Конкурси

Печат

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНИ ГРАНТОВЕ

1.Условия за кандидатстване

Основното условие е демонстриране на базисен опит за развитие на определен клон от науката. Това включва едновременното покриване на посочените по-долу изисквания. До участие в конкурса се допускат колективи осигуряващи:

nn zero point• конкурентноспособност на кандидата преди кандидатстване (оценката се извършва въз основа на участие на кандидата като ръководител и член на колективи към разработени проекти в последните пет години);

nn zero point• управленски капацитет на кандидата (кандидата да е хабилитирано лице и да има достатъчно опит в областта на научната област в която е проекта);

nn zero point• иновативност на идеята (до каква степен е иновативна идеята и ще реши ли определен проблем в развитието на дадена сфера на науката, проведени изследвания, регистриран патент др.);

nn zero point• ефект от изпълнението на проекта (финансово рентабилен ли е, очаква ли се възвращаемост на инвестициите, на какъв етап от пазарното му реализиране е проекта);

nn zero point• заетост (създаване на нови работни места, включени студенти, докторанти, колеги от Университета с цел научно израстване, вследствие реализацията на проекта);

nn zero point• възможност за внедряване (възможност за внедряване на краен продукт или компонент от завършен продукт в страната или чужбина, в резултат от реализирането на проекта);

nn zero point• материална база;

nn zero point• кадри;

nn zero point• трайно установени международни контакти с минимум три институции (вкл. и университети);

nn zero point• участие през последните пет години в минимум един международен проект;

nn zero point• публикационна дейност на колектива в международни списания с импакт фактор (най-малко 5 публикации в такива списания през последните пет години).

Всеки от горепосочените елементи трябва да бъде защитен в детайли. Предложенията за финансиране на и¬следователски проекти трябва да съдържат анализ на състоянието на изследванията в специфичната област, както и научните цели на проекта. В научният колектив могат да се привличат до 20% от състава, преподаватели, изследователи и докторанти от други научни организации и университети, със съответното пропорционално участие в ползването на средствата от гранта. Ще се окуражават колективи с участие на партньор(и) със собствен ресурс.

Ще се одобряват изследователски проекти с обща продължителност до 3 години, като класираните проекти ще бъдат субсидирани през целия период на проекта. Комисията ще класира до два проекта на година.

В хода на реализация на проекта ще се изисква колективът да има активна публикационна дейност в международни списания с висок импакт фактор, в научното направление на проекта. Освен това през втората и третата година ще се изисква участие в апликации в проекти на ФНИ към МОН и/или за международни проекти. Ще се поощрява разширяването на колектива и нарастваща мултидисциплинарност на изследванията в хода на проекта.

2. Критерии за оценяване на проектни предложения към фонд „Общоуниверситетски Научни Грантове”.

Оценката на заявките се извършва по точкова система по следните критерии:

nn zero point* Актуалност на проекта, реалистичност на целите и задачите на проекта: 0 – 10 т.;

nn zero point* Приложимост и възможност за комерсиализиране на резултатите: 0-10 т.;

nn zero point* Публикации с импакт фактор (Web of Science) и импакт ранг (SCOPUS) в международни списания през последните 5 години свързани с темата на предложението: 0 – 20 т.;

nn zero point* Участие в национални проекти по тематиката свързана с темата на предложението, без фонд „НИХТД” (за последните 5 години): 0 – 30 т.;

nn zero point* Участие в международни програми и проекти по тематика свързана с темата на предложението (за последните 5 години): 0 – 40 т.;

nn zero point* Участие и апликации в международни програми и проекти по тематика свързана с темата на предложението през текущата година: 0 – 50т.

nn zero point* Участие на докторанти в разработваните от колектива задачи през последните 5 години: 0 - 10 т.

3. Механизъм на класиране

Разглеждането на предложенията се извършва от специално назначена от Ректора на Университета Комисия за Общо-университетски научни Грантове (Комисията), включваща само хабилитирани лица. Тези лица нямат право да участвуват в конкурса. Предложенията се предават в НИС до дата, определена от администрацията. Комисията избира двама външни рецензенти, които депозират рецензиите в срок до 10 дни от получаването на материалите за рецензиране. Рецензиите са анонимни. Размерът на заплащането на рецензията е 120 лв. Комисията класира проектите и взема решение за финансиране на одобрените проекти с явно гласуване и обикновено мнозинство. Конкретния размер на гранта се определя от Комисията. За решението на Комисията се съставя протокол. За редовно се счита заседание на Комисията, на което присъствуват най-малко две трети от членовете й, които подписват протокола от заседанието. Проектите, придружени с оригинала на протокола за решение на Комисията се внасят в АС за приемане след което се предоставят на Ректора на Университета, който в срок до 10 дни след представяне на окончателното класиране утвърждава финансирането.

