Конкурси

Печат

НАУЧНА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

І.1. Условия и ред за участие с проект в конкурса:

В конкурса за финансиране на проекти могат да участват отделни преподаватели на основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по чл. 111 от КТ, докторанти, студенти и колективи от университета. В научният колектив могат да се привличат до 20% от състава, преподаватели, изследователи и докторанти от други научни организации и университети, със съответното пропорционално участие в ползването на средствата от проекта. Ръководителят на научноизследователския или творчески колектив трябва да бъде преподавател от университета, на основен трудов договор с доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, който притежава образователната и научна степен „доктор” или заема академична длъжност „доцент или професор”.

Ръководителят и членовете на научноизследователския или творческия колектив не могат да бъдат членове на Комисията. /p>

Академичния състав на университета може да участва в изследователски колективи на максимум два проекта за текущата година на финансиране на проектни предложения.

Проектите са със срок на изпълнение от една до три години. Предложението за участие в конкурса се подава от ръководителят на научния колектив по проекта. (Приложение 1)

Предложенията за финансиране на изследователските проекти трябва да съдържат:

nn zero point1. наименование на проекта;

nn zero point2. анотация;

nn zero point3. описание на научните изследвания:

nn zero pointа) анализ на състоянието на изследванията по проблема;

nn zero pointб) изследователски цели и задачи;

nn zero pointв) очаквани резултати и научни приноси;

nn zero pointг) приложимост на резултатите (научни постижения, разпространение на резултатите, научен обмен, професионално развитие на кадрите, социални ефекти и др.);

nn zero point4. срок на изпълнение на проекта;

nn zero point5. работна програма по години

nn zero point6. обосновано финансово разпределение по години;

nn zero point7. списък на научния колектив, придружен с научна автобиография на членовете му;

nn zero point8. становище за проекта и предложения за рецензенти от катедрения съвет, в който е ръководителят на проекта;

nn zero point9. становище за административно съответствие на проекта.

Срокът за представяне на проектите е до 08.04.2021 г. Предложения за финансиране на проекти след изтичане на срока за предаване не се приемат. Проектите се предават в съответните комисии във факултетите.

І.2. Критерии и показатели за оценяване и процедура за класиране на предложенията за финансиране на проекти:

Предложенията се оценяват и класират от Комисията, включваща хабилитирани лица и по изключение лица притежаващи научната степен “доктор”. Оценката на предложенията се извършва от Комисиите по точкова система по критерии определени от Академичния съвет:

І. Критерий „Очаквани резултати и приноси” - до 10 т.

nn zero point1. Съответствие на поставените цели с очакваните резултати – до 4 т.

nn zero point2. Приноси (фундаментално-научни, научно-приложни) – до 5 т.

nn zero point3. Приложимост на резултатите в учебния процес – до 1 т.

ІІ. Критерий „Персонал, участващ в изпълнението на проектите” – до 15 т.

nn zero point1. Потенциал на членовете на изследователския екип – до 6 т.

nn zero point2. Има докторанти, участници в проекта, разработващи докторантура по проблематиката на проекта – 4 т.

nn zero point3. Има студенти в екипа на проекта – 2 т.

nn zero point4. Има участници от други български организации – 1 т.

nn zero point5. Има участници от чуждестранни организации – 2 т.

ІІІ. Критерий „Научни резултати/Художественотворчески резултати на членовете на колектива, през последните три години - до 50 т.

nn zero point1. нямат публикации по темата – 0 т.;

nn zero point2. имат публикации, които са реферирани и индексирани в световни литературни източници – 2A;

nn zero point3. имат регистрирани патентни заявки, патенти, патенти резултат от сключени договори - 8А;

nn zero point4. имат регистриран полезен модел и/или нови сортове (регистрирани български и международни полезни модели – 8A;

nn zero point5. имат издадена монография – 8A;

nn zero point6. имат публикации с импакт фактор (Web of Science) и импакт ранг (Scopus) – 6A;

nn zero point7. брой цитирания на научния ръководител на проекта по данни от Web of Science и Scopus – 4В.

