Централна научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)

Печат

Лаборатория "Естествени и физикални фактори за здраве"
Лаборатория по светлинна и електронна микроскопия
Лаборатория по рентгеноструктурен анализ
Лаборатория по молекулна спектроскопия
Лаборатория по емисионен спектрален анализ
Лаборатория по атомно-абсорбционен анализ
Лаборатория по комплексен термичен анализ
Лаборатория по диференциално-сканираща калориметрия
Лаборатория по газова хроматография
Лаборатория по течна хроматография
Лаборатория по елементарен анализ

Централната научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ) е самостоятелна структурна единица в Университета, която обезпечава учебния процес и научно-изследователската работа с необходимите физиико-химични анализи по наличните инструментални методи.

Правилник за статута и дейността Централната научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ)


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Организиране на използването и поддържането на поверената научна апаратура, усвояване и прилагане на инструментални структурно-аналитични методи и разработване на нови методи за анализ при решаване на проблемите на научно-изследователската работа на Университета по утвърдените научни направления.

Методична, експертно-консултантска и сервизна дейност.

Учебна дейност – провеждане на упражнения със студенти, съгласно утвърдени учебни програми, работа с кръжочници, дипломанти, докторанти и др.

Провеждане на профилирани курсове по отделните инструментални методи за анализ с дипломанти, докторанти, преподаватели и научни работници.

Работа с външни организации.

СТРУКТУРА

ЦНИЛ се състои от пет секции по структурен, спектрален, термичен, хроматографски и елементен анализ, които включват десет лаборатории със съответното апаратурно оформление и методични направления:

ЛАБОРАТОРИЯ "ЕСТЕСТВЕНИ И ФИЗИКАЛНИ ФАКТОРИ ЗА ЗДРАВЕ"

Индуктивно свързана плазма с масспектрометър - ICP-MS

Газ адсорбционен порозиметър - Thermo Scientific Surfer

Термичен анализ - Netzsch

Газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор - Agilent Technologies 7890A

Газов хроматограф с тройноквадруполен масспектрометър - Thermo Scientific Trace 1300/TSQ 8000

Високоефективен течен хроматограф - Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000

Инфрачервен спектрофотометър с Фурие трансформация за работа в средната и близката инфрачервена област - Nicolet iS 50 FT IR

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СВЕТЛИННА И ЕЛЕКТРОННА МИКРОСКОПИЯ

Светлополна амплитудно-контрастна трансмисионна електронна микроскопия (Индиректно изследване на топография на лом и повърхности и фазови изследвания посредством двустъпални и многостъпални платино-въглеродни реплики, негативни контрастирания и др.. Директни платино-въглеродни реплики. Директнно определяне на дисперсни системи върху дискретни и непрекъснати колодиеви, формварови и въглеродни носещи мембрани. Директни определения посредством шлифове и ултрамикротомни методики. Директно химическо контрастиране на ненаситении полимерни системи. Други видове химическо контрастиране. Дифракционни и микродифракционни изследвания на срезове и дисперсни материали. Дефектност на кристалната фаза и др.). Фазово-контрастна тъмнополна светлинна микроскопия. Електронна дифракция и електронна микродифракция. Сканираща електронна микроскопия. Светлополна трансмисионна светлинна микроскопия. Тъмнополна поляризационна трансмисионна светлинна микроскопия. Фазовоконтрастна светлополна трансмисионна светлинна микроскопия. Високотемпературна фазовоконтрастна светлинна микроскоппия. Интерференционна светлинна микроскопия. Отражателна светлинна микроскоппия. Фотолуминисцентна светлинна микроскопия. Микрометрична измервателна светлинна микроскопия. Стереомикроскопия. Малкоъглово разсейване на поляризована светлина. Динамично лазерно светоразсейване, лазерно определяне на субмикродефекти (спекли) и др.

ЛАБОРАТОРИЯ ПО РЕНТГЕНОСТРУКТУРЕН АНАЛИЗ

Качествен и количествен рентгенофазов анализ. Прахов рентгеноструктурен анализ. Пълен профилен анализ на коригирани по абсорбция на рентгенови кванти и LPG-фактор прахови рентгенови дифрактограми. Симетрия, тип и параметри на кристалната решетка. Степен на кристалност. Съвършенство и дефекти на кристалната фаза. Размер на кристалити и микронапрежения. Високотемпературни рентгенови изследвания. Деформации на елементарните клетки и полиморфни преходи. Дифракционни изчисления. Определяне на ориентации.

ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОЛЕКУЛНА СПЕКТРОСКОПИЯ

Идентичност и чистота на вещества. Природа на замърсители във води, почви, въздух. Структура, състав и идентификация на нефт и нефтопродукти, нискомолекулни и високомолекулни, органични и неорганични съединения, силикатни материали, комплекси, стъкла. Количествено определяне на съдържанието на нефтопродукти във води и почви. Определяне на съдържанието на фенол във води. Идентификация на разливи. Структурно-групов анализ на нефтени фракции. Определяне на съдържанието на бензен в бензини. Определяне на съдържанието на въглеводороди в дизелово гориво. Определяне на светлинната абсорбция на бели масла. Определяне на съдържанието на метил третичен бутилов етер. Идентификация на естествени и синтетични оцветители в хранителни продукти. Цвят по Хазен.

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЕМИСИОНЕН СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ

Качествено и количествено определяне на 60 елемента в метални, прахови и течни проби. Определяне на микропримеси в метали и сплави. Определяне на тежки метали във води, почви, растителни и животински продукти.

ЛАБОРАТОРИЯ ПО АТОМНО-АБСОРБЦИОНЕН АНАЛИЗ

Количествено определяне на елементи в химически чисти реактиви, метали, сплави, почви, растения, храни, води и др.

ЛАБОРАТОРИЯ ПО КОМПЛЕКСЕН ТЕРМИЧЕН АНАЛИЗ

Диференциален термичен анализ (DTA). Динамична термогравиметрия (ТG). Диференциална термогравиметрия. Квази-изотермични, квази-изобарни и изотермични ТG и DTA. Обекти: Чисти вещества и сложни системи - органични, неорганични, природни, синтетични, полимерни, биологични. Определяни параметри: температурни, термохимични, масови и кинетични с помощта на фирмен и собствен софтуер. Изследвани процеси: топене, кристализация, полиморфни преходи, дехидратация (сорбционна, кристализационна, междуслойна вода), окисление, деструкция, структуриране, синтез, полимеризация и др. Качествено, полуколичествено и количествено определяне на чисти вещества и съставни компоненти в смеси. Определяне на нефтени и др. органични замърсители в почви.

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНО-СКАНИРАЩА КАЛОРИМЕТРИЯ

Определяне температура на стопяване, кристализация, встъкляване и др. Идентификация на ниско и високомолекулни органични и неорганични съединения, смеси и композиции на тяхна основа. Изследване на прахове, фолии, ципи, влакна, метални соли и др. Определяне топлини (енталпии) на състояния и процеси(топене, кристализация, полиморфни и агрегатни фазови преходи, химични реакции, полимеризация, вулканизация, др. видове омрежване и др.). Определяне на специфична топлина при постоянно налягане. Определяне чистота на вещества. Обекти за изследване: полимери, восъци, органични и неорганични вещества. комплекси, стъкла, метални сплави и др.

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФИЯ

Газова хроматография с колони с пълнеж. Капилярна; газова хроматография. Парофазен анализ (Head Space). Разработени методики за анализ на: алкохоли, aмини - алифатни и ароматни, ароматни въглеводороди, мастни киселини и техни естери, летливи органични съединения в хранителни продукти, масла, парфюми, спиртни напитки, сокове и др., гликоли, етаноламини, въглеводороди в нефт и нефтопродукти, пестициди (Cl- съдържащи) и полихлорбифенили, феноли, полиароматни въглеводороди. Парофазен анализ на летливи органични съединения в питейни, промишлени и отпадни води.

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ

Разделяне, качествен и количествен анализ на: ароматни въглеводороди, включително полиядрени и техните производни, феноли и техните производни, стирол, ароматни аминокиселини, дериватизирани аминокиселини, в т.ч. дериватизирани белтъчни хидролизати, бензенсулфинови киселини, феноли и фенолни производни в отпадни води.

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЕЛЕМЕНТЕН АНАЛИЗ
Елементен анализ на въглерод, водород и азот с автоматичен анализатор. Елементен анализ на сяра и халогени по класически методи. Количествен елементен полумикроанализ на сяра, хлор и бром и субмикроанализ на въглерод, водород и азот в продукти на нефтохимическата и хранителната промишленост, на органичната химия, селското стопанство, биологията и медицината.

Ценоразпис
Заявка

АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:

Адрес:
    8010 гр. Бургас
Бул. ” Проф.д-р Якимов ” 1
Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”
Ръководител:    
тел.: (056)

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011