В едноседмичен срок, след утвърждаване на одобрените проекти се сключва договор между Ръководителя на НИС (зам. ректора по НИР) и Ръководителя на проекта. Договори се сключват за всяка отделна календарна година. Договорът се придружава от Протокол с решенията на Комисията, план-програма, предварително финансово разпределение по години, план-сметка за първата година на проекта.

4. Размер на гранта и условия за изразходване на средствата по проекта:

Средствата за съответната година се предоставят в съотношение: до 50% - в 7 дневен срок от подписване на договора или допълнителното споразумение, до 40% - след междинно отчитане на хода на работата по договора или изтичане на половината от срока за изпълнение на договора, и останалите 10% - след успешното завършване и представяне на отчет на работата по договора за всяка година.

Средствата по проекта могат да се изразходват само за дейности, които са свързани с проекта за:

nn zero point• Възнаграждения на сътрудници, които не са на основен трудов договор в университета;

nn zero point• На участниците в изпълнението на финансирания проект може да се изплащат възнаграждения в размер:

nn zero pointnn zero point1. до 35 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научния колектив има включени докторанти и/или млади учени;

nn zero pointnn zero point2. до 10 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научния колектив не са включени докторанти и/или млади учени;

nn zero pointnn zero point3. не по-малко от 30 на сто от сумата по т. 1 се предоставят за възнаграждение на докторанти и/или младите учени, участници в изпълнението на проекта, а останалите средства се разпределят между другите участници.

nn zero point• Публикуване на резултатите от изследванията и печатни разходи;

nn zero point• такси за правоучастие и др.;

nn zero point• Апаратура и оборудване;

nn zero point• материали, консумативи, химикали и др.;

nn zero point• Доставка на информационни и програмни продукти;

nn zero point• Командировки;

nn zero point• Заплащане на външни организации при извършване на анализи, изпитания, ремонти, поддръжка на апаратура, копирни и пощенски услуги и др.;

nn zero point• Отчисления за административно-финансово обслужване (режийни разноски) до 10% от общата стойност на проекта.

Със средствата по грантовете не се финансират разходи за:

а) закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати и други подобни;

б) закупуване на работно облекло и обувки;

в) за абонамент на вестници и неспециализирани списания;

г) за заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.;

д) за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения ( с изключение на инфраструктурните проекти)

5. Отчитане на проектите:

През първата година на проекта ще се изисква колективът да публикува най-малко една статия в международно списание с висок импакт фактор в научното направление на проекта. През втората и третата година ще се изискват минимум две апликации за участие в проекти на ФНИ към МОН и/или международни проекти и две публикации в международни списания с висок импакт фактор.

Отчетите по договорите се приемат от Комисията. Отчетът се рецензира от хабилитирано лице извън състава на Университета. Рецензията е анонимна. Размерът на заплащането на рецензията е 150 лв. Тези средства се осигуряват от средствата на съответния проект, заложени в план-сметката.

В рецензиите трябва да се съдържат отговори на въпросите:

nn zero point* Изпълнени ли са задачите на проекта;

nn zero point* Постигната ли е поставената цел;

nn zero point* Има ли научни, научно-приложни и приложни приноси и в какво се заключават те;

nn zero point* Какво е качеството на научния продукт и на направените публикации;

nn zero point* Проектът спомага ли за кадровото развитие на Университета;

nn zero point* Целесъобразно ли са изразходвани отпуснатите средства;

nn zero point* Други - по преценка на рецензента.

За всеки финансиран проект се представят отчети за изпълнението на план-програмата за предходната съответна година. В годишния отчет по тези проекти трябва да се представят копия на публикуваните научни статии, доклади, патенти, внедрявания или други изяви, както и копия на апликации и утвърдени договори за участие в международни проекти.

Към отчета за съответната година се прилагат рецензия и финансов отчет за годината, изготвен от счетоводството на НИС, за да се направи съпоставка между финансовия план и действителните разходи по пера. Междинните годишни отчети се разглеждат от Комисията и при положително решение на Комисията за продължаване на проекта за следващата година се сключва допълнително споразумение към договора, включващо план-сметка за разпределението на средствата за следващата година, размера на които се определят ежегодно в решение на Комисията и се утвърждават от Ректора.

Когато по годишния или краен отчет на проекта има отрицателно решение на Комисията за работата по утвърдения годишен график в План-програмата, изпълнението на проекта се прекратява и на колектива не се предоставят последните 10% от субсидията по гранта. Когато вина за прекратяването има изпълнителя, апаратурата, оборудването и др. материали се връщат от Ръководителя на проекта и остават на разположение на Университета. В този случай, Ръководителят и членовете на проекта се лишават от право на участие в проекти за финансиране по тази линия за следващите 3 години.

nn zero pointФормуляр за участие

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011