ГЛ. АС. Д-Р МАРИНА ВЛАДЕВА С ПРИЗОВО МЯСТО ЗА ЛИТЕРАТУРА "ПЕГАС"

Печат
На 1 декември 2017г. на гл. ас. д-р Марина Владева бе връчена наградата на община Бургас за литература - "Пегас". Книгата й „Маргиналът: присъстващата фигура на отсъстващия. Наблюдения върху фигурата на художника в българската литература на ХХ век. Книга първа. Битиета” е плод на дългогодишен изследователски интерес, насочен към анализ и интерпретация на знаковото присъствие на фигурата на художника в българската литература на изминалото столетие. Творецът, който често отсъства от плана на битовото, от властовите елити, от социалните върхове, спрямо които е маргинален, периферен, е разгледан в множеството на неговите творчески въплъщения – резбар, иконописец, живописец, скулптор. В обхвата на критическия интерес попадат разножанрови текстове, създадени от Ивайло Петров, Йордан Йовков, Светослав Минков, Димитър Димов, Теодора Димова, Яна Язова, Димитър Талев, Рачо Стоянов, Борис Априлов, Емилиян Станев, Блага Димитрова – част от класиката на българската литература. Първата книга – монографията „Битиета” – поставя началото на творчески проект, който ще бъде последван от книга втора – „Идентичности” и книга трета – „Биографии”, посветени на същата присъстващо-отсъстваща фигура на художника (пре)открит в нови текстове, с нови послания.
Рецензенти на наградената книга са проф. дн Сава Василев (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”) и доц. д-р Антоанета Буюклиева (Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас), научен редактор е проф. дпн Маргарита Терзиева (Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас), а художник на книгата е Станислав Лазаров. Книгата е издадена с логото и с ISBN на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011