НИПЛ ПО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН НЕОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ

Печат

Лаборатория за изпитване на силикатни материали – ЛИСМ ПРИ  Университет  “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас

* РАЗРАБОТВА И ПРЕДЛАГА технологии за получаване на монокристали, поликристали, стъкла, стъкло-керамични материали, глазури, емайли и керамични бои

* ПРОИЗВЕЖДА
- малки серии монокристали \рубин, лейкосапфир, сапфир\

picture1  picture2  picture3
- гранати, шпинели, високоплътна корундова керамика, прозрачна корундова и  итриева керамика, циркониева керамика, феритни материали

picture4  picture5  picture6

                      picture7  picture8
- стъкла, машинно обработваема, мрамороподобна и био-стъклокерамика

picture9  picture10  picture11

               picture12  picture13
- глазури, емайли, керамични пигменти

 picture14  picture15  picture16

*ИЗВЪРШВА
- химичен анализ на силикатни материали
- измерване на коефициент на линейно термично разширение на стъклени и керамични материали в интервала \20 - 1200оС\
- вискозитет, микротвърдост по Викерс, грапавост на повърхност
- дисперсност на прахове
- измерване на якостни показатели

Адрес за контакти:     

Бургас 8010
ул. “Проф. Якимов” №1
НИПЛ по ВТНС ( хале “Силикати”)

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:

проф. д-р Ирена Георгиева Марковска
0886657088
Стая №111 в Неорганичен корпус
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Доц. д-р Янчо Христов Христов
056/858 322
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011