипломна работа с продължителност 18 седмици.
Професионална квалификация – магистър  инженер-биотехнолог

2. Срок на обучение – 3 семестъра

Форма на обучение  - редовно и задочно (държавна поръчка и платено обучение)
Прием след завършена бакалавърска степен от следните професионални направления:

Химични технологии;
Химични науки;

Материали и материалознание;

Общо инженерство 

Конкурсен изпит (или еквивалентна форма, утвърдена от АС).
Форма на дипломиране  - Държавен изпит.
Професионална квалификация – магистър  инженер-биотехнолог

ЦЕЛТА на магистърската програма е да е да се подготвят висококвалифицирани специалисти, които да бъдат запознати с Европейските изисквания за качеството на храните и Добрата производствена практика за тяхното производство, както и с анализа и контрола на храните и питейните води. Магистрите трябва да придобият знания и умения, които да им позволят реализация като ръководители на лаборатории за качествен контрол на храни и питейни води, като ръководители на изследователски колективи, лаборатории и институти в областта на биотехнологиите.

Задачите на обучението са:

  • да осигурят задълбочени познания в областта на хранителните технологии и по-специално ферментационните хранителни технологии;

  • да придобият цялостна представа за микробиологичния и химичен анализ и контрол на суровините и получените храни, на питейните води;

  • да се запознаят с организацията и дейността на контролните лаборатории;

  • да получат знания относно стандартизацията и сертификацията на хранителните продукти;

  • да имат задълбочени знания относно безопасността на храните и тяхното качество;

  • да получат знания, които да им позволят да управляват качеството на хранителните продукти.

     

     

нагоре

ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

 

Професионално направление – Биотехнологии
Специалност: Биотехнологии

1. Срок на обучение – 3 семестъра

Презентация

Форма на обучение  - редовно и задочно (държавна поръчка и платено обучение)
Прием след завършена бакалавърска степен от професионално направление:

Биотехнологии

Форма на дипломиране - Защита на дипломна работа

Професионална квалификация – магистър инженер-биотехнолог.

2. Срок на обучение – 4 семестъра

Форма на обучение  - редовно и задочно (държавна поръчка и платено обучение)

Прием след завършена бакалавърска или магистърска степен от други професионални направления:

5.Технически науки (5.6. Материали и материалознание, 5.10. Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии, 5.13. Общо инженерство); 1. Педагогически науки (1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението); 3. Социални, стопански и правни науки (3.1. Социология, антропология и науки за културата, 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.9. Туризъм). 4. Природни науки, математика и информатика (4.2. Химически науки , 4.3. Биологически науки , 4.6. Информатика и компютърни науки; 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина (6.4 Ветеринарна медицина), 7. Здравеопазване и спорт (7.1. Медицина, 7.2. Стоматология,7.3. Фармация, 7.4. Здравни грижи)

Форма на дипломиране  - Държавен изпит
Професионална квалификация – магистър  инженер-биотехнолог

Задачите на обучението са:
• да контролира и управлява състава и качеството на готовите храни;
• да извършва оценка на храненето и контрол на храните;
• да съставя, оптимизира и регулира хранителни режими в зависимост от специфичните изисквания на определени групи от населението;
• да планира, организира, усъвършенствува и контролира храненето в следните направления: oбщи хранителни режими; рационално хранене; функционално хранене; спортно хранене и екстремно хранене; диетично хранене; реконвалесцентно (възстановително) хранене; клинично хранене; профилактично хранене;
• да изпълнява отговорни функции по осъществяване на ръководна и практическа дейност в областта на хранителната политика на различни нива;
• да провежда необходимия сензорен, физикохимичен, биохимичен и микробиологичен анализ;
• да контролира безопасността на храните;
• да контролира и управлява качеството на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовата продукция;
• да извършва научна и иновативна дейност в областта на храните;
• да усъвършенствува знанията си и да повишава своята квалификация.

