ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ В ДКЦ „ЕЛ-МАСРИ“ – гр. Бургас

Печат
На 13.12.2017 г. студенти от специалност „Здравен мениджмънт“ 2 - ри и 3 - ти курс към катедра „Организация и управление на здравеопазването“, Факултет по обществено здраве и здравни грижи, по покана на собственика на ДКЦ „Ел-Масри“ д-р Зияд Ел-Масри, гостуваха в лечебното заведение. Под ръководството на техния тютор - ас. д-р Албена Янакиева, студентите от специалността осъществиха визитата си, за да се запознаят със спецификата на работния процес в здравното заведение и организацията на един работен ден в него. Служителката от администрация Радка Алексиева, главна мед. сестра Златина Велкова и управителят на отделението по хемодиализа Тофик Ел-Масри запознаха студентите с управленската и административна структура на ДКЦ - то, отделите и звената, отделенията, както и с дейността на административните кадри и работата с лечебната документация. Разведоха ги из всички отделения, като особен интерес предизвикаха отделението по хемодиализа, кабинетът уши, нос, гърло, както и очният кабинет, в които лекарите бяха изключително отзивчиви и разговаряха със студентите за бъдещата им реализация. Служителите от отдела по трудова медицина запознаха възпитаниците на висшето учебно заведение със спецификата на тяхната работа и задължения. Кратка лекция относно възможността за приложение на завършилите специалността здравни мениджъри в различните звена на една здравна организация изнесе собственикът на ДКЦ „Ел-Масри“ - д-р Зияд Ел-Масри, който покани гостуващата група в кабинета си и разказа за 27 годишната история на лечебното заведение. Студентите изразиха своята благодарност за посещението си като му подариха растението алое – символ на безсмъртието и дълголетието. Отрази се и важната, решаваща роля на комуникациите и връзките с обществеността при развитието и дейността на Диагностично-консултативния център.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011