Научни конференции

Печат

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”


организира
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ"


24 - 25 юни 2021 г.

За повече информацияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ ПО БИОРЕСУРСИ И ПРИРОДОПОЛЗВАНЕ
НА УКРАЙНА - КИЕВ, УКРАЙНА
организират
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ
„ УКРАЙНА, БЪЛГАРИЯ, ЕС: ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО”


28 юни 2021 г.

За повече информация


УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

 
организира
ТРЕТА ЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
„ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“


20-22 март 2019 г., КЦ "Морско казино", Бургас

За повече информация


УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
организират
СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

03 Декември 2020 г.
13 май 2021 г.


За повече информацияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
 
организират
НАУЧНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ

17 май 2019 г.

Покана
Технически изисквания


УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

организира
НАУЧНА СЕСИЯ
ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ

"ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ"


16 април 2021 Г.

Сборник резюметаУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
организират
ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ
"ТУРИЗЪМ. ИНОВАЦИИ. СТРАТЕГИИ"


октомври 2017 г.

За повече информация
Изисквания за оформяне на текстовете
Заявка за участиеУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”


организира
ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ВОДИТЕ, ЕНЕРГЕТИКАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА (ICWEE)
1-3 юни 2016 г.


За повече информация


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011