Научни конференции

Печат

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”


организира
ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ВОДИТЕ, ЕНЕРГЕТИКАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА (ICWEE)
1-3 юни 2016 г.


За повече информацияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
организират
СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

15 декември 2016 г.
11 май 2017 г.

За повече информацияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”


организира
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ"


23 - 24 юни 2016 г.

За повече информацияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”


организира
НАУЧНА СЕСИЯ
"ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ"


24.02.2017 г.

За повече информация


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011