Придобитата през време на обучението професионална квалификация дава възможност на специалиста да заема изпълнителски и ръководни длъжности като: специалист по храни, специалист по хранене, диетолог, специалист по безопасност на храни, консултант по хранене, мениджър по качеството на храните, инструктор по хранене, консултант по диетично хранене и др. Тези длъжности могат да са в сферата на: агенцията по контрол на храните; производствените единици (за създаване на нови хранителни продукти за целенасочено хранене); инспекторати; диагностично-консултативни центрове; спортни диспансери; центрове за оптимизиране на теглото; центрове за красота; профилакториуми; санаториуми и клиники;научни институции, училища, детски градини, иновационни центрове и лаборатории по храни и хранене, както и да извършва и ръководи научно-изследователска и учебно-преподавателска дейност.

нагоре

ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Професионално направление – Химични технологии
Специалност: Органични химични технологии

Срок на обучение – 3 семестъра

      Прием след завършена бакалавърска степен по специалността:

            Химични технологии;
            Химично инженерство;
            ТММ;
            БТ;
            ЕООС;
            Индустриален мениджмънт;
   

      Професионално направление – Химични технологии
      Специалност: Органични химични технологии – специализация “Технология на нефта и газа”

      Срок на обучение – 4 семестъра

      Прием след завършена бакалавърска и магистърска степен в области на висшето образование 5.ТН и 4.ПНМИ ( 4.1, 4.2, 4.3)

      Конкурсен изпит (или еквивалентна форма, утвърдена от АС)

      Форма на дипломиране – Защита на дипломна работа с продължителност 18 седмици.

      Квалификация – магистър - инженер

      Целта

       Обучението на магистрите-инженери от специалността “Органични  химични технологии” е да се подготвят да работят като висши ръководни кадри в научни, научно-изследователски, проектантски и консултантски институти, производствени предприятия и фирми, както и като научно-преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища.

нагоре

ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПРОМИШЛЕНО ПРОЕКТИРАНЕ В НЕФТОПРЕРАБОТВАНЕТО И НЕФТОХИМИЯТА

 

Професионално направление – 5.10 Химични технологии
Специалност: Органични химични технологии - Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията

Образователно-квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация – Магистър-инженер

Прием за завършилите висше образование от областите: 4. ПНМИ,   5. ТН, 6. АНВМ, 9. СО

Специалната подготовка на магистър-инженерите включва знания по основи на проектирането, промишлени химически реактори, химико-технологично проектиране, автоматизация, управление и диагностичен контрол на нефтопроводи и газопроводи, проектиране на нефто- и газопреработвателни системи, технологии за преработване на нефт и газ, процеси и апарати в нефтопреработването и нефтохимическата промишленост, общо строително дело, техника на безопастност и технически надзор на газови и нефтопроводни съоръжения, оползотворяване на кисели газове, триизмерно проектиране и моделиране, методи и инженерна защита в нефтопреработването, съвременни технологии за производство на компоненти за моторни горива, методи за разделяне на системи флуид-флуид.
Целта на магистърската програма е подготовката на високопрофесионални кадри за нуждите на Обществото и Организациите от групата на „Лукойл” (Бургаснефтепроект) на територията на РБългария.
Завършващите образователно-квалификационна степен "Магистър" на специалността "Органични химични технологии – Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията" ще получат знания и умения чрез теоретични и практически обучения по 3D моделиране със софтуерен продукт „AVEVA” в новоизградените две учебни лаборатории в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и „Бургаснефтепроект”ЕООД.

нагоре

НХТ-ТЕХНОЛОГИЯ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

 

В специалността “НХТ - технология на неорганичните вещества” се обучават студенти в образователно-квалификационни степен: „Магистър”. Срокът на обучение e една година и половина за завършилите образователно-квалификационна степен «Бакалавър» от същото професионално направление или две години от други професионални направления, или от ОКС «Професионален бакалавър» от професионално направление «Химични технологии». Специалността е акредитирана.

Основни производства и възможности за професионална реализация на магистър-инженери, завършили специалността “НХТ - Технология на неорганичните вещества”.

