Конкурс " Научна инфраструктура"

Печат

1.Условия за кандидатстване

В конкурса за финансиране на проекта могат да участват всички членове на академичния състав на университета. Ръководителят на научно-изследователския колектив трябва да бъде хабилитирано лице на основен трудов договор в университета. До участие в конкурса се допускат колективи осигуряващи:

nn zero point• иновативност (до каква степен предлаганото оборудване ще допринесе за подобряване нивото на материално-техническата база в университета, до разширяване гамата на извършваните в университета видове анализи, до повишаване на нивото на изследванията в университета);

nn zero point• ефект от изпълнението на проекта ( финансово рентабилно ли е предлаганото оборудване, очаква ли се подобряване на нивото на извършваните анализи, очаква ли се възвращаемост на инвестициите);

Предложенията за финансиране на проекта трябва да съдържат анализ на състоянието на материалната база в звеното, актуалността на предлаганата апаратура и оборудване, световните дистижения в съответната област.

2. Механизъм на класиране

Разглеждането на предложенията се извършва от Комисията за Общо-университетски научни грантове (Комисията). Тези лица нямат право да участват в конкурса. Предложенията се предават в НИС до датата, определена от администрацията. Комисията избира двама външни рецензенти, които депозират рецензиите в срок до 10 дни от получаването на материалите за рецензиране. Рецензиите са анонимни. Размерът на заплащането на рецензията е 120 лв. от субсидията за научно-изследователска и художествено-творческа дейност. След получаване на рецензиите комисията класира проектите и взема решение за финансиране на одобрените проекти с явно гласуване и обикновено мнозинство. Конкретният размер на проекта се определя от Комисията. За решението на Комисията се съставя протокол. За редовно се счита заседание на Комисията, на което присъстват най-малко две трети от членовете й, които подписват протокола от заседанието. Проектите, придружени с оригинала от протокола за решение на Комисията се внасят в АС за приемане след което се предоставят на Ректора, който в срок от 10 дни след представяне на окончателното класиране утвърждава финансирането.

В едноседмичен срок, след утвърждаването на одобрените проекти се сключва договор между Ръководителя на НИС ( зам. ректора по НИР и СД) и Ръководителя на проекта. Договорът се придружава от Протокол с решенията на Комисията и АС, план-програма и план- сметка на проекта.

3. Изразходване на средствата по проекта

Средствата по проекта се предоставят в съотношение: 10% - в 7- дневен срок от подписването на договора, останалата част от средствата се предоставят след представяне на актуална оферта, съгласувана с Ръководителя на НИС ( при възможност се предоставят най-малко 3 ( три) оферти.

Средствата по проекта могат да се изразходват само по дейности свързани с проекта:

nn zero point• апаратура и оборудване;

nn zero point• материали, консумативи, химикали, др.;

nn zero point• доставка на информационни и програмни продукти;

nn zero point• командировки;

nn zero point• такси за правоучастие;

nn zero point• заплащане на външни организации при извършване на изпитания, ремонти, поддръжка на апаратура, копирни и пощенски услуги и др.;

Със средствата по проекта не се финансират разходите посочени в раздел І.3. подточки от а) до г) включително.

Отчисленията за административно-финансово обслужване (режийни разходи) са 10% от общата стойност на проекта.

Закупената апаратура и оборудване се заприходява на Ръководителя на проекта. След приемане на отчета по проекта материалните активи се прехвърлят на звеното в което работи Ръководителят на проекта.

4. Отчитане на проектите

Отчетите по договорите се приемат от Комисията. Отчетът се рецензира от хабилитирано лице извън състава на звеното от което е Ръководителя на проекта. Размерът на заплащането е 120 лв. Тези средства се осигуряват от средствата на съответния проект, заложени в план-сметката.

Формуляр за участие

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011