Лаборатория за изпитване на силикатни материали – ЛИСМ ПРИ Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас

Печат


ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

Изпитване на плочки керамични подови и стенни: определяне на водопоглъщаемост, откритата порьозност, привидна относителна плътност и плътност на сурово, определяне на коефициент на линейно термично разширение, определяне на термична устойчивост, определяне на якостта на огъване и на разрушаващото натоварване.

Охарактеризиране на насипни силикатни материали: плътност (привидна, вибрационна, насипна), ситов анализ, термични изпитвания.

Охарактеризиране на свързващи неорганични материали: дисперсност, плътност, начало и край на свързване. Определяне на якостни показатели.

Изпитване на физико-механични, термични и химични показатели на стъкла и керамики.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ
Ръководител ЛИСМ:

доц. д-р Богдан Илиев Богданов

056/858 297 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Зам. Р-л ЛИСМ:

гл. ас. д-р Янчо Христов Христов

056/858 322 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Отговорник по качеството:

инж. Мариана Славова Свирецова

056/858 473 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011