• Производство на минерални киселини, минерални торове и соли, амоняк, метанол, карбамид и индустриални газове (въглероден диоксид, азот, кислород, райски газ и др.).
1. “Агрополихим” АД - Девня;
2. “Неохим"АД” - Димитровград;
3. “Неохим инженеринг” ЕООД - Димитровград;
4. “Кумерио Мед” АД - Пирдоп;
5. “КЦМ” АД - Пловдив;
6. “Агротрейд” ЕООД - Русе;
7. “Агрия АД” - Пловдив;
8. “Химкомплект инженеринг” АД –София.

• Производство на калцинирана сода, тежка сода, сода бикарбонат:
1. “Солвей соди” АД – Девня.

• Производството на газове за промишлени цели.
1. „Ер Ликид България”: 2 инсталации за разделяне на въздуха в гр. Пирдоп и гр. Перник. Производство на аргон, азот и кислород.
2. „Линде Газ България ЕООД”, гр. Стара Загора – Производство на втечнени газове: течен аргон, течен азот и течен кислород.

• Неорганични производства в „Лукойл Нефтохим Бургас”
1. Производство на водород;
2. Разделяне на въздуха – получаване на азот и кислород;
3. Получаване на сярна киселина;
4. Получаване на газова сяра

Държавни институции:
1. БАН;
2. Изпълнителна агенция по околна среда;
3. РИОСВ и РИОКОЗ в цялата страна;
4. Институт за чисти и особено чисти вещества - София;
5. Институт по почвознание "Н.Пушкаров” – София

В повечето големи градове на България работят фирми, чиято дейност е свързана с търговия на минерални торове и консултантски услуги в областта на торенето, където могат да се реализират специалисти от специалността „НХТ-Технология на неорганичните вещества”.

нагоре

НХТ-ТЕХНОЛОГИЯ НА СИЛИКАТИТЕ - ТС и ТС1

 

Целта на обучението по специалността “НХТ-ТС” е да се подготвят  магистри - инженери  за производствени предприятия и фирми, научни и научно - изследователски институти и проектански организации. Същите могат да работят и като преподаватели в университети, колежи и специализирани средни училища.

Специалната подготовка включва получаване на знания и умения в областта на неорганичните производства и силикатната промишленост.

Приемът  се  осъществява чрез конкурсен изпит или среден успех от дипломата за завършено образование от  образователно - квалификационна степен (ОКС) “бакалавър”.

По специалността се предлага редовно и задочно обучение (държавна поръчка и платено обучение) по следните магистърски програми:

             -Технология на силикатите - (ТС  и ТС -1)

Приемът по ТС е за завършили ОКС “бакалавър”  от професионални направления “Химични технологии” и “Материали и материалознание”. Срок на обучение - 3 семестъра.

Приемът по ТС -1 е за завършили ОКС “бакалавър” или “магистър” от областите “Технически науки” и “Природни науки”. Срок на обучение -4 семестъра.

Обучението по всички специализации завършва с разработване и защита на дипломна работа през последния семестър.

Завършилите ОКС “магистър” по специалността “Неорганични химични технологии” получават професионална квалификация “магистър - инженер” по съответната специализация.

нагоре

НХТ - ТВ - АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ВОДИТЕ

 

Професионално направление – 5.10. „ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ”
Специалност: Анализ и контрол на водите

Завършилите студенти от образователно-квалификационна степен «Магистър» на образователна програма «Анализ и контрол на водите» се очаква да придобият следните знания, умения и компетентности, които да могат да ползват при професионалната си реализация:>
• Овладяване на модерни методи и техники за инструментален и класически химичен анализ на водите. >
• Познаване на специфичните критерии и параметри за окачасетвяване на води в специфични области като: мониторинг на природни води; технологичен контрол при водоподготовката на води за промишлени цели; контрол на пречистването на питейни и отпадъчни води; >
• Понятие за микробиологичните показатели за кечество и санитарна безопасност на питейните води и основните методи за анализ.>
• Познаване на нормативната уредба и свързаните наредби, дефиниращи качеството на природните и питейните води.>
• Познаване на валидираните и стандартизирани методи за анализ на показателите, дефиниращи качествтото и безопаснотта на водите.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Реализацията на завършилите е насочена основно към управление на дейностите в лабораториите, осъществяващи анализ на води в различни сфери, включващи: 1. организации, осъществяващи мониторинг на околната среда; 2. водоподготвителните съоръжения и цехове на различни предприятия; 3. пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; 4. предприятия на хранително-вкусовата промишленост; 5. акредитирани лаборатории за анализ на питейни води и води за къпане; 6. фирми и организации, осъществяващи консултантска или научна дейност в областта на водите и водните технологии;