IV. Критерий „Участие в научни прояви с цел разпространение на постигнатите резултати през последните три години – до 10 т.

nn zero point1. брой участия в научни форуми – 1A;

nn zero point2. имат публикации в сборници от научни конференции, представени в Conference Proceedings Thomson Reuters и / или Scopus – 4A;

V. Критерий „Участие в проекти през последните три години” – до 10 т.

nn zero point1. проекти, финансирани от вътрешно-институционални конкурси - 1 т.

nn zero point2. проекти, финансирани от национални фондове, оперативни програми, договори с министерства и други ведомства, национални фирми – 3 т.

nn zero point3. проекти, финансирани от международни фирми, други европейски и международни програми и фондове – 6 т.;

VІ. Критерий „Средства за научна дейност” до 5 т.

nn zero point1. Съответствие между работната програма и планираните финансови средства – 3 т.

nn zero point2. Приходи от реализацията на научни продукти, получени въз основа на изпълнението на научните проекти – 2 т.

nn zero pointA – брой публикации/прояви;

nn zero pointВ – брой цитирания без автоцитирания;

За всеки проект Комисията избира двама рецензенти, предложени с протокол от катедрата, в която е ръководителя на проекта от които поне един не работи по основен трудов договор с Университета. Рецензентите попълват формуляр „Карта за рецензия на проект за научно изследване” (Приложение 2). Рецензентите депозират рецензиите в срок до 10 дни от получаването на материалите за рецензиране.

На рецензентът се изплаща хонорар в размер на 50 лв. от субсидията за научно-изследователска и художествено-творческа дейност. След получаване на рецензиите комисията класира проектите и взема решение за финансиране на одобрените проекти с явно гласуване и обикновено мнозинство. Проекти, получили обща оценка по всички критерии по-ниска от 50 точки, по една от рецензиите не участват в класирането на проектите, независимо от оценката по втората рецензия. На рецензентите написали рецензиите на отпадналите проекти, администрацията на НИИ изплаща хонорар при същите условия, както на рецензентите на класираните проекти. Средствата за финансиране на проектите се определят от Комисията. За решението на Комисията се съставя протокол. За редовно се счита заседание на Комисията, на което присъстват най-малко две трети от членовете й, които подписват протокола от заседанието.

Проектите, придружени с оригинала на протокола за решение на Комисията, се предоставят на Академичния съвет за приемане.

В едноседмичен срок след решението на Комисията и АС се сключва договор между Ръководителя на НИИ (зам.-ректора по НИД) и Ръководителя на проекта. Договори се сключват за всяка отделна календарна година. Договорът се придружава от предложението за финансиране на изследователски проект, оригинала на решенията на Комисията и АС, рецензиите, план-програма по години, предварително финансово разпределение по години и списък на участниците в проекта.

І.3. Изразходване на средствата по проекта:

Средствата за съответната година се предоставят в съотношение: до 50% - в 7 дневен срок от подписване на договора или допълнителното споразумение, до 40% - след междинно отчитане на хода на работата по договора или изтичане на половината от срока за изпълнение на договора, и останалите 10% - след успешното завършване и представяне на отчет на работата по договора за всяка година.

Средствата по проекта могат да се изразходват само за дейности, които са свързани с проекта за:

nn zero point* Публикуване на резултатите от изследванията и печатни разходи;

nn zero point* Такси за правоучастие;

nn zero point* Апаратура и оборудване;

nn zero point* Канцеларски материали и тонер касети до 10%;

nn zero point* Материали, консумативи, химикали, др.;

nn zero point* Доставка на информационни и програмни продукти;

nn zero point* Командировки на членовете на екипа до 30% от стойността на проекта;

На участниците в изпълнението на финансирания проект може да се изплащат възнаграждения в размер:

nn zero point1. до 35 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научния колектив има включени докторанти и/или млади учени;

nn zero point2. до 10 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научния колектив не са включени докторанти и/или млади учени;

nn zero point3. не по-малко от 30 на сто от сумата по т.1 се предоставят за възнаграждение на докторанти и/или младите учени, участници в изпълнението на проекта, а останалите средства се разпределят между другите участници

nn zero point* Заплащане на външни организации при извършване на анализи, изпитания, ремонти, поддръжка на апаратура, копирни и пощенски услуги и др.;

nn zero point* Отчисления за административно-финансово обслужване (режийни разходи) до 10% от общата стойност на проекта.

