ЗИМНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Печат
На 14. 12 2017 г. във ФОН се проведе зимна сесия на XIII-тата студентска научна конференция "Теория и практика на съвременното управление и педагогика" – 25 сесия (зимна). По традиция работата на конференцията бе организирана в четири секции: „Стопанско управление и индустриален мениджмънт“, „Маркетинг и туризъм“, „Педагогика“, „Хуманитарни науки“. Участниците представиха общо 54 доклада, които защитиха индивидуално и екипно.
В секция „Стопанско управление и индустриален мениджмънт” студентите представиха 14 разработки. Обект на изследване бяха предприятия от малкия и компании от едрия бизнес. Студентите показаха добри умения в прилагането на методи за стопански и технологичен анализ пред комисия в състав: проф. д-р Ив. Димитров, доц. д-р Т. Паличев, доц. д-р Й. Ташева, гл. ас. д-р С. Транев, гл. ас. д-р С. Траневa, ас. д-р П. Янгьозов.Участие в работата на секцията взеха и студенти от Украйна (Днепропетровския Университет – (Факултет по маркетинг и мениджмънт) и Національний університет біоресурсів і природокористування України – (Финансов факултет) с общо 5 доклада.
В секция „Маркетинг и туризъм“ студентите представиха 21 доклада. Те бяха в областите на професионалните им интереси: проучвания на удовлетвореността и нагласите на потребителите към различни марки мобилни телефони, анализиране на пазара с цел стимулиране на продажбите на различни продукти, приложение на франчайзинга в туризма, актуални проблеми на туристическите пътувания.
В секция „Педагогика“ бяха представени 18 доклада. Жури в състав проф. д-р Р. Папанчева, гл.ас.д-р М. Дишкова и гл.ас. д-р М. Тодорова присъди една поощрителна награда, две трети и две втори награди. Най-висока оценка получи разработката на студентите Дияна Янакиева и Юзлем Азисова за зимните игри в детската градина.
В секция „Хуманитарни науки“ студентите дискутираха върху комплекса за малоценност.
Зимната сесия на Студентската научна конференция във Факултета по обществени науки за пореден път доказа интереса на студентите към изследователска дейност и екипна работа, мотивацията им за професионално развитие.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011