нагоре

НХТ - ТВ - „ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВО В ТУРИЗМА”

 

Професионално направление – 5.10. „ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ”
Специалност: Чисто производство в туризма

Завършилите студенти от образователно-квалификационна степен «Магисър» на образователна програма «Чисто производство в туризма» придобиват следните знания, умения и компетентности, които да могат да ползват при професионалната си реализация:
• Овладяване на модерните технологии и теххники в областта на пречистване на отпадъчни води и оползотворяване на отпадъци
• Овладяване на методологията за оценка на консумацията на енергия от апаратите и съоръженията използвани в туристическата сфера
• Информaция и техники за прилагане на съвременните индикатори за минимизиране консумацията на вода и енергия в туризма
• Усвояване на изискванията за техника на безопасния труд и опазване на околната среда; • Усвояване на принципа на работа и конструкционните особености на оборудването в туристическия сектор;
• Ползване на технологична и конструктивна документация свързана с управлението на хотели и ресторанти;
• Придобиване на икономически знания, които да прилагат в процесите на управление на туристическите дейности и управление на колективите в социален аспект.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Благодарение на знанията, които получават завършилите студенти с образователно-квалификационна степен „Магистър-инженер” от образователна програма „Чисти технологии в туризма”, те могат да работят в туристическата сфера, като ръководни кадри, като ръководители на проекти свързани с туристически дейности; като специалисти в сферата на екологията, на пречистването на води от бита, промишлеността и селското стопанство и прилагането на чисти технологии и производство в сферата на туризма. Завършилите студенти успешно се реализират като мениджъри на частни и държавни фирми и организации от нестопанския сектор, бранд-мениджъри, експерти и мениджъри в хотелиерството, ресторантьорския бизнес, като туристически оператори и агенти. Същите могат да работят и като преподаватели в колежи и специализирани средни училища.

нагоре

ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

 

Професионално направление – Материали и материалознание
Специалност: Технология на материалите и материалознанието 
Срок на обучение – 3 семестъра.     

Прием след завършена бакалавърска степен  :  

конкурсен изпит (чл.68) и среден успех от бакалавърска степен – 4,00
 

Прием след завършена бакалавърска степен в областта на "Технически науки" и професионални направления: "Материали и материалознание" и "Химични технологии".

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

с продължителност 18 седмици.
 

Квалификация. – магистър-инженер
 специализация:Технология на материалите и материалознанието

Целта на програмата е подготовка на висши специалисти в областта на материалознанието, необходими за различните отрасли на промишлеността, съвременната наука, способни да извършват проучвателна, научно-изследователска, педагогическа и инженерно-експлоатационна дейности в областта на материалите и познанията за тях.

нагоре

ДИЗАЙН. МАТЕРИАЛИ. ТЕХНОЛОГИИ.

 

Професионално направление – Материали и материалознание
Специалност: Технология на материалите и материалознанието 
Срок на обучение – 3 семестъра.     

Прием след завършена бакалавърска степен от 5.6. Материали и материалознание и „Магистър” от области: 5. ТН (5.1; 5.6; 5.10; 5.13).  

Срок на обучение – 4 семестъра. 

Прием след завършена бакалавърска или магистърска степен от други професионални направления: 1.ПН (1.2; 1.3); 3.СН (3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.9), 4.ПН (4.2; 4.6); 5.ТН (5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.8; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13); 8.И (8.1; 8.2); 9.СО и след "Профeсионален бакалавър" от 5.6.Материали и материалознание

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – магистър-инженер

Основна цел на обучението на магистрите от магистърска програма: „Дизайн. Материали. Технологии.“ е да се подготвят да работят като промишлени дизайнери с практическа реализация в разнообразни сфери на дизайна, като: дизайн-студии, производствени предприятия и фирми, научно¬изследователски, проектантски и консултантски институти, рекламата, приложните изкуства; в реализацията на дизайн-програми; като водещи професионалисти, способни да решават самостоятелно или в творчески екипи разнообразни художествени, ергономични и технически задачи, независимо от типа и сферата им.