Със средствата по договорите за финансиране на проекти за научна или художествено-творческа дейност не се финансират разходи за:

nn zero point- закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати и други подобни;

nn zero point- закупуване на работно облекло и обувки;

nn zero point- за абонамент на вестници и неспециализирани списания;

nn zero point- за заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.;

nn zero point- за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения (с изключение на инфраструктурните проекти).

Компютърна техника, апаратура и оборудване се заприходяват на катедрата, към която е назначен Ръководителя на проекта, непосредствено след закупуването им.

Преходни проекти закупили през първата година на финансиране на научното изследване компютърна техника (мултимедия, компютърна конфигурация, монитор, таблет, принтер, мултифункционално устройство) нямат право да заявяват подобни дейности, респективно да извършват такива разходи до приключване на проекта.

Ръководители на нови проекти, които в предходна конкурсна сесия са закупили компютърна техника, не могат да заявяват в текущия формуляр за кандидатстване проектни дейности свързани със закупуване на техника от същия вид. Разходът може да бъде разрешен единствено след подробна обосновка за необходимостта му съгласувана с Ръководител НИИ.

І.4. Отчитане на проектите:

В срок до 15 юли на текущата година ръководителят на проекта представя на Комисията междинен отчет (Приложение 3).

Годишните отчети по договорите се приемат от Комисията. Отчетът се рецензира от хабилитирано лице извън състава на звеното (катедра или секция). Рецензента попълва формуляр „Карта за отчет на финансирано научно изследване.” (Приложение 4).

На рецензента по отчета на проекта се изплаща хонорар в размер на 65 лв. от средствата на съответния проект, заложени в план-сметката.

За проекти с две- и тригодишен срок се представят отчети за изпълнението на план–програмата за предходната съответна година. В годишния отчет по тези проекти трябва да се представи копие на подготвена за публикуване научна статия, доклад, художествено-творческо произведение или изява за първата година от проекта, а след втората година копие от публикувана или приета за печат научна статия, или художествено-творческо произведение или изява. Към отчета за съответната година се прилагат рецензия и финансов отчет за годината, изготвен от счетоводството на НИИ, за да се направи съпоставка между финансовия план и действителните разходи по пера. Междинните годишни отчети се приемат от Комисията и при положително становище на съвета на основното звено се сключва допълнително споразумение за следващата година, включващо план-програма и план-сметка за разпределението на средствата за следващата година, размера на които се определя ежегодно с решение на Комисията и ФС.

Крайният отчет след окончателното завършване на проекта по план-програмата, придружен с рецензия, междинните годишни отчети и решения на Комисията, се докладват на заседание на ФС.

Крайният отчет, заедно с рецензиите, междинните годишни отчети и решения на Комисията и оригиналния протокол с решението по отчета от заседанието на ФС се предават в администрацията на НИИ до 30 ноември на календарната година.

За проекти с едногодишен срок, отчетите придружени от копие на подготвена за публикуване научна статия, доклад, художествено-творческо произведение или изява, рецензия и финансов отчет за годината, изготвен от счетоводството на НИИ, за да се направи съпоставка между финансовия план и действителните разходи по пера, се приемат от Комисията и се докладват на заседание на ФС.

Отчетът, заедно с рецензията, решението на Комисията и оригиналния протокол с решението по отчета от заседанието на ФС се предават в администрацията на НИИ до 30 ноември на календарната година.

Когато по годишния или краен отчет на проекта има отрицателно решение на Комисията и/или ФС, не се предоставят последните 10% от субсидията по проекта. При отрицателно становище на Комисията по отчета или изпълнението на проекта по утвърдения годишен график в План-програмата се прекрати за изпълнение през втората или третата година по вина на изпълнителя, апаратурата, оборудването и др. материали се връщат от Ръководителя на проекта и остават на разположение на Университета. В този случай Ръководителят и членовете на проекта се лишават от право на участие в проекти за финансиране по тази линия за следващите 3 години.

Формуляр за преходен проект

 

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011