Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ – трети финален етап

Печат
Стартира трети финален етап на националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН. По програмата могат да кандидатстват:
- млади учени (до 10 г. след придобиване на първа ОКС „магистър“),
- постдокторанти (до 5 г. след придобиване на ОНС „доктор“).
Кандидатите трябва да отговарят на дефиницията „млад учен“ или „постдокторант“ за целия период на назначението по програмата. Средствата по двата модула може да се използват, както за основни месечни възнаграждения (новоназначени), така и за допълнителни месечни възнаграждения на назначени в университета млади учени и постдокторанти. В конкурса може да участват и чуждестранни граждани.
Бенефициентите по програмата трябва да работят в: приоритетните области на НСРИРБ (2017-2030); тематичните направления на ИСИС 2020; научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура; в проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; в проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.
Комисия за подбор на кандидати и определяне размера на възнагражденията за млади учени и постдокторанти
Изискванията и критериите за подбор на кандидатите са регламентирани във Вътрешни правила по НП „Млади учени и постокторанти“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас за определяне на броя и размерите на допълнителните възнаграждения за младите учени и грантовете за постдокторантите и оценяване на НИД.
Приложение 1 Декларация във връзка избягване на двойно финансиране
Приложение 2 Оценъчна карта на млад учен
Приложение 3 Оценъчна карта на постдокторант
Отчитането на критериите в оценъчната карта е за период от 3 години (2018-2020 г.).
Кандидати, които са били бенефициенти през първия и/или втория етап на финансиране по НП „Млади учени и постдокторанти“, следва да представят списък на публикации, които са реализирани в съответствие с дейностите по работната програма.
.Кандидатите следва да планират в работната си програма и съответно да отчетат до 31.12.2021 г. минимум две публикации, едната от които да бъде индексирана в световноизвестните бази данни Web of Science и Scopus.
Срок за подаване на документи: до 12.02.2021 г. (включително) в отдел „Управление и координация на човешките ресурси“, Гергана Домусчиева.
Актуализирана НП „Млади учени и постдокторанти“
Указания от МОН за изпълнение на трети финален етап от Програмата.
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011