нагоре

ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО

 

Професионално направление – Химични технологии
Специалност: Химично инженерство
Срок на обучение – 3 семестъра

Прием след завършена бакалавърска степен по специалността:

      Химично инженерство;
      Химични технологии;
      ТММ;
      БТ;
      ЕООС;
      Индустриален мениджмънт

Професионално направление – Химични технологии

Специалност: Химично инженерство

Срок на обучение – 4 семестъра

Прием след завършена бакалавърска и магистърска степен от области на висше образование ТН и ПН.

Конкурсен изпит (или еквивалентна форма, утвърдена от АС).

Форма на дипломиране  - Защита на дипломна работа с продължителност 18 седмици.

Квалификация – магистър - инженер

Целта на магистърските програми е да се подготвят специалисти, които да работят като висши ръководни кадри в научни, научно–изследователски, проектантски и консултантски институти, производствени предприятия и фирми, както и като научно–преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища.

нагоре

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

 

Специалност: Компютърни системи и технологии
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР.

Специалността е предназначена за бакалаври завършили специалност „Компютърни системи и технологии” и е с продължителност 3 семестъра.

Компютърният инженер с образователно-квалификационна степен (ОКС) “магистър” по специалност “Компютърни системи и технологии” (КСТ) е квалифициран допълнително след степен “бакалавър”, за да получи допълнителни знания и умения за извършване на дейности на предвидени за по-висока квалификация

В съответствие с това подготовката на студентите – магистри трябва да им осигури възможности за:

    Творческо прилагане на получените знания в науката и практиката за оптимално решаване на задачите в сферата на информационната и комуникационната техника;

    Извършване на научни изследвания и в областта на КСТ и приложението им в автоматични и автоматизирани системи за производствената и непроизводствената сфери;

    Автоматизирано проектиране и конструиране на компютърни и компютъризирани технически средства и системи, компютърно зрение и др.;

    Извършване на проучване и внедряване на КСТ в предприятия, фирми и организации приоритетно от системата на хранително-вкусовата и биотехнологична промишлености;

    Участие при проектирането и реализацията на съвременни цифрови комуникационни системи и мрежи.

Предметната насоченост на обучението е свързана с получаването на:

    Специална подготовка в областта на работа с интернет бази от данни, мрежови операционни системи и 3D анимация;

    Специализираща подготовка в областта на разработването на различни технологични, научноизследователски и други приложения от компютърните системи.

нагоре

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ - широк профил

 

Специалност: Компютърни системи и технологии
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Специалността е предназначена за професионални бакалаври завършили специалност

”Компютърни системи и технологии” и бакалаври от направления:

4.6.  Информатика и компютърни науки
5.1. Машинно инженерство
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
5.4. Енергетика
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
5.6. Материали и материалознание
5.10. Химични технологии
5.11. Биотехнологии

Обучението е с продължителност 4 семестъра /задочно обучение/.

Подготовката на студентите – магистри трябва да им осигурява възможности за:

    Творческо прилагане на получените знания в науката и практиката за оптимално решаване на задачите в сферата на информационната и комуникационната техника;

    Извършване на научни изследвания и в областта на КСТ и приложението им в автоматични и автоматизирани системи за производствената и непроизводствената сфери;

    Автоматизирано проектиране и конструиране на компютърни и компютъризирани технически средства и системи, компютърно зрение и др.;

    Извършване на проучване и внедряване на КСТ в предприятия, фирми и организации приоритетно от системата на хранително-вкусовата и биотехнологична промишлености;

    Участие при проектирането и реализацията на съвременни цифрови комуникационни системи и мрежи.

В първия семестър се изучават дисциплини даващи базови знания за компютърните системи и технологии.

Предметната насоченост на обучението е свързана с получаването на:

    Специална подготовка в областта на работа с интернет бази от данни, мрежови операционни системи и 3D анимация;

    Специализираща подготовка в областта на разработването на различни технологични, научно-изследователски и други приложения от компютърните системи.

