Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“

Печат
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е бенефициент по Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2” (НПМУПД-2), одобрена с Решение № 206 от 07.04.2022г. на Министерски съвет.
Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани МУ и ПД, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на НСРНИ.
Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност 18 месеца:
Финансирането на дейностите по Националната програма се извършва със средства, осигурени от средствата за изпълнение на НСРНИ в централния бюджет, които се предоставят чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) на бенефициентите - публични НО и ДВУ.
Със Заповед № РД 212/21.07.2022 г. на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е сформирана комисия за разработване на:
Обявите за набиране на кандидати по двата модула „млади учени” и „постдокторанти” ще бъдат публикувани допълнително в срок до 12.09.2022 г. на настоящата електронна страница, а за постдокторантите и на електронния портал Euraxess.
За повече информация: https://web.mon.bg/bg/101140