Научни конференции

Печат

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”


организира
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ"


28 - 29 юни 2018 г.

За повече информацияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ ПО БИОРЕСУРСИ И ПРИРОДОПОЛЗВАНЕ
НА УКРАЙНА - КИЕВ, УКРАЙНА
организират
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ
„ УКРАЙНА, БЪЛГАРИЯ, ЕС: ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО”


28 юни 2018 г.

За повече информация


УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

 
организира
ВТОРА ЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
„ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“


26-27 март 2018 г.

За повече информация
Формуляр за участие
Технически изискванияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
организират
СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

13 Декември 2018 г.
16 май 2019 г.


За повече информацияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
организират
ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ
"ТУРИЗЪМ. ИНОВАЦИИ. СТРАТЕГИИ"


октомври 2017 г.

За повече информация
Изисквания за оформяне на текстовете
Заявка за участиеУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”


организира
НАУЧНА СЕСИЯ
"ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ"


24.02.2017 г.

За повече информацияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”


организира
ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ВОДИТЕ, ЕНЕРГЕТИКАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА (ICWEE)
1-3 юни 2016 г.


За повече информация