Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ – втора година

Печат
Стартира втора година на НП „Млади учени и постдокторанти“ към Министерството на образованието и науката.
По програмата могат да кандидатстват:
- млади учени (до 10 г. след придобиване на първа ОКС „магистър“),
- постдокторанти (до 5 г. след придобиване на ОНС „доктор“).
Кандидатите трябва да отговарят на дефиницията „млад учен“ или „постдокторант“ за целия период на назначението по програмата. Средствата по двата модула може да се използват, както за основни месечни възнаграждения (новоназначени), така и за допълнителни месечни възнаграждения на назначени в университета млади учени и постдокторанти. В конкурса може да участват и чуждестранни граждани.
Комисия за определяне броя и размера на възнагражденията за млади учени и постдокторанти
Вътрешни правила по НП „Млади учени и постокторанти“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас за определяне на броя и размерите на допълнителните възнаграждения за младите учени и грантовете за постдокторантите и оценяване на НИД
Приложение 1 Декларация във връзка избягване на двойно финансиране
Приложение 2 Оценовъчна карта на млад учен
Приложение 3 Оценовъчна карта на постдокторант
Отчитането на критериите е за период от 3 години (2017-2020 г.)
В работната си програма кандидатът трябва да планира и отчете до 30.09.2020 г. минимум 1 статия в реферирано и индексирано в Web of Science, Scopus издание и 1 статия в реферирано издание.
Срок за подаване на документи: до 06.03.2020 г. (включително) в отдел „Управление и координация на човешките ресурси“, Гергана Домусчиева.
Указания от МОН за изпълнение на втория етап от Програмата.
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011