нагоре

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Специалност: Софтуерни технологии
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Обучението е с продължителност 3 семестъра /редовно обучение/

Прием след завършена бакалавърска степен в професионално направление 5.3 ”Комуникационна и компютърна техника”

Основна цел на обучението на магистрите от специалност „Софтуерни технологии“ е да се подготвят специалисти, които да използват, проектират, разработват и поддържат компютърни системи, приложения на съвременни информационни технологии. Включените дисциплини в образователна-квалификационна степен магистър дават възможност на студентите да придобият знания и умения по фундаментални и специализирани направления.

Студентите завършили специалност „Софтуерни технологии“ притежават подготовка в областта на информационните технологии, компютърния софтуер и хардуер. Това e постигнато чрез набор от дисциплини застъпени в областта на теорията на информационните процеси и модели, компютърните мрежи и комуникации, анализ и прилагането на софтуерни и информационни технологии, компютърните системи за автоматизация, сървърни операционни системи, съвременните методи и системи за проектиране, разработване и внедряване на програмни продукти, компютърното моделиране и др.

Завършилите специалността успешно се реализират като специалисти в следните области:

• Системни програмисти, приложни програмисти, програмисти на програмируеми контролери и устройства;
• Софтуерни инженери, системен анализ, проектиране, разработване, тестване и поддръжка на програмни системи;
• Администриране на мрежи, администриране на информационни системи, администриране на информационни системи базирани на Internet и бази от данни;
• Управление и поддръжка на информационни потоци и ресурси на предприятия, подбор, инсталация, настройка и поддръжка на необходимия софтуер за фирмата, обучение на персонала, организиране на събиране, обработка и съхраняване на фирмената информация и др.

нагоре

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО И ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ - широк профил

 

Програмата е предназначена за студенти, които се интересуват от професионална реализация в сферата на информационните технологии и аутсорсинг индустрията. В нея се разгръщат както академичните, така и професионално-практическите аспекти на информационните технологии в симбиоза с управлението и трансформацията на реали бизнес процеси.

Програмата се фокусира върху повишаване на IT знанията и уменията от една страна, и форми на управлението в аусорсинг бизнеса от друга.

Постигнат е баланс между специализирани курсове в областта на Информационни технологии като Интернет бази от данни, Софтуерни технологии и WEB технологии и др. и Основи на управлението в аутсорсинг индустрията, Дигитален маркетинг, Предприемачество в сферата на информационните технологии и Системи за управление на ресурсите на предприятието.

нагоре

ЕЛЕКТРОНИКА

 

Специалност: Електроника
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Прием след завършена бакалавърска степен специалност ”Електроника”.

Обучението е с продължителност 3 семестъра /редовно и задочно обучение/.

Основна цел на обучението на магистрите от специалността " Електроника" е, те да бъдат подготвени като конструктори, технолози и ръководители на производствени и изследователски колективи в областта на електрониката. Това включва задълбочени познания, и практически умения в области като електронни елементи, полупроводникови прибори, интегрални схеми и хибридни микромодули и др.

Подготовката на студентите – магистри трябва да им осигурява възможности за:

  Да познават и владеят задълбочено теорията на електронните елементи, както и тяхното практическо приложение;

   Да познават методите за проектиране и изпълнение на електронни изделия, комуникации, системи и др., изискващи решаването на разнообразни технически задачи, независимо от областта на приложение, като използват съвременни програмни продукти за тяхното проектиране, оптимизация и управление;

  Да могат да организират и ръководят екипи от специалисти в производствени предприятия, изследователски звена и фирми, реализиращи електронна продукция и др.

Да получат задълбочени познания в областта на сензорите, оптоелектронната техника, програмните продукти в електрониката.

нагоре

ЕЛЕКТРОНИКА - широк профил

 

Специалност: Електроника
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Прием след завършена ОКС „професионален бакалавър”, специалност от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика и бакалаври от направления:

4.6. Информатика и компютърни науки;
5.1. Машинно инженерство;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика;
5.4. Енергетика;
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация;
5.13. Общо инженерство;
9. Сигурност и отбрана.

