Конкурс " Научна инфраструктура"

Печат

1.Условия за кандидатстване

В конкурса за финансиране на проекта могат да участват всички членове на академичния състав на университета. Ръководителят на научно-изследователския колектив трябва да бъде хабилитирано лице на основен трудов договор в университета. До участие в конкурса се допускат колективи осигуряващи:

nn zero point• иновативност (до каква степен предлаганото оборудване ще допринесе за подобряване нивото на материално-техническата база в университета, до разширяване гамата на извършваните в университета видове анализи, до повишаване на нивото на изследванията в университета);

nn zero point• ефект от изпълнението на проекта (финансово рентабилно ли е предлаганото оборудване, очаква ли се подобряване на нивото на извършваните анализи, очаква ли се възвращаемост на инвестициите)

Предложенията за финансиране на проекта трябва да съдържат анализ на състоянието на материалната база в звеното, актуалността на предлаганата апаратура и оборудване, световните дистижения в съответната област.

2. Механизъм на класиране

Разглеждането на предложенията се извършва от Комисията за Общо-университетски научни грантове (Комисията). Тези лица нямат право да участват в конкурса. Предложенията се предават в НИС до датата, определена от администрацията. Комисията избира двама външни рецензенти, които депозират рецензиите в срок до 10 дни от получаването на материалите за рецензиране. Рецензиите са анонимни. Размерът на заплащането на рецензията е 120 лв. от субсидията за научно-изследователска и художествено-творческа дейност. След получаване на рецензиите комисията класира проектите и взема решение за финансиране на одобрените проекти с явно гласуване и обикновено мнозинство. Конкретният размер на проекта се определя от Комисията. За решението на Комисията се съставя протокол. За редовно се счита заседание на Комисията, на което присъстват най-малко две трети от членовете й, които подписват протокола от заседанието. Проектите, придружени с оригинала от протокола за решение на Комисията се внасят в АС за приемане след което се предоставят на Ректора, който в срок от 10 дни след представяне на окончателното класиране утвърждава финансирането.

В едноседмичен срок, след утвърждаването на одобрените проекти се сключва договор между Ръководителя на НИС ( зам. ректора по НИР и СД) и Ръководителя на проекта. Договорът се придружава от Протокол с решенията на Комисията и АС, план-програма и план-сметка на проекта.

3. Изразходване на средствата по проекта

Средствата по проекта могат да се изразходват само по дейности свързани с проекта:

nn zero point• апаратура и оборудване;

nn zero point• материали, консумативи, химикали, др.;

nn zero point• доставка на информационни и програмни продукти;

nn zero point• командировки;

nn zero point• такси за правоучастие;

nn zero point• заплащане на външни организации при извършване на изпитания, ремонти, поддръжка на апаратура, копирни и пощенски услуги и др.;

Отчисленията за административно-финансово обслужване (режийни разходи) са 10% от общата стойност на проекта.

Закупената апаратура и оборудване се заприходява на Ръководителя на проекта. След приемане на отчета по проекта материалните активи се прехвърлят на звеното в което работи Ръководителят на проекта.

4. Отчитане на проектите

Отчетите по договорите се приемат от Комисията. Отчетът се рецензира от хабилитирано лице извън състава на звеното от което е Ръководителя на проекта. Размерът на заплащането е 120 лв. Тези средства се осигуряват от средствата на съответния проект, заложени в план-сметката.

Формуляр за участие

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011