Обучението е с продължителност 4 семестъра /задочно обучение/.

Основна цел на обучението на магистрите от специалността " Електроника" е, те да бъдат подготвени като конструктори, технолози и ръководители на производствени и изследователски колективи в областта на електрониката. Това включва задълбочени познания, и практически умения в области като електронни елементи, полупроводникови прибори, интегрални схеми и хибридни микромодули и др.

В първия семестър се изучават дисциплини даващи базови знания за електрониката.

Подготовката на студентите – магистри трябва да им осигурява възможности за:

   Да познават и владеят задълбочено теорията на електронните елементи, както и тяхното практическо приложение;

   Да познават методите за проектиране и изпълнение на електронни изделия, комуникации, системи и др., изискващи решаването на разнообразни технически задачи, независимо от областта на приложение, като използват съвременни програмни продукти за тяхното проектиране, оптимизация и управление;

  Да могат да организират и ръководят екипи от специалисти в производствени предприятия, научноизследователски колективи, образователната система и др.

нагоре

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - широк профил

 

Специалност: Електротехника
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Прием след завършена ОКС „професионален бакалавър”, специалност от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика и бакалаври от направления:

5.1. Машинно инженерство;
5.3. Комуникационна и компютърна техника;
5.4. Енергетика;
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация;
5.13. Общо инженерство;
5.13. Общо инженерство;
9. Сигурност и отбрана.

Обучението е с продължителност 4 семестъра /задочно обучение/.

Основна цел на обучението на магистрите от специалността "Електротехника" е да бъдат добре подготвени специализирани кадри за решаване на специфичните проблеми и модернизиране на многообразните електротехнологии, енергоснабдяването на промишлеността и бита, в зависимост от съвременните изисквания, поставени от ЕС. Това включва задълбочени познания и практически умения в области като теоретичната и приложната електротехника, електротехническите и електротехнологичните системи и съоръжения (електрически машини, електрически апарати, електрически задвижвания, комплектни устройства и агрегати, електротехнологични машини, апарати и системи, битови, транспортни и други съоръжения и системи), производствени и поточни линии в промишлеността и др.

В първия семестър се изучават дисциплини даващи базови знания за електротехниката.

Подготовката на студентите – магистри трябва да им осигурява възможности за:

   Да познават и владеят задълбочено теоретичната електротехника, както и практическо й приложение в електроенергетиката;

   Да познават методите за конструиране, проектиране, изследване, анализ и оценка на състоянието, развитие и иновационна политика;

  Да могат да работят на всички длъжности, изискващи висше образование по тази специалност в държавния и частния сектор, като: научно-изследователски, проектантски, конструкторски, технологични отдели, лаборатории, предприятия и фирми в областта на енергетиката, строителството, химическата, хранително-вкусовата, биотехнологичната, транспорта и др.

нагоре

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА

 

Специалност: Техника и технологии в транспорта
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Прием след завършена ОКС „професионален бакалавър”, специалност от професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация и ОКС „бакалавър“ от направления:

5.1. Машинно инженерство;
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация;
5.13. Общо инженерство;
9. Сигурност и отбрана.

Обучението е с продължителност 5 семестъра /задочно обучение/.

Професионалното предназначение на магистър-инженера по специалността „Техника и технологии в транспорта“ е да решава специфичните проблеми от областта на техниката и технологиите в транспорта според съвременните изисквания, поставени от ЕС.

Основна цел на специалността е подготовката на квалифицирани в областта на транспорта специалисти за дейности, свързани с:
Проучване, проектиране, конструиране, анализ и оценка на състоянието (експертна дейност), развитие и иновационна политика в области с приложение на транспортна техника и технологии;
Производство, изпитване, окачествяване и сертификация, монтаж, пускане и настройване, експлоатация, сервизно обслужване и ремонт;
Работа на всички длъжности, изискващи висше образование в държавния и частния сектор, както и във фирми и предприятия в областта на транспорта, машиностроенето, енергетиката, екологията и други области на икономиката, изискващи знания е областта на техниката и технологиите в транспорта.

нагоре

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011